วิธีแนะนำตัวเองตอนสอบ IELTS Speaking Part 1 ให้น่าประทับใจ--จนต้องเทคะแนนให้!

กาวเขาสูหองสอบ IELTS Speaking อยางมันใจ!

การแนะนำตัวเองเปนสิงแรกทีผูสอบทุกๆ คนจะตองทำหลังจากเขาไปในหองสอบ IELTS Speaking และนีคือแนวทางการแนะนำตัวเองทีจะเพิมโอกาสทำคะแนนใหถึงระดับทีตองการในสวนของ IELTS Speaking โดยจะไลไปตามคำถามดังตอไปนี

 

What's your name ?

สำหรับการตอบในสวนนี เราจะตอบแบบชิลลๆ ไมตองกังวล Grammar เหมือน Writing อยางคำถามวา What's your name กไมจำเปนตองตอบวา My name is ... แตสามารถตอบแบบทีคนตางชาติตอบกันอยางงายๆ กคือ I am ...

 

What should I call you ?

คนตางชาติจะถามประโยคนีกตอเมือเปนชือทีออกเสียงยากอยางชือของคนไทย กใหเราตอบชืองายๆ ไปไดเลย หรือตอบวา You can call me ตามดวยชือทีจะใหเขาเรียก

 

Where are you from ?

กตอบไปงายๆ เลยวาคุณมาจากไหน เชน I'm from Bangkok.

 

Can I see your ID ?

Examiner อาจจะขอดูบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวผูสอบ ซึงเรากสามารถตอบไปไดงายๆ เลยวา Sure

 

Where is your hometown ?

ขอนีถามถึงบานเกิด ถากรณีบางคนยายบานบอยหรือเกิดทีหนึง โตอีกทีหนึง กใหเลือกเพียงทีเดียวมาตอบคำถาม

 

ตอบคำถามใหไดใจความ ไมตองบรรยาย--ถาไมจำเปน

...

Continue Reading...

IELTS Speaking : วิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษเองที่บ้าน

พืนฐานทีสำคัญของ Speaking กคือ Listening

 สิงแรกทีคุณไมควรทีจะละเลยไป หากตองการทีจะพัฒนาทักษะการพูดกคือเรืองของการฟังนันเอง เพราะทักษะการฟังเปนพืนฐานทีสำคัญมาก ๆ ของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ดังนันการฟังซีรียภาษาอังกฤษบอย ๆ โดยเฉพาะทีมี Subtitle ภาษาอังกฤษจะสามารถชวยคุณไดมาก ๆ โดยจะทำใหคุณสามารถจับไดทังคำศัพท ทังการออกเสียง รูปแบบการพูด รวมถึงการใชเสียงขึน-ลงของเจาของภาษา และคุณสามารถทีจะเอาตรงนีมาพยายามออกเสียงเลียนแบบและพูดใหเหมือนเจาของภาษาใหมากทีสุด และเมือใดทีคุณสามารถออกเสียงเหมือนเคาได คุณกจะสามารถฟังเคาออกและสามารถสือสารกับคนอืน ๆ เปนภาษาอังกฤษไดอยางเขาใจ

 

ศึกษาการพูดของตัวเองใน IELTS Speaking Part 2

วิธีที 2 คือการอัดคลิปตัวเองเวลาทีตอบคำถามหรือพูดภาษาอังกฤษ วิธีนีมีความสำคัญอยางยิงโดยเฉพาะในพารทที 2 ของการสอบ IELTS Speaking เพราะในพารทที 2 นี คุณจะตองพูดอยูคนเดียวนานอยางนอย 2 นาที ดังนันจึงแนะนำใหอัดคลิปวีดีโอตอนพูดภาษาอังกฤษในหัวขอตาง ๆ ไว เสรจแลวใหมายอนดูและสังเกตตัวเองในจุดดังตอไปนี

- พูดถึง 2 นาทีหรือไม ?

- พูดไดครอบคลุมหัวขอทีระบุหรือไม ?

- ทาทางในการพูด...

Continue Reading...

เตรียมสอบ IELTS Speaking : ถ้าเจอคำถามที่ไม่คุ้นเคย ตอบแบบไหนจะเจ็บน้อยกว่ากัน?

ควรตอบผิดๆ หรือไมตอบเลย?

ในการสอบ IELTS Speaking หากผูสอบตกอยูในสถานการณทีไมคุนเคยหรือไมเขาใจคำถาม ไมรูวาจะตอบอยางไรดี ในกรณีนีแนะนำใหผูสอบถามไปตรง ๆ โดยไมตองกลัวทีจะโดนหักคะแนน เพราะการทีเราถามเพือใหสามารถเขาใจคำถามไดอยางถูกตองและชัดเจน จะทำใหเราตอบคำถามไดอยางถูกตอง ซึงแนนอนวายอมดีกวาการทีเราคิดสรุปคำถามเอาเองและตอบไปแบบผิดๆ

 

อยากให IELTS Examiner ทวนคำถาม.

     โดยในกรณีทีไมเขาใจคำถามนี ผูสอบควรใชคำถามวา

" Can you explain the question ? "

แทนการบอกวา " Please repeat the question " เนืองจาก " Please repeat the question " จะใชในกรณีฟังไมชัดเจนหรือไดยินไมชัดเพือใหกรรมการทวนคำถาม แตการใช " Can you explain the question ? " จะทำใหกรรมการคิดหาคำศัพทอืนมาใชในการอธิบายใหเราเขาใจมากยิงขีน

 

แตถาไมรูจะตอบอยางไร..จนมุมจริงๆ

     แตหากตกอยูในสถานการณทีตองเลือกจริง ๆ ระหวางตอบไปเลยถึงแมวาจะผิด กับ ไมตอบเลย ในกรณีดังกลาวนี การพูดไปเลยจะทำใหมีโอกาสไดคะแนนทีดีมากกวา เพราะหากไมพูดเลย คณะกรรมการจะไมสามารถใหคะแนนจากจุดไหนไดเลย...

Continue Reading...

สอบ IELTS SPEAKING ไม่ผ่าน...ถ้าทำ 3 อย่างนี้!

 

สวัสดีคะครูเมยเองนะคะ จากสถาบันออนไลน  FMCP English เมยเปนครูผูสอนนะคะ คอรสติว IELTS@HOME ซึงเปนคอรส IELTS แหงเดียวทีการันตีผล 7.0 หรือคืนคาเรียนให 100% ในครังนีนะ

เมยจะมาพูดถึงนะคะ 3 อยางทีจะทำใหคุณเนีย ไดคะแนนสวนของ IELTS Speaking เนีย นอยเลย มีอะไรบางมาดูกันเลยนะคะ

ขอแรก กังวลเรือง Grammar มากไป
กคือคิดวาเวลาพูดภาษาอังกฤษ Grammar จะตองเปะ นะคะ และเวลาทีเรากังวลตรงเนียมันจะโชวเวลาทีเราพูดภาษาอังกฤษ มีหลายคนเลยนะเวลาทีฝึกกับเมยเนีย เขาจะแก Grammar ของตัวเอง เปลียน Tense เปลียนคำ อยูอยางนี แลวการสือสารมันกไมราบรืนใชไหม แลวคนทีตรวจการ speaking ของเราเนีย เขาจะเหนเลยวา คนนีมีปัญหาในดานของ Grammar เพราะเขาแกใหเลย ดังนันเนียอยาไปทำใหงานของเขางายกวา ปกตินะคะ เรือง Grammar ไมตองกังวลมาก เพราะสาเหตุสิงทีขอสอบ ielts speaking เขาตองการเนียกคืออยากทีจะรูวาคุณสามารถทีจะเขาใจคำถาม ตอบไดไหม แลวกหาเหตุผลในการอธิบายไดไหมกเทานันเองนะ

ขอ 2 ใชคำศัพทใหญๆทีไมคุนเคย
อันนีเปนแบบเดียวกับ writing เลยนะคะ การใชคำศัพทใหญๆมาพูด ครูเมยถานีเปนการสอบแบบ ACADEMIC  ใชไหม คำศัพทกตองใหญ ไมใชเลยคะ...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.