หลักการใช้ Present Perfect Continuous เพื่อสอบ IELTS

grammar ielts May 31, 2022
Topic of the Day:  Present Perfect Continuous
 
หากจำกันได ในสัปดาหทีแลวครูเมยไดสอน  Present Perfect Tense ไปนะคะ เพือทีคุณจะไดรับความรูทีตอเนืองและนำไปใชในบริบททีกวางขึน เริมเลยเพือไมใหเสียเวลาอันมีคานะคะ
 
รูปแบบ
Subject + has/have + been + V.ing
 
เราใชเมือพูดถึงกิจกรรมทีพึงสินสุดไปเมือเรวๆนี
 
ตัวอยาง
 
Paul is very tired. He’s been working hard.
พอลเหนือยมากหลังจากเขาทำงานหนักมาทังวัน 
กิจกรรมทีเกิดขึนและสินสุดแลว คือ เขาทำงานหนักมาทังวันแลว 
มันเลยทำใหเขารูสึกเหนือยหลังจากเลิกงานคะ
 
Where have you been? I’ve been looking for you.
หายไปไหนมา ฉันตามหาคุณไปทัว
กอนหนานันเราตามหาเขาคะ แตพอเจอเขาแลวแสดงวากิจกรรมกอนหนานัน คือ การตามหาไดสินสุดลงแลว
 
นอกจากนีคุณสามารถใช Present Perfect Continuous รวมกับ how long, for และ since เพือบอกกิจกรรมนันยังคงเกิดขึนอยูหรือสินสุดไปแลวไดเชนเดียวกัน
 
It’s been raining for two hours.
ฝนตกมา 2 ชม.แลว ตอนนีกตกอยู
 
How long have ...
Continue Reading...

หลักการใช้ Present Perfect ในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ

 
คำตอบทีถูกตองคือ c. There was
 
___ an interesting movie, so I watched it.
 
สังเกต keyword คือ watched เปนรูปอดีต ทำใหเราตัด It is และ there is ทิง เพราะเปนรูปปัจจุบัน ไมสามารถใชกับโจทยขอนีไดคะ เหลือ It was กับ there was
 
เราจะใช there ... ขึนตนเมือพูดถึงบางสิงครังแรก สวน It was ใชไมไดเพราะไมไดเจาะจงวาเปนหนังเรืองอะไร แคบอกวา มีหนังนาสนใจเรืองหนึงเทานั
 

Topic of the Day:  Present Perfect 

 
วันนีจะมาสอนเรืองการใช Present Perfect  และแชรทริคงายๆใหคุณสามารถคาดการณไดวาควรจะใช tense นีหรือไม
 
รูปแบบ : Subject + has/have + past participle(V.3)
 
ใชเมือพูดถึงสถานการณทีพึงเกิดขึนเรวๆนี (แนะนำลองดูขาวตางประเทศนะคะ วาเวลาเขาประกาศขาว ไดใช  present perfect ในตอนตนหรือเปลา?)
 
ตัวอยาง
 
Police have arrested two men in connection with the robbery.
ตำรวจไดจับกุมผูชาย 2 คนทีมีสวนเกียวของกับการปลนครังนี
 
ใชเมือพูดถึงเหตุการณทีทำในอดีตแตสงผลตอปัจจุบัน
 
ตัวอยาง
 
...
Continue Reading...

หลักการใช้ -ing clause ในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ

 
Topic of the Day:  -ing Clauses
 
สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษวันนี ครูเมยอยากใหคุณคุนเคยกับหนาตาของประโยคทีจะสอน เพราะคุณอาจจำไดเฉพาะ clause ทีอยูในรูปแบบเตมประโยค เมือเจอประโยคทีลดรูปอาจทำใหตัวคุณเองสับสนได
 
กอนทีจะสอน ขอทบทวนกอนวา clause คือ สวนหนึงของประโยค
มาดูการใช -ing clause กันกอนคะ
 
เราใช - ing clause เมือพูดถึงบางคน บางสิงกำลังทำในชวงเวลานัน เปนการขยายความในประโยคซอนในประโยคหลัก
 
ตัวอยาง
 
Police investigating the crime are looking for three men.
ตำรวจกำลังสืบสวนคดีตามหาผูรายชาย 3 คน
ประโยคหลักคือ Police are looking for three men.
ประโยครอง -ing clause คือ Police investigating the crime.
 
 
Who were those people waiting outside?
พวกเขากำลังรอใคร
ประโยคหลัก คือ Who were those people?
ประโยครอง -ing clause คือ those people waiting outside.
 
การทีคุณนำ -ing นำมาใชในการเขียนประโยค จะทำใหดูซับซอนกวาการใชแคประโยคเดียวโดดๆ นะคะ มันจะนำไปสูการทำคะแนน Writing ของ IELTS ไดระดับสูงเชียวละ  ลองทำดูนะ

 

เขาสอบ...

Continue Reading...

คำศัพท์ที่ใช้ในการสอบ IELTS : สามความหมายของคำว่า Pick Up

Pick up เปน Phrasal Verb เกิดจากการรวมตัวของคำวา pick กับคำวา up แลวไดความหมายใหม ซึงแตกตางกันออกไปตามบริบทนะคะ
 
Pick up ในความหมายวา เรียนรูบางสิงบางอยาง
 
I picked up the guitar after spending time with the musicians.
ฉันเรียนรูเรืองการเลนกีตารหลังจากใชเวลาคลุกคลีไปกับนักเลนดนตรี
 
 Pick up ในความหมายวา ซือบางสิงบางอยาง
 
I often pick up some milk on my way home.
ฉันมักจะซือนมระหวางทางกลับบาน
 
 Pick up ในความหมายวา ปวย
 
I think I picked up a cold.
ฉันคิดวานาจะเปนหวัดแลวละ
 
ครูเมยสรุปยอสันๆมาใหคุณแลว หวังวาจะงายและทำใหคุณอยากเรียนรูมากขึน เพราะมันเปนสิงทีสำคัญเวลาสนทนา มาทำโจทยกันเลย  ลองทำดูนะ

เขาสอบ IELTS Speaking อยางมันใจดวยคลาสฟรีนี!

ครูไดจัดคลาสฟรีทีชือวา IELTS Speaking ไวชวยใหนักเรียนทีกำลังเตรียมสอบ IELTS เขาใจถึงความตองการจริงของขอสอบนี และวิธีฝึกภาษาอังกฤษเพือทีจะมีพืนฐานเพียงพอในการทำระดับคะแนนทีตนเองตองการ

นอกจากนัน ครูจะสอนเทคนิค 3 ขันตอนในการพิชิต IELTS Speaking Part 2 ซึ...

Continue Reading...

แกรมมาร์ที่ใช้การสอบ IELTS : Even though vs. Even if

ielts May 17, 2022
ครูเมยจะมาสอนเรือง Even though และ Even if คะ เหนหนาตาคลายๆกัน แตความหมายแตกตางกันไปคนละเรืองเลย เริมเลยคะ
 
Even though : ใชกลาวถึงความจริงในดานทีเราไมอยากสักเทาไร มีความคลายคลึงกับ despite
 
Even though I hate driving, I'm still going to Bangkok.
แมวาฉันเกลียดการขับรถ สุดทายกตองขับไปกรุงเทพอยูดี
 
Even though I hate tennis, I'm still going to watch the final.
แมวาฉันจะไมชอบเทนนิสเลยกเถอะ แตกดูจนถึงรอบตัดสินสุดทาย
 
Even if : ใชกลาวถึงสมมติเหตุการณอยางหนึง ซึงอาจจะไมเกิดขึนจริง
 
Even if it's sunny when we're in Scotland, I'm not going swimming
ถาแดดออกตอนเราไปถึงสกอตแลนด ฉันกไมไปวายนำหรอก พอไปจริงๆอาจจะลงไปวายนำกไดคะ
 
 Even if you paid me, I wouldn't watch that film.
ตอใหคุณซือตัวหนังฟรีใหฉัน ฉันกไมไปดูเรืองนีหรอก
 
ครูเมยอยากใหคุณไปฝึกใชและพยายามทำความเขาใจเพือตอยอดทักษะภาษาอังกฤษตอไปคะ ลองทำดูนะ

 

เขาสอบ IELTS Speaking อยางมันใจดวยคลาสฟรีนี!

ครูไดจัดคลาสฟรีทีชือวา IELTS Speaking ไวชวยใหนักเรียนที...

Continue Reading...

แกรมมาร์ที่ใช้การสอบ IELTS : Wish vs. Hope

hope ielts wish May 17, 2022
คุณอาจจะคิดวาสองคำนีใชแทนกันได ครูเลยจะมาลงรายละเอียดเพือใหคุณเหนการใชทีถูกตองกันคะ เริมเลยนะ
 
Wish : ใชในสถานการณปัจจุบันหรืออนาคตทีไมเกิดขึนจริง
 
ตัวอยาง
 
I wish I were beautiful as Lisa Blackpink.
ฉันอยากจะสวยแบบลิซา Blackpink จังเลย
ความเปนจริงเราอาจจะไมไดสวยแบบลิซา เราอาจจะสวยกวากเปนไดคะ :)
ครูเมยเขือวาทุกคนมีความสวยเปนของตัวเองอยูแลว ฉะนันมันใจเขาไวคะ
 
I wish I had eaten steak for dinner last night.
เมือคืนฉันนาจะไดทานสเตก ความจริงอดไมไดทานสเตกคะ
อันนีคือ อยูในรูปของอดีตนะคะ มันผานมาแลว
 
นอกจากนีคุณยังสามารถพูดถึงเหตุการณทีไมพึงประสงค ซึงสามารถเปลียนใหมันดีขึนได ในรูป wish + would
 
I wish people wouldn't throw litter on the street.
ฉันอยากใหผูคนเลิกทิงขยะบนถนน คุณเชือวาผูคนอาจจะเลิกทิงขยะแบบนันในสักวันหนึง
 
Hope : ใชพูดถึงสิงทีคุณตองการหรือคาดหวังใหเกิดขึนในอนาคต
 
hope ตามดวยกริยารูปปัจจุบัน แตมีความหมายในอนาคต คุณสามารถใช will และ to เขามาใสในประโยคไดเชนกัน
 
I hope...
Continue Reading...

ฟังภาษาอังกฤษ เข้าใจใน 1 อาทิตย์ (สำหรับคนพื้นฐานน้อย)

ฟังภาษาอังกฤษ เขาใจใน 1 อาทิตย 

ทักษะการฟังเปนทักษะทีหลาย ๆ คนเปนกังวล แตอันทีจริงแลวทักษะการฟังเปนทักษะทีสามารถฝึกและพัฒนาไดงายทีสุดและรวดเรวทีสุดจากทัง 4 ทักษะ เพียงแคคุณเอาตัวเองมาฝึกฟังแบบจริงๆ เพราะไมวาจะมีเทคนิคเทพขนาดไหน แตถาคุณไมเขาใจหรือจับใจความไมไดวาผูพูดตองการสือความหมายอะไร ไมวาอยางไรคุณกตอบผิดอยูดี ดังนันจำไววาไมมีทางลัดในเรืองของการฟัง ตองอาศัยการฝึกฝนทุกวัน วันละนิด ซึงจะทำใหคุณเกงขึนไดในเวลาอันรวดเรว

 การฝึกฟังเพือเตรียมสอบ IELTS Listening

     ขอสอบ IELTS Listening ตองการคนทีมีทักษะการฟัง คนทีสามารถฟัง เขาใจและจับใจความ สือความหมายไดจริง ๆ ซึงวิธีการฝึก 3 รูปแบบนีจะชวยใหคุณมีทักษะการฟังแบบทีขอสอบ IELTS ตองการ โดยเปนวิธีการฝึกทีสามารถเริมตนฝึกไดทันทีถึงแมวาจะมีพืนฐานนอยกตาม

  1. เริมตนจากการฟังเพลง ยุคไหนกได ใครรองกได เพียงแคเปนภาษาอังกฤษ พรอมทังเปิดเนือเพลงดูประกอบไปดวย จะทำใหคุณรูวาเวลาเขารองประโยคนี เขาพูดถึงคำไหนหรือพูดถึงอะไร คุณสามารถทีจะไดอะไรหลาย ๆ จากการฟังเพลง ไมวาจะเปนการออกเสียงของคำ รวมถึงความหมายของคำศัพทตาง ๆ และถ...
Continue Reading...

คุณควรไปสอบ TOEIC ก่อนไป สอบ IELTS มั้ย : ครูเมเข้าตอบคำถามคาใจนักเรียนไอเอลหลายๆคน

ควรสอบ TOEIC  กอน IELTS มัย?

TOEIC เปนขอสอบทีใชสำหรับการสมัครเขาทำงาน โดยทีเมืองไทยจะมีสอบอยู 2 ทักษะคือ Reading และ Listening โดยจะเนนในหมวดหมูของธุรกิจเทานัน จะไมรวมถึงชีวะ การเมืองหรือสิงแวดลอมใด ๆ ทังสิน สวน IELTS จะเปนขอสอบทีใชสำหรับการสมัครงานตางประเทศหรือการไปเรียนตอตางประเทศ  มีทังหมด 4 ทักษะดวยกันคือ ฟัง พูด อาน เขียน โดยจะพูดถึงในทุก ๆ หัวขอ ไมใชแคเพียงหัวขอเกียวกับธุรกิจเทานัน ซึงการจะเขาใจความแตกตางของความสำคัญในการสอบ TOEIC และการสอบ IELTS นัน กอนอืนเราจะตองทำความเขาใจกอนวาการใชภาษาอังกฤษในการทำงานทีเมืองไทยกับการใชภาษาอังกฤษในการทำงานทีตางประเทศมีความแตกตางกันอยางไร ?

 

ขอสอบ TOEIC เพียงพอในไทย...

     การทำงานทีเมืองไทย เพียงเรามีทักษะการฟังและการอานภาษาอังกฤษกอาจจะเพียงพอตอการทำงานแลว อยางการมีทักษะการฟังภาษาอังกฤษในการประชุมตาง ๆ กจะทำใหสามารถนำสิงทีหัวหนาพูดหรือสิงทีปรึกษากัน รวมถึงสิงทีลูกคาตองการมาใชในการทำงานตอได รวมถึงการมีทักษะการอานภาษาอังกฤษกจะทำใหเราสามารถอานอีเมลหรือรายงานตาง ๆ เพือนำขอมูลมาทำงานตอไดแลว จะเหนไดว...

Continue Reading...

IELTS VOCAB : วิธีจำคำศัพท์ IELTS ให้ได้มากกว่านี้ และติดตัวไปอีกนาน

จำคำศัพท IELTS ใหไดมากกวานี..

สิงทีสำคัญทีสุดของขอสอบ IELTS คงหนีไมพนเรืองของ Vocab หรือคำศัพท ไมวาจะเปนเรืองของการพูด การเขียน การอานหรือการฟัง เพราะหากไมรูคำศัพทคงไมสามารถพูดอธิบายเลาเรืองราวตาง ๆ ไดอยางเขาใจ ไมสามารถเขียนบทความไดถึง 250 คำ ไมสามารถทีจะเขาใจวาบทความทีอานสือสารอะไรจนไมสามารถหาคำตอบได และคงไมสามารถทีจะเขาใจสิงทีไดฟังได ดังนันจะเหนไดวาเรืองคำศัพทเปนเรืองทีสำคัญมาก ๆ ในการสอบ IELTS

 

วิธีฝึกคำศัพท IELTS ใหไดจำนวนมาก และติดตัวไปอีกนาน

สำหรับวิธีในการฝึกใหจำคำศัพทใหไดมากทีสุดและสามารถนำไปใชในการทำขอสอบและเอาไปเรียนตอตางประเทศไดดวยกจะมีดังตอไปนี

  1. IELTS Vocab Daily Practice หรือการฝึกทุกวัน วันละนอย ๆ คือใหฝึกคำศัพทแคเพียงวันละ 10 คำเทานัน แตสำคัญคือตองฝึกทุกวัน ไมจำเปนตองฝึกวันละเยอะ ๆ การทำขอสอบ IELTS สามารถผิดได ไมจำเปนตองเพอรเฟคทุกอยาง ดังนันไมตองกดดันแตใหคอย ๆ เกบสะสมคำศัพทไปเรือย ๆ ในชวงเตรียมตัวสอบ
  2. Make Vocab Practice Fun นำคำศัพททีออกขอสอบบอยมาลงเปนแอพหรือทำใหเปนเกมส เพือไมใหเกิดความจำเจและนาเบือ เปนการเลือกหาวิธีทีทำใหการทองศัพทสนุก เพลิดเพลินและกระตุ...
Continue Reading...

สอบ IELTS SPEAKING ไม่ผ่าน...ถ้าทำ 3 อย่างนี้!

 

สวัสดีคะครูเมยเองนะคะ จากสถาบันออนไลน  FMCP English เมยเปนครูผูสอนนะคะ คอรสติว IELTS@HOME ซึงเปนคอรส IELTS แหงเดียวทีการันตีผล 7.0 หรือคืนคาเรียนให 100% ในครังนีนะ

เมยจะมาพูดถึงนะคะ 3 อยางทีจะทำใหคุณเนีย ไดคะแนนสวนของ IELTS Speaking เนีย นอยเลย มีอะไรบางมาดูกันเลยนะคะ

ขอแรก กังวลเรือง Grammar มากไป
กคือคิดวาเวลาพูดภาษาอังกฤษ Grammar จะตองเปะ นะคะ และเวลาทีเรากังวลตรงเนียมันจะโชวเวลาทีเราพูดภาษาอังกฤษ มีหลายคนเลยนะเวลาทีฝึกกับเมยเนีย เขาจะแก Grammar ของตัวเอง เปลียน Tense เปลียนคำ อยูอยางนี แลวการสือสารมันกไมราบรืนใชไหม แลวคนทีตรวจการ speaking ของเราเนีย เขาจะเหนเลยวา คนนีมีปัญหาในดานของ Grammar เพราะเขาแกใหเลย ดังนันเนียอยาไปทำใหงานของเขางายกวา ปกตินะคะ เรือง Grammar ไมตองกังวลมาก เพราะสาเหตุสิงทีขอสอบ ielts speaking เขาตองการเนียกคืออยากทีจะรูวาคุณสามารถทีจะเขาใจคำถาม ตอบไดไหม แลวกหาเหตุผลในการอธิบายไดไหมกเทานันเองนะ

ขอ 2 ใชคำศัพทใหญๆทีไมคุนเคย
อันนีเปนแบบเดียวกับ writing เลยนะคะ การใชคำศัพทใหญๆมาพูด ครูเมยถานีเปนการสอบแบบ ACADEMIC  ใชไหม คำศัพทกตองใหญ ไมใชเลยคะ...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.