IELTS VOCAB : วิธีจำคำศัพท์ IELTS ให้ได้มากกว่านี้ และติดตัวไปอีกนาน

จำคำศัพท IELTS ใหไดมากกวานี..

สิงทีสำคัญทีสุดของขอสอบ IELTS คงหนีไมพนเรืองของ Vocab หรือคำศัพท ไมวาจะเปนเรืองของการพูด การเขียน การอานหรือการฟัง เพราะหากไมรูคำศัพทคงไมสามารถพูดอธิบายเลาเรืองราวตาง ๆ ไดอยางเขาใจ ไมสามารถเขียนบทความไดถึง 250 คำ ไมสามารถทีจะเขาใจวาบทความทีอานสือสารอะไรจนไมสามารถหาคำตอบได และคงไมสามารถทีจะเขาใจสิงทีไดฟังได ดังนันจะเหนไดวาเรืองคำศัพทเปนเรืองทีสำคัญมาก ๆ ในการสอบ IELTS

 

วิธีฝึกคำศัพท IELTS ใหไดจำนวนมาก และติดตัวไปอีกนาน

สำหรับวิธีในการฝึกใหจำคำศัพทใหไดมากทีสุดและสามารถนำไปใชในการทำขอสอบและเอาไปเรียนตอตางประเทศไดดวยกจะมีดังตอไปนี

 1. IELTS Vocab Daily Practice หรือการฝึกทุกวัน วันละนอย ๆ คือใหฝึกคำศัพทแคเพียงวันละ 10 คำเทานัน แตสำคัญคือตองฝึกทุกวัน ไมจำเปนตองฝึกวันละเยอะ ๆ การทำขอสอบ IELTS สามารถผิดได ไมจำเปนตองเพอรเฟคทุกอยาง ดังนันไมตองกดดันแตใหคอย ๆ เกบสะสมคำศัพทไปเรือย ๆ ในชวงเตรียมตัวสอบ
 2. Make Vocab Practice Fun นำคำศัพททีออกขอสอบบอยมาลงเปนแอพหรือทำใหเปนเกมส เพือไมใหเกิดความจำเจและนาเบือ เปนการเลือกหาวิธีทีทำใหการทองศัพทสนุก เพลิดเพลินและกระตุ...
Continue Reading...

สอบ IELTS SPEAKING ไม่ผ่าน...ถ้าทำ 3 อย่างนี้!

 

สวัสดีคะครูเมยเองนะคะ จากสถาบันออนไลน  FMCP English เมยเปนครูผูสอนนะคะ คอรสติว [email protected] ซึงเปนคอรส IELTS แหงเดียวทีการันตีผล 7.0 หรือคืนคาเรียนให 100% ในครังนีนะ

เมยจะมาพูดถึงนะคะ 3 อยางทีจะทำใหคุณเนีย ไดคะแนนสวนของ IELTS Speaking เนีย นอยเลย มีอะไรบางมาดูกันเลยนะคะ

ขอแรก กังวลเรือง Grammar มากไป
กคือคิดวาเวลาพูดภาษาอังกฤษ Grammar จะตองเปะ นะคะ และเวลาทีเรากังวลตรงเนียมันจะโชวเวลาทีเราพูดภาษาอังกฤษ มีหลายคนเลยนะเวลาทีฝึกกับเมยเนีย เขาจะแก Grammar ของตัวเอง เปลียน Tense เปลียนคำ อยูอยางนี แลวการสือสารมันกไมราบรืนใชไหม แลวคนทีตรวจการ speaking ของเราเนีย เขาจะเหนเลยวา คนนีมีปัญหาในดานของ Grammar เพราะเขาแกใหเลย ดังนันเนียอยาไปทำใหงานของเขางายกวา ปกตินะคะ เรือง Grammar ไมตองกังวลมาก เพราะสาเหตุสิงทีขอสอบ ielts speaking เขาตองการเนียกคืออยากทีจะรูวาคุณสามารถทีจะเขาใจคำถาม ตอบไดไหม แลวกหาเหตุผลในการอธิบายไดไหมกเทานันเองนะ

ขอ 2 ใชคำศัพทใหญๆทีไมคุนเคย
อันนีเปนแบบเดียวกับ writing เลยนะคะ การใชคำศัพทใหญๆมาพูด ครูเมยถานีเปนการสอบแบบ ACADEMIC  ใชไหม คำศัพทกตองใหญ ไมใชเลยคะ...

Continue Reading...

IELTS เพื่อเรียนหมอ ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

 

สำหรับนักเรียนม.ปลายทีอยากสอบเขาหมอ

วันนีจะมาพูดถึงการทำคะแนน IELTS เพือเรียนหมอตองเตรียมตัวยังไง พักนีมีผูปกครองหลายทานโทรมาขอคำปรึกษาจากเมยวาลูกของเขามีความตังใจจะไปเรียนตอในสายของหมอ ปัญหาคือมหาวิทยาลัยสวนใหญตองการคะแนน IELTS อยางนอย 6.5 overall ถึงจะสามารถยืนใบสมัครได มีโทรมาสอบถามใหนักเรียนตังแตชัน ม.4 จนกระทังถึง ม.6 เทอมสุดทายเลย เมยจึงอยากจะแนะนำผูปกครองทานอืนทีลูกอยากเรียนหมอเหมือนกันแตไมรูจะเริมยังไง หรือสำหรับนักเรียนม.ปลายทีอยากเรียนหมอ แลวรูสึกวามีขอสอบเยอะมากทีจะตองสอบทีไมใชแคสอบ IELTS อยางเดียว นักเรียนควรแบงเวลามาเตรียมสอบ IELTS ยังไงและเริมจากตรงไหนดี 

ตองรูกอนวาจะยืนใบคะแนน IELTS เมือไหร?

ใบคะแนน IELTS มีอายุถึง 2 ปี นักเรียนจะตองวางแผนวา ถานักเรียนจะใชคะแนนตัวนีเปนเอกสารประกอบในการยืนเขาเรียนหมอใบคะแนนจะตองไมหมดอายุ อยาสอบลวงหนาเกินไป เพราะสอบไปกเสียคาสอบไปฟรีๆ แนะนำใหสอบชวงม.หาตนปีจะดีทีสุด เพราะชวงม.5 นักเรียนยังไมตองเครียดเรืองของการเตรียมสอบเอนทรานซ  นักเรียนยังมีเวลาในการเตรียมความพรอมไปสอบ IELTS เมยจึงแนะนำวาในชวงมัธยมหาต...

Continue Reading...

วิธีการฝึก Paraphrasing เพื่อใช้สอบ IELTS (แจกฟรี! 50 คำที่ใช้บ่อยในข้อสอบ IELTS)

 

Paraphrasing กคือการทีเราเขียนในทำนองความหมายเดียวกัน แตไมไดลอกใชคำเดียวกันแบบเปะๆ นีเปนรูปแบบการเขียนทีสำคัญสำหรับขอสอบ IELTS โดยเฉพาะดาน Writing ใน Task 1 เพราะคุณจะตองเอยถึงตัวโจทย และภาพตารางทีเขาใหมา แตถาลอกมาทังประโยคกจะเสียคะแนนฟรีๆ  มาดู แนวทางการการฝึก Paraphrasing เพือใชสอบ IELTS ในครังตอไป

 1. ทำความเขาใจกับโจทย/ประโยคจริงๆ คุณสามารถฝึกโดยใชประโยคสันๆงายๆกอน สิงแรกทีตองทำคือคุณตองทำเขาใจความหมาย และสิงทีประโยคนันกำลังสือใหคุณ เชน 

Some people likes to have big houses. บางคนชอบบานหลังใหญ

 

      2.  นึกถึงคำทีเปนรูป Synonyms ทีหนาตาไมเหมือนกัน แตมีความหมายเดียวกัน  อยางเชนตัวอยางประโยคดานบน คุณลองนึกถึงคำใดทีสามารถมาแทน people, like, have, big, house ไดบาง  เวลาทีคุณทำ IELTS WRITING มันไมจำเปนทีจะตองหาคำแทนทีทุกคำในประโยค เพียงแคแทน 2-3 คำกเพียงพอแลวละ

People = Individuals

Like = Prefer

Have = Acquire

Big = Large

Houses = Property

ลองเอาคำพวกนีมาใสในประโยค กจะไดวา

Some individuals prefer having large properties....

Continue Reading...

เพิ่มคะแนน IELTS LISTENING ด้วย 8 วิธีนี้

ielts listening May 15, 2019
 

อยากได BAND 9.0 ใน IELTS LISTENING?

ถาครูทำได--คุณกสามารถทำไดเชนกันนะ กอนอืนคุณตองเขาใจวา BAND 9.0 นันคือทักษะลวนๆ หมายถึงวาเทคนิคขอสอบอยางเดียวนันไมพอในการทำ BAND ระดับนีได  ถาคุณอยากทำคะแนนสวนนีใหมากทีสุด ครูแนะนำใหฝึกตาม 8 วิธีนี :

 1. พัฒนาทักษะการฟังอยางแทจริง  อยางทีครูไดบอกไปแลว วาการติวโจทยขอสอบจะทำใหคุณสรางความคุนเคยกับตัวขอสอบของ IELTS แตจะไมไดชวยใหคุณฟังเขาในมากขึนแตอยางใด การทีคุณจะสามารถทำคะแนนระดับนีได คุณตองเรียนรูทีจะฝึกพัฒนาทักษะการฟังทุกวัน ฟังในเรืองทีตัวเองชอบ และยิงมี English Subtitles ใหดูดวยยิงดีเลย  
 2. เรียนรูประเภทของคำ กอนเริมฟัง ครูจะสอนใหนักเรียนในคอรส [email protected] ดูโจทยกอน ถาคำถามเปนเชิงการเติมคำ ใหดูทีประโยครอบชองวางเพือเอามาตัดสินใจวาคำตอบทีคุณตองคอยฟังนันเปนคำประเภทใด NOUN, ADJ, VERB, ADV ซึงจะชวยใหคุณจับคำตอบตอนฟังไดงายขึน
 3. ทำความเขาใจกับสถานการณของคนพูด ขอมูลเกียวกับบทสนทนาจะมีใหกอนทีจะมีการเริมพูด เชน "Now, you will hear a dialogue between..." หรือ " you will hear a lecture on..." คุณควรคอยฟังสวนนี เพราะจะทำให...
Continue Reading...

ฝึกฟัง/พูดภาษาอังกฤษจากหนัง Aladdin 2019

 

 ครังนีครูเมและ Teacher Fred จะสอนสำนวน หรือ slang ทีใชในคลิป trailer ของหนัง Aladdin 2019 อยากใหนักเรียนเตรียมสมุดจดคำศัพทใหม ๆและฝึกใชสำนวนทีเรียนมาในวันนีใหทันทีนะ ดูคลิป YouTube ไดทีนี

I can make you rich.  ประโยคนีจาฟารไดกลาวถึง Aladdin วาจะสามารถชวยให Aladdin รวยได  จริงๆแลว Aladdin กเปนคนจนคนหนึง แตไดตกหลุมรักเจาหญิงของเมืองกคือเจาหญิง Jasmine นันเอง

Rich enough to impress the princess.  ถาอยากแตงกับเจาหญิง กตองมีฐานะคูควรกับเจาหญิง Jafar เลยบอกวาจะทำให Aladdin รวยมากมาย ถึงกับทำใหเจาหญิงประทับใจ IMPRESS เลยทีเดียว

What would I have to do?  Aladdin อยากรูวาจะตองทำอะไร ในคลิปนักแสดงคนนีพูดเรวและรัวมาก อยากใหนักเรียนลองฟังอีกรอบและฝึกพูดตามใหทัน เพราะนีเปนระดับความเรวทีเจาของภาษามักใชในการพูดในแตละวัน

There's a cave of wonders...bring me the lamp.  Cave คือถำ Jafar บอกให Aladdin เขาไปในถำนันเพือไปเอา lamp หรือตะเกียงมาใหที  แนนอนเลยวาในถำนีตองไมธรรมดา เพราะถาเปนทีเกบของมีคาระดับนี กจะตองมีอันตรายแอบแฝง Jafar ถึงอยากจางใหคนอืนไปเอาแทน

Oh great...

Continue Reading...

พูดภาษาอังกฤษเก่งใน 5 ขั้นตอน!

 

พูดภาษาอังกฤษได โอกาสมาเพียบ!

ทักษะ การพูดภาษาอังกฤษ เปนทักษะทีทุกคนอยากไดเพราะจะสามารถเอาไปใชประโยชนไดมากมาย..

 • ชวยใหไดงานทีตองการ
 • ชวยใหสือสารกับบอสไดรูเรือง
 • เขาหองประชุมกไมนังงง
 • ไปเทียวกไมตองไปพึงไกด
 • ดูแลความปลอดภัยของตัวเองทีตางประเทศได
 • ตอรองราคาสินคาเปน
 • ใชในการขอไปเรียนตอได
 • ขยายกิจการใหโตนอกประเทศ
 • และ ....อีกมากมาย!

ไดประโยชนเยอะ..แลวทำไมถึงยังไมเริม?

 นันสิ! เรียนกันมา 10 กวาปี แถมเรียนพิเศษอีกดวย แตนักเรียนสวนใหญกยังมีปัญหาในการใชทักษะนี สาเหตุหลักของปัญหากคงไมพนโรงเรียนทีสอนกันมา เพราะเราเรียนทักษะการเขียนกอนการฟัง--ทำใหภาษาอังกฤษดูยากเกินจริง นักเรียนสวนใหญจึงพอเขาใจการใชเทนส แตถาเอามาพูดหรือเขียนกงงเลย ยิงถาเหนคนตางชาติทีไร ตองวิงหนีไปอีกทาง!!  

ครูเมจะแนะนำวิธี พูดภาษาอังกฤษเกงใน 5 ขันตอน--ทีทำตามงาย ไดผลจริง!

 1. ความกลัวเปนเรืองธรรมดา สิงใดทีเราไมเคยทำ. ทำไมบอย หรือทำไมเกง เรากจะกังวลกับเมเปนธรรมดา อยาคิดวาสิงนันไมดี--เราแคยังไมชำนาญกเทานัน  ใช! เวลาคุยกับคนตางชาติกมีการตืนเตนหนอย หรือไมกเวลาตองใชภาษาอังกฤษในทีประชุม หรือหนาหองเรียนกรูสึกประหม...
Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.