แกรมมาร์ที่ใช้การสอบ IELTS : Wish vs. Hope

hope ielts wish May 17, 2022
คุณอาจจะคิดวาสองคำนีใชแทนกันได ครูเลยจะมาลงรายละเอียดเพือใหคุณเหนการใชทีถูกตองกันคะ เริมเลยนะ
 
Wish : ใชในสถานการณปัจจุบันหรืออนาคตทีไมเกิดขึนจริง
 
ตัวอยาง
 
I wish I were beautiful as Lisa Blackpink.
ฉันอยากจะสวยแบบลิซา Blackpink จังเลย
ความเปนจริงเราอาจจะไมไดสวยแบบลิซา เราอาจจะสวยกวากเปนไดคะ :)
ครูเมยเขือวาทุกคนมีความสวยเปนของตัวเองอยูแลว ฉะนันมันใจเขาไวคะ
 
I wish I had eaten steak for dinner last night.
เมือคืนฉันนาจะไดทานสเตก ความจริงอดไมไดทานสเตกคะ
อันนีคือ อยูในรูปของอดีตนะคะ มันผานมาแลว
 
นอกจากนีคุณยังสามารถพูดถึงเหตุการณทีไมพึงประสงค ซึงสามารถเปลียนใหมันดีขึนได ในรูป wish + would
 
I wish people wouldn't throw litter on the street.
ฉันอยากใหผูคนเลิกทิงขยะบนถนน คุณเชือวาผูคนอาจจะเลิกทิงขยะแบบนันในสักวันหนึง
 
Hope : ใชพูดถึงสิงทีคุณตองการหรือคาดหวังใหเกิดขึนในอนาคต
 
hope ตามดวยกริยารูปปัจจุบัน แตมีความหมายในอนาคต คุณสามารถใช will และ to เขามาใสในประโยคไดเชนกัน
 
I hope...
Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.