คุณควรไปสอบ TOEIC ก่อนไป สอบ IELTS มั้ย : ครูเมเข้าตอบคำถามคาใจนักเรียนไอเอลหลายๆคน

ควรสอบ TOEIC  กอน IELTS มัย?

TOEIC เปนขอสอบทีใชสำหรับการสมัครเขาทำงาน โดยทีเมืองไทยจะมีสอบอยู 2 ทักษะคือ Reading และ Listening โดยจะเนนในหมวดหมูของธุรกิจเทานัน จะไมรวมถึงชีวะ การเมืองหรือสิงแวดลอมใด ๆ ทังสิน สวน IELTS จะเปนขอสอบทีใชสำหรับการสมัครงานตางประเทศหรือการไปเรียนตอตางประเทศ  มีทังหมด 4 ทักษะดวยกันคือ ฟัง พูด อาน เขียน โดยจะพูดถึงในทุก ๆ หัวขอ ไมใชแคเพียงหัวขอเกียวกับธุรกิจเทานัน ซึงการจะเขาใจความแตกตางของความสำคัญในการสอบ TOEIC และการสอบ IELTS นัน กอนอืนเราจะตองทำความเขาใจกอนวาการใชภาษาอังกฤษในการทำงานทีเมืองไทยกับการใชภาษาอังกฤษในการทำงานทีตางประเทศมีความแตกตางกันอยางไร ?

 

ขอสอบ TOEIC เพียงพอในไทย...

     การทำงานทีเมืองไทย เพียงเรามีทักษะการฟังและการอานภาษาอังกฤษกอาจจะเพียงพอตอการทำงานแลว อยางการมีทักษะการฟังภาษาอังกฤษในการประชุมตาง ๆ กจะทำใหสามารถนำสิงทีหัวหนาพูดหรือสิงทีปรึกษากัน รวมถึงสิงทีลูกคาตองการมาใชในการทำงานตอได รวมถึงการมีทักษะการอานภาษาอังกฤษกจะทำใหเราสามารถอานอีเมลหรือรายงานตาง ๆ เพือนำขอมูลมาทำงานตอไดแลว จะเหนไดว...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.