หลักการใช้ Present Perfect ในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ

 
คำตอบทีถูกตองคือ c. There was
 
___ an interesting movie, so I watched it.
 
สังเกต keyword คือ watched เปนรูปอดีต ทำใหเราตัด It is และ there is ทิง เพราะเปนรูปปัจจุบัน ไมสามารถใชกับโจทยขอนีไดคะ เหลือ It was กับ there was
 
เราจะใช there ... ขึนตนเมือพูดถึงบางสิงครังแรก สวน It was ใชไมไดเพราะไมไดเจาะจงวาเปนหนังเรืองอะไร แคบอกวา มีหนังนาสนใจเรืองหนึงเทานั
 

Topic of the Day:  Present Perfect 

 
วันนีจะมาสอนเรืองการใช Present Perfect  และแชรทริคงายๆใหคุณสามารถคาดการณไดวาควรจะใช tense นีหรือไม
 
รูปแบบ : Subject + has/have + past participle(V.3)
 
ใชเมือพูดถึงสถานการณทีพึงเกิดขึนเรวๆนี (แนะนำลองดูขาวตางประเทศนะคะ วาเวลาเขาประกาศขาว ไดใช  present perfect ในตอนตนหรือเปลา?)
 
ตัวอยาง
 
Police have arrested two men in connection with the robbery.
ตำรวจไดจับกุมผูชาย 2 คนทีมีสวนเกียวของกับการปลนครังนี
 
ใชเมือพูดถึงเหตุการณทีทำในอดีตแตสงผลตอปัจจุบัน
 
ตัวอยาง
 
...
Continue Reading...

หลักการใช้ -ing clause ในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ

 
Topic of the Day:  -ing Clauses
 
สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษวันนี ครูเมยอยากใหคุณคุนเคยกับหนาตาของประโยคทีจะสอน เพราะคุณอาจจำไดเฉพาะ clause ทีอยูในรูปแบบเตมประโยค เมือเจอประโยคทีลดรูปอาจทำใหตัวคุณเองสับสนได
 
กอนทีจะสอน ขอทบทวนกอนวา clause คือ สวนหนึงของประโยค
มาดูการใช -ing clause กันกอนคะ
 
เราใช - ing clause เมือพูดถึงบางคน บางสิงกำลังทำในชวงเวลานัน เปนการขยายความในประโยคซอนในประโยคหลัก
 
ตัวอยาง
 
Police investigating the crime are looking for three men.
ตำรวจกำลังสืบสวนคดีตามหาผูรายชาย 3 คน
ประโยคหลักคือ Police are looking for three men.
ประโยครอง -ing clause คือ Police investigating the crime.
 
 
Who were those people waiting outside?
พวกเขากำลังรอใคร
ประโยคหลัก คือ Who were those people?
ประโยครอง -ing clause คือ those people waiting outside.
 
การทีคุณนำ -ing นำมาใชในการเขียนประโยค จะทำใหดูซับซอนกวาการใชแคประโยคเดียวโดดๆ นะคะ มันจะนำไปสูการทำคะแนน Writing ของ IELTS ไดระดับสูงเชียวละ  ลองทำดูนะ

 

เขาสอบ...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.