ความแตกต่างระหว่าง There และ It

 
I was woken up by a bell ___.
 
คำตอบคือ D. ringing
 
สังเกตจากโจทยทีใหมามีประโยคหลักอยูแลว ฉะนันทีหายไปคือ clause สวนทีเพิมเติมเสริมประโยคไดคะ จะมีหนาตา v + ing คำตอบ คือ ringing นันเอง

Topic of the Day: There...  and  It... 

คุณเคยใช there และ it สลับกันไหมคะ รูหรือไมวามันมีความแตกตางในการใชอยู ดูผานๆมันกใชแทนกันได แตจะดีกวาไหม หากคุณรูการใชทีถูกตองและลึกซึงกวานี มันจะทำใหคุณดูเกงในการใชภาษาอังกฤษมากขึนไปอีก มาเริมกันเลยคะ
 
เราใช there เมือพูดถึงบางอยางในครังแรก
 
ตัวอยาง
 
There’s a new restaurant in the Ari area.
มีรานอาหารใหมเปิดแถวอารีย
 
Things are costly now. There has been a significant rise in the cost of living.
ขาวของแพงเดียวนี คาใชจายกเพิมแบบเหนไดชัด
 
หากใช it จะเปนการเจาะจงสถานที สิงของ สถานการณนันๆ
 
ตัวอยาง
 
We went to the new restaurant. It’s very good.
เราไปรานอาหารใหมมา มันดีมากตองไปตำ
เราใช it แทน the new restaurant
 
I...
Continue Reading...

หลักการใช้ -ing clause ในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ

 
Topic of the Day:  -ing Clauses
 
สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษวันนี ครูเมยอยากใหคุณคุนเคยกับหนาตาของประโยคทีจะสอน เพราะคุณอาจจำไดเฉพาะ clause ทีอยูในรูปแบบเตมประโยค เมือเจอประโยคทีลดรูปอาจทำใหตัวคุณเองสับสนได
 
กอนทีจะสอน ขอทบทวนกอนวา clause คือ สวนหนึงของประโยค
มาดูการใช -ing clause กันกอนคะ
 
เราใช - ing clause เมือพูดถึงบางคน บางสิงกำลังทำในชวงเวลานัน เปนการขยายความในประโยคซอนในประโยคหลัก
 
ตัวอยาง
 
Police investigating the crime are looking for three men.
ตำรวจกำลังสืบสวนคดีตามหาผูรายชาย 3 คน
ประโยคหลักคือ Police are looking for three men.
ประโยครอง -ing clause คือ Police investigating the crime.
 
 
Who were those people waiting outside?
พวกเขากำลังรอใคร
ประโยคหลัก คือ Who were those people?
ประโยครอง -ing clause คือ those people waiting outside.
 
การทีคุณนำ -ing นำมาใชในการเขียนประโยค จะทำใหดูซับซอนกวาการใชแคประโยคเดียวโดดๆ นะคะ มันจะนำไปสูการทำคะแนน Writing ของ IELTS ไดระดับสูงเชียวละ  ลองทำดูนะ

 

เขาสอบ...

Continue Reading...

คำศัพท์ที่ใช้ในการสอบ IELTS : สามความหมายของคำว่า Pick Up

Pick up เปน Phrasal Verb เกิดจากการรวมตัวของคำวา pick กับคำวา up แลวไดความหมายใหม ซึงแตกตางกันออกไปตามบริบทนะคะ
 
Pick up ในความหมายวา เรียนรูบางสิงบางอยาง
 
I picked up the guitar after spending time with the musicians.
ฉันเรียนรูเรืองการเลนกีตารหลังจากใชเวลาคลุกคลีไปกับนักเลนดนตรี
 
 Pick up ในความหมายวา ซือบางสิงบางอยาง
 
I often pick up some milk on my way home.
ฉันมักจะซือนมระหวางทางกลับบาน
 
 Pick up ในความหมายวา ปวย
 
I think I picked up a cold.
ฉันคิดวานาจะเปนหวัดแลวละ
 
ครูเมยสรุปยอสันๆมาใหคุณแลว หวังวาจะงายและทำใหคุณอยากเรียนรูมากขึน เพราะมันเปนสิงทีสำคัญเวลาสนทนา มาทำโจทยกันเลย  ลองทำดูนะ

เขาสอบ IELTS Speaking อยางมันใจดวยคลาสฟรีนี!

ครูไดจัดคลาสฟรีทีชือวา IELTS Speaking ไวชวยใหนักเรียนทีกำลังเตรียมสอบ IELTS เขาใจถึงความตองการจริงของขอสอบนี และวิธีฝึกภาษาอังกฤษเพือทีจะมีพืนฐานเพียงพอในการทำระดับคะแนนทีตนเองตองการ

นอกจากนัน ครูจะสอนเทคนิค 3 ขันตอนในการพิชิต IELTS Speaking Part 2 ซึ...

Continue Reading...

แกรมมาร์ที่ใช้การสอบ IELTS : Even though vs. Even if

ielts May 17, 2022
ครูเมยจะมาสอนเรือง Even though และ Even if คะ เหนหนาตาคลายๆกัน แตความหมายแตกตางกันไปคนละเรืองเลย เริมเลยคะ
 
Even though : ใชกลาวถึงความจริงในดานทีเราไมอยากสักเทาไร มีความคลายคลึงกับ despite
 
Even though I hate driving, I'm still going to Bangkok.
แมวาฉันเกลียดการขับรถ สุดทายกตองขับไปกรุงเทพอยูดี
 
Even though I hate tennis, I'm still going to watch the final.
แมวาฉันจะไมชอบเทนนิสเลยกเถอะ แตกดูจนถึงรอบตัดสินสุดทาย
 
Even if : ใชกลาวถึงสมมติเหตุการณอยางหนึง ซึงอาจจะไมเกิดขึนจริง
 
Even if it's sunny when we're in Scotland, I'm not going swimming
ถาแดดออกตอนเราไปถึงสกอตแลนด ฉันกไมไปวายนำหรอก พอไปจริงๆอาจจะลงไปวายนำกไดคะ
 
 Even if you paid me, I wouldn't watch that film.
ตอใหคุณซือตัวหนังฟรีใหฉัน ฉันกไมไปดูเรืองนีหรอก
 
ครูเมยอยากใหคุณไปฝึกใชและพยายามทำความเขาใจเพือตอยอดทักษะภาษาอังกฤษตอไปคะ ลองทำดูนะ

 

เขาสอบ IELTS Speaking อยางมันใจดวยคลาสฟรีนี!

ครูไดจัดคลาสฟรีทีชือวา IELTS Speaking ไวชวยใหนักเรียนที...

Continue Reading...

แกรมมาร์ที่ใช้การสอบ IELTS : Wish vs. Hope

hope ielts wish May 17, 2022
คุณอาจจะคิดวาสองคำนีใชแทนกันได ครูเลยจะมาลงรายละเอียดเพือใหคุณเหนการใชทีถูกตองกันคะ เริมเลยนะ
 
Wish : ใชในสถานการณปัจจุบันหรืออนาคตทีไมเกิดขึนจริง
 
ตัวอยาง
 
I wish I were beautiful as Lisa Blackpink.
ฉันอยากจะสวยแบบลิซา Blackpink จังเลย
ความเปนจริงเราอาจจะไมไดสวยแบบลิซา เราอาจจะสวยกวากเปนไดคะ :)
ครูเมยเขือวาทุกคนมีความสวยเปนของตัวเองอยูแลว ฉะนันมันใจเขาไวคะ
 
I wish I had eaten steak for dinner last night.
เมือคืนฉันนาจะไดทานสเตก ความจริงอดไมไดทานสเตกคะ
อันนีคือ อยูในรูปของอดีตนะคะ มันผานมาแลว
 
นอกจากนีคุณยังสามารถพูดถึงเหตุการณทีไมพึงประสงค ซึงสามารถเปลียนใหมันดีขึนได ในรูป wish + would
 
I wish people wouldn't throw litter on the street.
ฉันอยากใหผูคนเลิกทิงขยะบนถนน คุณเชือวาผูคนอาจจะเลิกทิงขยะแบบนันในสักวันหนึง
 
Hope : ใชพูดถึงสิงทีคุณตองการหรือคาดหวังใหเกิดขึนในอนาคต
 
hope ตามดวยกริยารูปปัจจุบัน แตมีความหมายในอนาคต คุณสามารถใช will และ to เขามาใสในประโยคไดเชนกัน
 
I hope...
Continue Reading...

10 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับกล่าวขอบคุณแทน Thank you

วิธีการกลาวขอบคุณแบบเจาของภาษา

 การกลาวขอบคุณสามารถใชไดหลากหลายประโยคนอกเหนือจาก Thank you และ 10 ประโยคตอไปนีกเปนประโยคทีสามารถใชแทน Thank you ไดตามแบบฉบับของเจาของภาษา

 

 1. I really appreciate it.

          แปลวา ฉันตืนตัน ฉันขอบคุณมากๆ นะ

          (Appreciate กเปนอีกคำนึงทีมักใชแทน Thank you)

 

 1. That's so kind of you.

          แปลวา คุณใจดีจังเลย

 

 1. Thank you for your time.

          แปลวา ขอบคุณทีสละเวลา

          (ถึงจะใชคำวา Thank you แตกมีการใสรายละเอียดไปดวยวาขอบคุณสำหรับอะไร ไมใช  Thank you เฉยๆ)

 

 1. I appreciate you taking the time.

          แปลวา ฉันขอบคุณทีคุณใหเวลากับฉัน

 

 1. I very much appreciate your help.

...

Continue Reading...

IELTS READING : จับคำตอบได้เร็วกว่าเดิม ด้วยเทคนิคนี้!

หัวใจของ IELTS READING กคงไมพนคำศัพท

ในการทำคะแนน IELTS Reading ใหไดสูงๆ จะประกอบไปดวยสวนของทักษะ 80% โดยเฉพาะทักษะในเรืองคำศัพท ยิงรูคำศัพทหลากหลายเทาไหร กจะยิงเขาใจบทความไดมากยิงขึน สำหรับอีก 20% ทีเหลือกจะเปนในสวนของเทคนิค แนวทางในการทีจะทำขอสอบ IELTS Reading ใหตรงตามทีขอสอบ IELTS ตองการ ซึงในบทความนีกไดรวบรวมเทคนิคทังหมด 7 เทคนิคทีจะชวยอัพคะแนน IELTS Reading อยางรวดเรวมาใหทุกคน ดังตอไปนี

 

เทคนิคที 1 : ฝึกหา Main Idea

ถาใครเคยไปสอบ IETLS Reading แลวจะเหนวาขอสอบ Reading คอนขางยาว มีหลายยอหนา และใหเวลานอยมากในการอานและหาคำตอบในแตละขอ ดังนันถาตองอานทังหมด บอกเลยวาเปนไปไมได ดังนันจึงจำเปนจะตองฝึกหา Main Idea หรือใจความสำคัญของแตละยอหนา ซึงโดยสวนใหญจะเปนประโยคแรกของแตละยอหนา และสาเหตุทีควรหา Main Idea กอนกเพราะวาเมือเรารูวาแตละยอหนาพูดถึงเรืองอะไร พอเราอานโจทยและรูวาโจทยถามเรืองอะไรกจะทำใหเรารูทันทีวาตองไปหาคำตอบทียอหนาไหนโดยไมจำเปนตองไลอานตังแตยอหนาแรกใหเสียเวลา

 

เทคนิคที 2 : Scanning Reading

เมือหายอหนาทีนาจะมีคำตอบไดแลว ใหอานแบบสแกนซึงจะชากวาการอานแบบ Skim เปนการอานเพื...

Continue Reading...

IELTS Speaking Part 1 : วิธีตอบคำถาม How are you?

มองขาม IELTS Speaking Part 1 ไมไดเลย!

หลังจากเดินเขาไปในหองสอบ IELTS Speaking กอนทีจะเริมทำการทดสอบใดๆ Examiner มักจะเริมตนดวยการถามคำถามงายๆ อยาง How are you? ซึงเปนคำถามทีสามารถตอบกลับไดหลากหลายรูปแบบดวยกัน ซึงนอกเหนือไปจากการตอบวา I'm fine, thank you and you? ทีเราคุนเคยกันตังแตเดก เราสามารถตอบอยางงายๆ สันๆ และนาประทับใจได ดังตอไปนี

 

 1. I'm fine thanks. how about you?
 • คอนขางใกลเคียงกับ I'm fine, thank you and you? แตจะคอนขางใชบอยกวาในชีวิตจริง

 

 1. Pretty good, How about you?
 • เปนการตอบวาคอนขางดีและถามกลับวา แลวคุณละ?

 

 1. Same as always, How about you?
 • เปนการตอบวา เหมือนกับปกติทัวไปในทุกๆ วัน และถามกลับวา แลวคุณละ?

 

 1. I've never been better, How about you?
 • เปนการตอบวา รูสึกดีมากๆ คงไมมีอะไรดีไปกวานี และถามกลับวา แลวคุณละ?

 

 1. I can't complain, How about you?
 • เปนการตอบวา กโอเคนะ ไมมีอะไรจะตองบน และถามกลับวา แลวคุณละ?

 

 1. I'm doing well, thanks for asking. how about you?
 • เปนการตอบวา ฉันโอเค ขอบคุณทีถามและถามกลับวา แลวคุณละ?

 

...

Continue Reading...

วิธีเตรียมสอบ IELTS Listening สำหรับคนพื้นฐานน้อย

คนทีมีพืนฐานนอย ตองเตรียมสอบ IELTS Listening อยางไร?

หากคุณเปนคนนึงทีกำลังกังวลกับการสอบ IELTS Listening รวมถึงเปนคนทีมีพืนฐานนอย ฟังไมเขาใจและไมคอยไดฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ บทความนีจะมาชวยแนะนำแนวทางในการ   เตรียมทักษะการสอบ IELTS Listening เพือใหผูทีมีพืนฐานนอยทุกคนไดนำไปใชกัน ดังตอไปนี

 

ประการแรก คืออยาเริมจากการอานหนังสือ IELTS หรือฝึกทำตัวอยางขอสอบ เพราะหากเราเปนคนทีมีพืนฐานนอยการเริมจากการฝึกทำขอสอบจะทำใหเสียเวลา ทำใหรูสึกวาขอสอบยากเกินจริง และอาจทำใหรูสึกทอได ดังนันใหเราเกบตัวอยางขอสอบไวกอน และคอยยอนกลับไปทำหลังจากผานชวงปรับพืนฐานไปแลวจะใหผลทีดีมากกวา

 

ประการทีสอง ใหเริมตนพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากการฟังสิงงายๆ กอน เชน ฟังจากการตูนหรือนิทานทีเราพอเขาใจประมาณ 50 เปอรเซนต เพือใหเราไมทอ ไมเบือและสามารถฝึกฟังไดจนเปนนิสัย เปนกิจจะลักษณะ โดยใหเราฝึกจากระดับงายไลไปจนถึงระดับทียากขึนเรือยๆ และพยายามฝึกออกเสียงตามสิงทีเราฟังในแตละประโยคใหไดใกลเคียงตนฉบับมากทีสุด การฝึกแบบนีจะชวยปูพืนฐานและพัฒนาทักษะไดทังในเรืองคำศัพท การออกเสียง และความเขาใจ

 

ประการทีสาม...

Continue Reading...

วิธีแนะนำตัวเองตอนสอบ IELTS Speaking Part 1 ให้น่าประทับใจ--จนต้องเทคะแนนให้!

กาวเขาสูหองสอบ IELTS Speaking อยางมันใจ!

การแนะนำตัวเองเปนสิงแรกทีผูสอบทุกๆ คนจะตองทำหลังจากเขาไปในหองสอบ IELTS Speaking และนีคือแนวทางการแนะนำตัวเองทีจะเพิมโอกาสทำคะแนนใหถึงระดับทีตองการในสวนของ IELTS Speaking โดยจะไลไปตามคำถามดังตอไปนี

 

What's your name ?

สำหรับการตอบในสวนนี เราจะตอบแบบชิลลๆ ไมตองกังวล Grammar เหมือน Writing อยางคำถามวา What's your name กไมจำเปนตองตอบวา My name is ... แตสามารถตอบแบบทีคนตางชาติตอบกันอยางงายๆ กคือ I am ...

 

What should I call you ?

คนตางชาติจะถามประโยคนีกตอเมือเปนชือทีออกเสียงยากอยางชือของคนไทย กใหเราตอบชืองายๆ ไปไดเลย หรือตอบวา You can call me ตามดวยชือทีจะใหเขาเรียก

 

Where are you from ?

กตอบไปงายๆ เลยวาคุณมาจากไหน เชน I'm from Bangkok.

 

Can I see your ID ?

Examiner อาจจะขอดูบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวผูสอบ ซึงเรากสามารถตอบไปไดงายๆ เลยวา Sure

 

Where is your hometown ?

ขอนีถามถึงบานเกิด ถากรณีบางคนยายบานบอยหรือเกิดทีหนึง โตอีกทีหนึง กใหเลือกเพียงทีเดียวมาตอบคำถาม

 

ตอบคำถามใหไดใจความ ไมตองบรรยาย--ถาไมจำเปน

...

Continue Reading...
1 2 3 4
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.