ความแตกต่างระหว่าง Steal vs. Rob ในการเขียนประโยค

Topic of the Day:  Steal vs. Rob
 
ในหัวขอนีครูเมยพาคุณมาเรียนรูคำศัพทแบบงายๆกันคะ อาจมีความหมายทีเหมือนกัน แตบอกเลยวาใหความสำคัญคนละแบบเมือถูกนำมาเติมในประโยค
 
โดยทัวไป steal และ rob มีความหมาย คือ  การนำบางสิงไปโดยไมไดรับอนุญาต งายๆทีคุณรูจักกัน แปลวา ขโมย
 
ความแตกตาง
 
Steal เนนความสำคัญไปทีสิงทีถูกขโมยไป
 
Hey! Somebody just stole my phone.
เฮ ! มีคนขโมยมือถือฉันไป
 
She has completely stolen my heart.
เธอนีขโมยหัวใจฉันไปเตมๆเลยเพือน
 
Rob เนนความสำคัญไปทีคนทีโดนขโมยของ
 
The men robbed a bank last night.
มีกลุมชายฉกรรจปลนธนาคารแหงหนึงเมือคืนนี
 
She has been robbed three times this year.
เธอไดขโมยของไป 3 ครังแลวในปีนี
 
ลองทำดูนะ

 

เขาสอบ IELTS Speaking อยางมันใจดวยคลาสฟรีนี!

ครูไดจัดคลาสฟรีทีชือวา IELTS Speaking ไวชวยใหนักเรียนทีกำลังเตรียมสอบ IELTS เขาใจถึงความตองการจริงของขอสอบนี และวิธีฝึกภาษาอังกฤษเพือทีจะมีพืนฐานเพียงพอในการทำระดับคะแนนทีตนเองตองการ

นอกจากนัน...

Continue Reading...

คำศัพท์ที่ใช้ในการสอบ IELTS : สามความหมายของคำว่า Pick Up

Pick up เปน Phrasal Verb เกิดจากการรวมตัวของคำวา pick กับคำวา up แลวไดความหมายใหม ซึงแตกตางกันออกไปตามบริบทนะคะ
 
Pick up ในความหมายวา เรียนรูบางสิงบางอยาง
 
I picked up the guitar after spending time with the musicians.
ฉันเรียนรูเรืองการเลนกีตารหลังจากใชเวลาคลุกคลีไปกับนักเลนดนตรี
 
 Pick up ในความหมายวา ซือบางสิงบางอยาง
 
I often pick up some milk on my way home.
ฉันมักจะซือนมระหวางทางกลับบาน
 
 Pick up ในความหมายวา ปวย
 
I think I picked up a cold.
ฉันคิดวานาจะเปนหวัดแลวละ
 
ครูเมยสรุปยอสันๆมาใหคุณแลว หวังวาจะงายและทำใหคุณอยากเรียนรูมากขึน เพราะมันเปนสิงทีสำคัญเวลาสนทนา มาทำโจทยกันเลย  ลองทำดูนะ

เขาสอบ IELTS Speaking อยางมันใจดวยคลาสฟรีนี!

ครูไดจัดคลาสฟรีทีชือวา IELTS Speaking ไวชวยใหนักเรียนทีกำลังเตรียมสอบ IELTS เขาใจถึงความตองการจริงของขอสอบนี และวิธีฝึกภาษาอังกฤษเพือทีจะมีพืนฐานเพียงพอในการทำระดับคะแนนทีตนเองตองการ

นอกจากนัน ครูจะสอนเทคนิค 3 ขันตอนในการพิชิต IELTS Speaking Part 2 ซึ...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.