คุณควรไปสอบ TOEIC ก่อนไป สอบ IELTS มั้ย : ครูเมเข้าตอบคำถามคาใจนักเรียนไอเอลหลายๆคน

ควรสอบ TOEIC  กอน IELTS มัย?

TOEIC เปนขอสอบทีใชสำหรับการสมัครเขาทำงาน โดยทีเมืองไทยจะมีสอบอยู 2 ทักษะคือ Reading และ Listening โดยจะเนนในหมวดหมูของธุรกิจเทานัน จะไมรวมถึงชีวะ การเมืองหรือสิงแวดลอมใด ๆ ทังสิน สวน IELTS จะเปนขอสอบทีใชสำหรับการสมัครงานตางประเทศหรือการไปเรียนตอตางประเทศ  มีทังหมด 4 ทักษะดวยกันคือ ฟัง พูด อาน เขียน โดยจะพูดถึงในทุก ๆ หัวขอ ไมใชแคเพียงหัวขอเกียวกับธุรกิจเทานัน ซึงการจะเขาใจความแตกตางของความสำคัญในการสอบ TOEIC และการสอบ IELTS นัน กอนอืนเราจะตองทำความเขาใจกอนวาการใชภาษาอังกฤษในการทำงานทีเมืองไทยกับการใชภาษาอังกฤษในการทำงานทีตางประเทศมีความแตกตางกันอยางไร ?

 

ขอสอบ TOEIC เพียงพอในไทย...

     การทำงานทีเมืองไทย เพียงเรามีทักษะการฟังและการอานภาษาอังกฤษกอาจจะเพียงพอตอการทำงานแลว อยางการมีทักษะการฟังภาษาอังกฤษในการประชุมตาง ๆ กจะทำใหสามารถนำสิงทีหัวหนาพูดหรือสิงทีปรึกษากัน รวมถึงสิงทีลูกคาตองการมาใชในการทำงานตอได รวมถึงการมีทักษะการอานภาษาอังกฤษกจะทำใหเราสามารถอานอีเมลหรือรายงานตาง ๆ เพือนำขอมูลมาทำงานตอไดแลว จะเหนไดว...

Continue Reading...

เตรียมสอบ IELTS Speaking : ถ้าเจอคำถามที่ไม่คุ้นเคย ตอบแบบไหนจะเจ็บน้อยกว่ากัน?

ควรตอบผิดๆ หรือไมตอบเลย?

ในการสอบ IELTS Speaking หากผูสอบตกอยูในสถานการณทีไมคุนเคยหรือไมเขาใจคำถาม ไมรูวาจะตอบอยางไรดี ในกรณีนีแนะนำใหผูสอบถามไปตรง ๆ โดยไมตองกลัวทีจะโดนหักคะแนน เพราะการทีเราถามเพือใหสามารถเขาใจคำถามไดอยางถูกตองและชัดเจน จะทำใหเราตอบคำถามไดอยางถูกตอง ซึงแนนอนวายอมดีกวาการทีเราคิดสรุปคำถามเอาเองและตอบไปแบบผิดๆ

 

อยากให IELTS Examiner ทวนคำถาม.

     โดยในกรณีทีไมเขาใจคำถามนี ผูสอบควรใชคำถามวา

" Can you explain the question ? "

แทนการบอกวา " Please repeat the question " เนืองจาก " Please repeat the question " จะใชในกรณีฟังไมชัดเจนหรือไดยินไมชัดเพือใหกรรมการทวนคำถาม แตการใช " Can you explain the question ? " จะทำใหกรรมการคิดหาคำศัพทอืนมาใชในการอธิบายใหเราเขาใจมากยิงขีน

 

แตถาไมรูจะตอบอยางไร..จนมุมจริงๆ

     แตหากตกอยูในสถานการณทีตองเลือกจริง ๆ ระหวางตอบไปเลยถึงแมวาจะผิด กับ ไมตอบเลย ในกรณีดังกลาวนี การพูดไปเลยจะทำใหมีโอกาสไดคะแนนทีดีมากกวา เพราะหากไมพูดเลย คณะกรรมการจะไมสามารถใหคะแนนจากจุดไหนไดเลย...

Continue Reading...

IELTS VOCAB : วิธีจำคำศัพท์ IELTS ให้ได้มากกว่านี้ และติดตัวไปอีกนาน

จำคำศัพท IELTS ใหไดมากกวานี..

สิงทีสำคัญทีสุดของขอสอบ IELTS คงหนีไมพนเรืองของ Vocab หรือคำศัพท ไมวาจะเปนเรืองของการพูด การเขียน การอานหรือการฟัง เพราะหากไมรูคำศัพทคงไมสามารถพูดอธิบายเลาเรืองราวตาง ๆ ไดอยางเขาใจ ไมสามารถเขียนบทความไดถึง 250 คำ ไมสามารถทีจะเขาใจวาบทความทีอานสือสารอะไรจนไมสามารถหาคำตอบได และคงไมสามารถทีจะเขาใจสิงทีไดฟังได ดังนันจะเหนไดวาเรืองคำศัพทเปนเรืองทีสำคัญมาก ๆ ในการสอบ IELTS

 

วิธีฝึกคำศัพท IELTS ใหไดจำนวนมาก และติดตัวไปอีกนาน

สำหรับวิธีในการฝึกใหจำคำศัพทใหไดมากทีสุดและสามารถนำไปใชในการทำขอสอบและเอาไปเรียนตอตางประเทศไดดวยกจะมีดังตอไปนี

  1. IELTS Vocab Daily Practice หรือการฝึกทุกวัน วันละนอย ๆ คือใหฝึกคำศัพทแคเพียงวันละ 10 คำเทานัน แตสำคัญคือตองฝึกทุกวัน ไมจำเปนตองฝึกวันละเยอะ ๆ การทำขอสอบ IELTS สามารถผิดได ไมจำเปนตองเพอรเฟคทุกอยาง ดังนันไมตองกดดันแตใหคอย ๆ เกบสะสมคำศัพทไปเรือย ๆ ในชวงเตรียมตัวสอบ
  2. Make Vocab Practice Fun นำคำศัพททีออกขอสอบบอยมาลงเปนแอพหรือทำใหเปนเกมส เพือไมใหเกิดความจำเจและนาเบือ เปนการเลือกหาวิธีทีทำใหการทองศัพทสนุก เพลิดเพลินและกระตุ...
Continue Reading...

สอบ IELTS SPEAKING ไม่ผ่าน...ถ้าทำ 3 อย่างนี้!

 

สวัสดีคะครูเมยเองนะคะ จากสถาบันออนไลน  FMCP English เมยเปนครูผูสอนนะคะ คอรสติว IELTS@HOME ซึงเปนคอรส IELTS แหงเดียวทีการันตีผล 7.0 หรือคืนคาเรียนให 100% ในครังนีนะ

เมยจะมาพูดถึงนะคะ 3 อยางทีจะทำใหคุณเนีย ไดคะแนนสวนของ IELTS Speaking เนีย นอยเลย มีอะไรบางมาดูกันเลยนะคะ

ขอแรก กังวลเรือง Grammar มากไป
กคือคิดวาเวลาพูดภาษาอังกฤษ Grammar จะตองเปะ นะคะ และเวลาทีเรากังวลตรงเนียมันจะโชวเวลาทีเราพูดภาษาอังกฤษ มีหลายคนเลยนะเวลาทีฝึกกับเมยเนีย เขาจะแก Grammar ของตัวเอง เปลียน Tense เปลียนคำ อยูอยางนี แลวการสือสารมันกไมราบรืนใชไหม แลวคนทีตรวจการ speaking ของเราเนีย เขาจะเหนเลยวา คนนีมีปัญหาในดานของ Grammar เพราะเขาแกใหเลย ดังนันเนียอยาไปทำใหงานของเขางายกวา ปกตินะคะ เรือง Grammar ไมตองกังวลมาก เพราะสาเหตุสิงทีขอสอบ ielts speaking เขาตองการเนียกคืออยากทีจะรูวาคุณสามารถทีจะเขาใจคำถาม ตอบไดไหม แลวกหาเหตุผลในการอธิบายไดไหมกเทานันเองนะ

ขอ 2 ใชคำศัพทใหญๆทีไมคุนเคย
อันนีเปนแบบเดียวกับ writing เลยนะคะ การใชคำศัพทใหญๆมาพูด ครูเมยถานีเปนการสอบแบบ ACADEMIC  ใชไหม คำศัพทกตองใหญ ไมใชเลยคะ...

Continue Reading...

วิธีการฝึก Paraphrasing เพื่อใช้สอบ IELTS (แจกฟรี! 50 คำที่ใช้บ่อยในข้อสอบ IELTS)

 

Paraphrasing กคือการทีเราเขียนในทำนองความหมายเดียวกัน แตไมไดลอกใชคำเดียวกันแบบเปะๆ นีเปนรูปแบบการเขียนทีสำคัญสำหรับขอสอบ IELTS โดยเฉพาะดาน Writing ใน Task 1 เพราะคุณจะตองเอยถึงตัวโจทย และภาพตารางทีเขาใหมา แตถาลอกมาทังประโยคกจะเสียคะแนนฟรีๆ  มาดู แนวทางการการฝึก Paraphrasing เพือใชสอบ IELTS ในครังตอไป

  1. ทำความเขาใจกับโจทย/ประโยคจริงๆ คุณสามารถฝึกโดยใชประโยคสันๆงายๆกอน สิงแรกทีตองทำคือคุณตองทำเขาใจความหมาย และสิงทีประโยคนันกำลังสือใหคุณ เชน 

Some people likes to have big houses. บางคนชอบบานหลังใหญ

 

      2.  นึกถึงคำทีเปนรูป Synonyms ทีหนาตาไมเหมือนกัน แตมีความหมายเดียวกัน  อยางเชนตัวอยางประโยคดานบน คุณลองนึกถึงคำใดทีสามารถมาแทน people, like, have, big, house ไดบาง  เวลาทีคุณทำ IELTS WRITING มันไมจำเปนทีจะตองหาคำแทนทีทุกคำในประโยค เพียงแคแทน 2-3 คำกเพียงพอแลวละ

People = Individuals

Like = Prefer

Have = Acquire

Big = Large

Houses = Property

ลองเอาคำพวกนีมาใสในประโยค กจะไดวา

Some individuals prefer having large properties....

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.