หลักการใช้ ed-clause ในการเขียนประโยคตอนสอบ IELTS

grammar ielts Jun 03, 2022
Topic of the Day:  -ed clause
 
คราวทีแลวครูเมยสอน -ing clause ไปนะคะ ครูเมยจะมาสอน clause
อีกแบบคือ -ed clause เพิมเติม เพือใหคุณทบทวนและฝึกใชไดในบริบทตางๆ
เชน การใชในชีวิตประจำวัน การทำงาน เสริมทักษะการอานไดมากขึนอีกดวย
 
กอนทีจะสอน ขอทบทวนกอนวา clause คือ สวนหนึงของประโยค
มาดูการใช -ed clause กันเลย
 
-ed clause มีความหมายเหมือน passive เลย คือ ประธานเปนผูโดนกระทำ ลองดูตัวอยางเพือเพิมความเขาใจกันคะ
 
The boy injured in the accident was taken to hospital.
เดกผูชายทีไดรับบาดเจบจากอุบัติเหตุถูกนำตัวสงโรงพยาบาลเรียบรอยแลว
 
ประโยคหลักคือ The boy was taken to hospital.
สวน -ed clause คือ The boy injured in the accident.
 
George showed me some pictures painted by his father
จอรจโชวรูปบางสวนทีพอเขาระบายสีใหฉันดู
 
ประโยคหลักคือ George showed me some pictures.
สวน -ed clause คือ Some pictures painted by his father.
 
วิธีแยกวาอันไหนประโยคหลัก อันไหน -ed clause
 
ประโยคทีตัดแลว ใจความสำคัญของประโยคหายไป คือ ประโยคหลัก
ไม...
Continue Reading...

หลักการใช้ Present Perfect Continuous เพื่อสอบ IELTS

grammar ielts May 31, 2022
Topic of the Day:  Present Perfect Continuous
 
หากจำกันได ในสัปดาหทีแลวครูเมยไดสอน  Present Perfect Tense ไปนะคะ เพือทีคุณจะไดรับความรูทีตอเนืองและนำไปใชในบริบททีกวางขึน เริมเลยเพือไมใหเสียเวลาอันมีคานะคะ
 
รูปแบบ
Subject + has/have + been + V.ing
 
เราใชเมือพูดถึงกิจกรรมทีพึงสินสุดไปเมือเรวๆนี
 
ตัวอยาง
 
Paul is very tired. He’s been working hard.
พอลเหนือยมากหลังจากเขาทำงานหนักมาทังวัน 
กิจกรรมทีเกิดขึนและสินสุดแลว คือ เขาทำงานหนักมาทังวันแลว 
มันเลยทำใหเขารูสึกเหนือยหลังจากเลิกงานคะ
 
Where have you been? I’ve been looking for you.
หายไปไหนมา ฉันตามหาคุณไปทัว
กอนหนานันเราตามหาเขาคะ แตพอเจอเขาแลวแสดงวากิจกรรมกอนหนานัน คือ การตามหาไดสินสุดลงแลว
 
นอกจากนีคุณสามารถใช Present Perfect Continuous รวมกับ how long, for และ since เพือบอกกิจกรรมนันยังคงเกิดขึนอยูหรือสินสุดไปแลวไดเชนเดียวกัน
 
It’s been raining for two hours.
ฝนตกมา 2 ชม.แลว ตอนนีกตกอยู
 
How long have ...
Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.