IELTS VOCAB : วิธีจำคำศัพท์ IELTS ให้ได้มากกว่านี้ และติดตัวไปอีกนาน

จำคำศัพท IELTS ใหไดมากกวานี..

สิงทีสำคัญทีสุดของขอสอบ IELTS คงหนีไมพนเรืองของ Vocab หรือคำศัพท ไมวาจะเปนเรืองของการพูด การเขียน การอานหรือการฟัง เพราะหากไมรูคำศัพทคงไมสามารถพูดอธิบายเลาเรืองราวตาง ๆ ไดอยางเขาใจ ไมสามารถเขียนบทความไดถึง 250 คำ ไมสามารถทีจะเขาใจวาบทความทีอานสือสารอะไรจนไมสามารถหาคำตอบได และคงไมสามารถทีจะเขาใจสิงทีไดฟังได ดังนันจะเหนไดวาเรืองคำศัพทเปนเรืองทีสำคัญมาก ๆ ในการสอบ IELTS

 

วิธีฝึกคำศัพท IELTS ใหไดจำนวนมาก และติดตัวไปอีกนาน

สำหรับวิธีในการฝึกใหจำคำศัพทใหไดมากทีสุดและสามารถนำไปใชในการทำขอสอบและเอาไปเรียนตอตางประเทศไดดวยกจะมีดังตอไปนี

  1. IELTS Vocab Daily Practice หรือการฝึกทุกวัน วันละนอย ๆ คือใหฝึกคำศัพทแคเพียงวันละ 10 คำเทานัน แตสำคัญคือตองฝึกทุกวัน ไมจำเปนตองฝึกวันละเยอะ ๆ การทำขอสอบ IELTS สามารถผิดได ไมจำเปนตองเพอรเฟคทุกอยาง ดังนันไมตองกดดันแตใหคอย ๆ เกบสะสมคำศัพทไปเรือย ๆ ในชวงเตรียมตัวสอบ
  2. Make Vocab Practice Fun นำคำศัพททีออกขอสอบบอยมาลงเปนแอพหรือทำใหเปนเกมส เพือไมใหเกิดความจำเจและนาเบือ เปนการเลือกหาวิธีทีทำใหการทองศัพทสนุก เพลิดเพลินและกระตุ...
Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.