ฟรี! ติวภาษาอังกฤษผ่าน FB LIVE ทุกวันจันทร์-วันพฤหัส เวลา 21.00น. >>คลิกที่นี่เพื่อเข้า FB LIVE ล่าสุด!<<

พูดภาษาอังกฤษเก่งใน 5 ขั้นตอน!

 

พูดภาษาอังกฤษได โอกาสมาเพียบ!

ทักษะ การพูดภาษาอังกฤษ เปนทักษะทีทุกคนอยากไดเพราะจะสามารถเอาไปใชประโยชนไดมากมาย..

  • ชวยใหไดงานทีตองการ
  • ชวยใหสือสารกับบอสไดรูเรือง
  • เขาหองประชุมกไมนังงง
  • ไปเทียวกไมตองไปพึงไกด
  • ดูแลความปลอดภัยของตัวเองทีตางประเทศได
  • ตอรองราคาสินคาเปน
  • ใชในการขอไปเรียนตอได
  • ขยายกิจการใหโตนอกประเทศ
  • และ ....อีกมากมาย!

ไดประโยชนเยอะ..แลวทำไมถึงยังไมเริม?

 นันสิ! เรียนกันมา 10 กวาปี แถมเรียนพิเศษอีกดวย แตนักเรียนสวนใหญกยังมีปัญหาในการใชทักษะนี สาเหตุหลักของปัญหากคงไมพนโรงเรียนทีสอนกันมา เพราะเราเรียนทักษะการเขียนกอนการฟัง--ทำใหภาษาอังกฤษดูยากเกินจริง นักเรียนสวนใหญจึงพอเขาใจการใชเทนส แตถาเอามาพูดหรือเขียนกงงเลย ยิงถาเหนคนตางชาติทีไร ตองวิงหนีไปอีกทาง!!  

ครูเมจะแนะนำวิธี พูดภาษาอังกฤษเกงใน 5 ขันตอน--ทีทำตามงาย ไดผลจริง!

  1. ความกลัวเปนเรืองธรรมดา สิงใดทีเราไมเคยทำ. ทำไมบอย หรือทำไมเกง เรากจะกังวลกับเมเปนธรรมดา อยาคิดวาสิงนันไมดี--เราแคยังไมชำนาญกเทานัน  ใช! เวลาคุยกับคนตางชาติกมีการตืนเตนหนอย หรือไมกเวลาตองใชภาษาอังกฤษในทีประชุม หรือหนาหองเรียนกรูสึกประหม...
Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.