ฟังภาษาอังกฤษ เข้าใจใน 1 อาทิตย์ (สำหรับคนพื้นฐานน้อย)

ฟังภาษาอังกฤษ เขาใจใน 1 อาทิตย 

ทักษะการฟังเปนทักษะทีหลาย ๆ คนเปนกังวล แตอันทีจริงแลวทักษะการฟังเปนทักษะทีสามารถฝึกและพัฒนาไดงายทีสุดและรวดเรวทีสุดจากทัง 4 ทักษะ เพียงแคคุณเอาตัวเองมาฝึกฟังแบบจริงๆ เพราะไมวาจะมีเทคนิคเทพขนาดไหน แตถาคุณไมเขาใจหรือจับใจความไมไดวาผูพูดตองการสือความหมายอะไร ไมวาอยางไรคุณกตอบผิดอยูดี ดังนันจำไววาไมมีทางลัดในเรืองของการฟัง ตองอาศัยการฝึกฝนทุกวัน วันละนิด ซึงจะทำใหคุณเกงขึนไดในเวลาอันรวดเรว

 การฝึกฟังเพือเตรียมสอบ IELTS Listening

     ขอสอบ IELTS Listening ตองการคนทีมีทักษะการฟัง คนทีสามารถฟัง เขาใจและจับใจความ สือความหมายไดจริง ๆ ซึงวิธีการฝึก 3 รูปแบบนีจะชวยใหคุณมีทักษะการฟังแบบทีขอสอบ IELTS ตองการ โดยเปนวิธีการฝึกทีสามารถเริมตนฝึกไดทันทีถึงแมวาจะมีพืนฐานนอยกตาม

  1. เริมตนจากการฟังเพลง ยุคไหนกได ใครรองกได เพียงแคเปนภาษาอังกฤษ พรอมทังเปิดเนือเพลงดูประกอบไปดวย จะทำใหคุณรูวาเวลาเขารองประโยคนี เขาพูดถึงคำไหนหรือพูดถึงอะไร คุณสามารถทีจะไดอะไรหลาย ๆ จากการฟังเพลง ไมวาจะเปนการออกเสียงของคำ รวมถึงความหมายของคำศัพทตาง ๆ และถ...
Continue Reading...

ฝึกฟัง/พูดภาษาอังกฤษจากหนัง Aladdin 2019

 

 ครังนีครูเมและ Teacher Fred จะสอนสำนวน หรือ slang ทีใชในคลิป trailer ของหนัง Aladdin 2019 อยากใหนักเรียนเตรียมสมุดจดคำศัพทใหม ๆและฝึกใชสำนวนทีเรียนมาในวันนีใหทันทีนะ ดูคลิป YouTube ไดทีนี

I can make you rich.  ประโยคนีจาฟารไดกลาวถึง Aladdin วาจะสามารถชวยให Aladdin รวยได  จริงๆแลว Aladdin กเปนคนจนคนหนึง แตไดตกหลุมรักเจาหญิงของเมืองกคือเจาหญิง Jasmine นันเอง

Rich enough to impress the princess.  ถาอยากแตงกับเจาหญิง กตองมีฐานะคูควรกับเจาหญิง Jafar เลยบอกวาจะทำให Aladdin รวยมากมาย ถึงกับทำใหเจาหญิงประทับใจ IMPRESS เลยทีเดียว

What would I have to do?  Aladdin อยากรูวาจะตองทำอะไร ในคลิปนักแสดงคนนีพูดเรวและรัวมาก อยากใหนักเรียนลองฟังอีกรอบและฝึกพูดตามใหทัน เพราะนีเปนระดับความเรวทีเจาของภาษามักใชในการพูดในแตละวัน

There's a cave of wonders...bring me the lamp.  Cave คือถำ Jafar บอกให Aladdin เขาไปในถำนันเพือไปเอา lamp หรือตะเกียงมาใหที  แนนอนเลยวาในถำนีตองไมธรรมดา เพราะถาเปนทีเกบของมีคาระดับนี กจะตองมีอันตรายแอบแฝง Jafar ถึงอยากจางใหคนอืนไปเอาแทน

Oh great...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.