วิธีเตรียมสอบ IELTS Listening สำหรับคนพื้นฐานน้อย

คนทีมีพืนฐานนอย ตองเตรียมสอบ IELTS Listening อยางไร?

หากคุณเปนคนนึงทีกำลังกังวลกับการสอบ IELTS Listening รวมถึงเปนคนทีมีพืนฐานนอย ฟังไมเขาใจและไมคอยไดฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ บทความนีจะมาชวยแนะนำแนวทางในการ   เตรียมทักษะการสอบ IELTS Listening เพือใหผูทีมีพืนฐานนอยทุกคนไดนำไปใชกัน ดังตอไปนี

 

ประการแรก คืออยาเริมจากการอานหนังสือ IELTS หรือฝึกทำตัวอยางขอสอบ เพราะหากเราเปนคนทีมีพืนฐานนอยการเริมจากการฝึกทำขอสอบจะทำใหเสียเวลา ทำใหรูสึกวาขอสอบยากเกินจริง และอาจทำใหรูสึกทอได ดังนันใหเราเกบตัวอยางขอสอบไวกอน และคอยยอนกลับไปทำหลังจากผานชวงปรับพืนฐานไปแลวจะใหผลทีดีมากกวา

 

ประการทีสอง ใหเริมตนพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากการฟังสิงงายๆ กอน เชน ฟังจากการตูนหรือนิทานทีเราพอเขาใจประมาณ 50 เปอรเซนต เพือใหเราไมทอ ไมเบือและสามารถฝึกฟังไดจนเปนนิสัย เปนกิจจะลักษณะ โดยใหเราฝึกจากระดับงายไลไปจนถึงระดับทียากขึนเรือยๆ และพยายามฝึกออกเสียงตามสิงทีเราฟังในแตละประโยคใหไดใกลเคียงตนฉบับมากทีสุด การฝึกแบบนีจะชวยปูพืนฐานและพัฒนาทักษะไดทังในเรืองคำศัพท การออกเสียง และความเขาใจ

 

ประการทีสาม...

Continue Reading...

วิธีแนะนำตัวเองตอนสอบ IELTS Speaking Part 1 ให้น่าประทับใจ--จนต้องเทคะแนนให้!

กาวเขาสูหองสอบ IELTS Speaking อยางมันใจ!

การแนะนำตัวเองเปนสิงแรกทีผูสอบทุกๆ คนจะตองทำหลังจากเขาไปในหองสอบ IELTS Speaking และนีคือแนวทางการแนะนำตัวเองทีจะเพิมโอกาสทำคะแนนใหถึงระดับทีตองการในสวนของ IELTS Speaking โดยจะไลไปตามคำถามดังตอไปนี

 

What's your name ?

สำหรับการตอบในสวนนี เราจะตอบแบบชิลลๆ ไมตองกังวล Grammar เหมือน Writing อยางคำถามวา What's your name กไมจำเปนตองตอบวา My name is ... แตสามารถตอบแบบทีคนตางชาติตอบกันอยางงายๆ กคือ I am ...

 

What should I call you ?

คนตางชาติจะถามประโยคนีกตอเมือเปนชือทีออกเสียงยากอยางชือของคนไทย กใหเราตอบชืองายๆ ไปไดเลย หรือตอบวา You can call me ตามดวยชือทีจะใหเขาเรียก

 

Where are you from ?

กตอบไปงายๆ เลยวาคุณมาจากไหน เชน I'm from Bangkok.

 

Can I see your ID ?

Examiner อาจจะขอดูบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวผูสอบ ซึงเรากสามารถตอบไปไดงายๆ เลยวา Sure

 

Where is your hometown ?

ขอนีถามถึงบานเกิด ถากรณีบางคนยายบานบอยหรือเกิดทีหนึง โตอีกทีหนึง กใหเลือกเพียงทีเดียวมาตอบคำถาม

 

ตอบคำถามใหไดใจความ ไมตองบรรยาย--ถาไมจำเปน

...

Continue Reading...

วิธีเตรียมสอบ IELTS Reading ของคนที่มีพื้นฐานน้อย

ความกังวลในการสอบ IELTS Reading นันมีจริง!

ขอสอบ IELTS Reading เปนขอสอบทีหลายๆ คนคอนขางกังวล เพราะจะตองเจอบทความทีคอนขางยาวมากและมักมีหัวขอทีซับซอนกวาขอสอบ Reading ทัวไป เปนบทความทีมียอหนาเยอะ และมีเวลาจำกัดในการอานและเลือกคำตอบทีถูกตอง ดังนันการเตรียมสอบเปนสิงทีสำคัญ ซึงถารูตัววาตัวเองมีพืนฐานนอยและไมคอยไดฝึกในสวนของ Reading กควรจะตองใหเวลาตัวเองอยางนอย 3-6 เดือนเพือทีจะสามารถทำคะแนนระดับ 6-7-8 ได

 

"หัวใจ" ของการสอบ IELTS Reading 

หัวใจสำคัญของการสอบ Reading กหนีไมพนเรืองของคำศัพทและสมาธิ ซึงทัง 2 เรืองนีกเปนสิงทีควรตองฝึกทุกวัน การฝึกทุกวันจะทำใหเรามีสมาธิ สามารถโฟกัสไดรวดเรว และสามารถอานสิงทีเจอในบทความไดอยางเขาใจ

 

วิธีเตรียมสอบ IELTS Reading ของคนทีมีพืนฐานนอย

ในการเตรียมตัวสอบสำหรับผูทีมีพืนฐานนอย จะแนะนำใหเริมฝึกจากการอานสิงงายๆ โดยใหเลือกหนังสือทีลองอานแลวพออานเขาใจหรือเขาใจประมาณ 50 เปอรเซนต เพราะวาในชวงปรับพืนฐาน 1-2 เดือนแรก เราควรจะตองฝึกตัวเองใหชินกับการอานอะไรยาวๆ สวนเรืองของคำศัพทกไมจำเปนตองกังวล เพราะคำศัพททีอานเจอในนิทานกับคำศัพททีเจอใน IELTS ไม...

Continue Reading...

วิธีเตรียมสอบ IELTS Writing สำหรับคนที่มีพื้นฐานน้อย

หลักการเตรียมสอบ IELTS สำหรับคนทีไมเกงภาษาอังกฤษ

ถาคุณกำลังเตรียมสอบ IELTS Writing แตมีพืนฐานภาษาอังกฤษนอย หรือไมคอยไดฝึกการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ในบทความนีจะมาพูดถึงหลักการวางแผนการเตรียมสอบของคนมีพืนฐานนอยและอยากไดคะแนน IELTS Writing ระดับ 6.0 ขึนไปวาจะตองทำอยางไรบาง

ใหเวลาตัวเองในการปรับพืนฐานใหเตมที

อยางแรกคือถารูตัววาตัวเองมีพืนฐานนอยหรือไมคอยไดใชภาษาอังกฤษในเชิงของการเขียนจริงๆ กควรจะตองจัดการใหตัวเองมีเวลาเตรียมตัว 3-6 เดือนกอนทีจะเขาสอบ IETLS โดยทีตองใชเวลานานกเพราะวาในการสอบ IELTS ผูสอบจะตองมีความสามารถในการเอา Tense ตางๆ มาเขียนเปนประโยคทีซับซอน ตองใชตัวเชือมเปน และตองเขียนในโครงสราง Essay ทีทาง IELTS ตองการไดดวย ดังนันถาพืนฐานนอย กควรจะตองใหเวลาตัวเองในการฝึกฝนอยางเตมที

 

 ปรับพืนฐานแกรมมา--โดยการฝึกเขียนรูปประโยค

หัวใจสำคัญของการทำขอสอบ IELTS Writing กคงไมพนในเรืองของหลัก Grammar และคำศัพท ซึง Grammar กเปนโครงสรางของประโยคทีคุณจำเปนตองรูวาเขียนเกียวกับเรืองใด ใช Tense ใด พูดแบบนีจะเขียนอยางไร และตองมีการใชคำศัพททีหลากหลาย ไมใชคำเดิมซำๆ กันตลอดชวงของ Essay ดังนั...

Continue Reading...

วิธีทำ IELTS LISTENING 9.0/9.0 แบบครูเม FMCP English

IELTS Listening ถาฝึกถูกทาง...จะงายกวาทีคิด

บทความนีจะมาพูดถึงแนวทางการฝึกฟังและเทคนิคในการทำขอสอบ IELTS Listening เพือใหสามารถเลือกคำตอบไดถูกตองและรวดเรว ซึงกอนอืนเราตองมาเขาใจกอนวาโครงสรางของขอสอบ IETLS Listening เปนอยางไร

ในการสอบ IELTS Listening คุณจะไดฟังทังหมด 4 คลิป

- คลิปแรก จะเปนบทสนทนาระหวางคน 2 คนเกียวกับหัวขอทัวไป

- คลิปทีสอง จะเปนบทพูด Monolog หรือการพูดคนเดียวเกียวกับหัวขอทัวไป

- คลิปทีสาม จะเปนการพูดเปนกลุม ซึงบางทีอาจจะมีถึง 4 คน โดยจะเปนเรืองเกียวกับหัวขอ เกียวกับการเรียน การพูดคุยเกียวกับ Project ทีจะตองเสนอในหองเรียน

- คลิปที 4 กคือเปนบทพูดของคนคนนึงใน Topic เชิงวิชาการ หรืออาจจะเปนบทเลคเชอรจากอาจารยทานหนึงกเปนได 

ขอสอบจะมีทังหมด 40 ขอและใหทำภายในเวลา 30 นาที โดยหากเปนการสอบ Paper จะไดเวลาเพิมอีก 10 นาทีเพือเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ และเมือรูถึงโครงสรางของขอสอบ IELTS แลว เรากมาดูกันในเรืองของวิธีการฝึกฟัง

 

ทักษะการฟัง คือสิงทีขอสอบ IELTS Listening ตองการ

ทักษะการฟังเปนทักษะทีพัฒนาไดงายทีสุดในทัง 4 ทักษะ โดยการฝึกฟังทีดีคือการเอาตัวเองไปฟังในสิงที...

Continue Reading...

อยากได้ IELTS ACADEMIC Writing 7.0 ต้องหลีกเลี่ยง 7 คำนี้

ใชคำศัพทผิด..มีผลมากมายกับคะแนน IELTS WRITING

ในการสอบ IETLS Writing Academic คุณจะตองรูจักการเขียนในเชิงวิชาการทีมีโครงสรางการแบงยอหนาทีเปนสากล รวมถึงควรรูจักใชคำศัพททีเปนทางการและไม Casual หรือเปนกันเองมากเกินไปดวยเชนกัน ดังนันในบทความนีจะมาพูดถึง 7 คำศัพททีคุณควรเลียงหากคุณตองการคะแนน IELTS Writing 7.0 ซึงมีดังตอไปนี

 

 1. " Kids " ทีแปลวาเดก ๆ เปนคำศัพททีคอนขาง Casual ถาจะใชคำทีมีความหมายนีใน Academic Writing แนะนำใหเขียนคำเหลานีแทน
 • Children
 • Youth
 • Youngster
 • Teenager

หรือถาจะสือความหมายถึงเดกทารก แทนทีจะใชคำวา Babies กใหใชคำวา Infants แทน

 

 1. " More and More " ภาษาไทยแปลวามากขึนเรือย ๆ ซึงเปนภาษาพูด ถาจะใชเปนภาษาเขียนใหใชแค more เพียงคำเดียวกพอ

 

 1. " So-So " เปนภาษาพูดแปลวางัน ๆ ถาจะใชความหมายนีในการเขียน Academic Writing ควรใชคำดังตอไปนี
 • Average
 • Ordinary
 • Mediocre
 • Uninspiring

 

 1. " Crazy " แปลวาบา ถาจะใชคำนีในการเขียน ควรใชคำตอไปนีแทน
 • Absurd
 • Questionable
 • Misguided

 

 1. " Literally " ซึงแปลวา ชัดเจน, แท, แนนอน ควรใชคำวา Exactly หรือ Precisely

...

Continue Reading...

วิธีทำ IELTS READING 8.5 แบบครูเม FMCP English

สำหรับบทความนีจะมาแชรเรืองของหลักการฝึกและเทคนิคแนวทางในการควาคะแนน IELTS Reading 8.5 ซึงกอนอืนคุณจะตองรูจักกับตัวรูปแบบและโครงสรางของ IELTS Reading กอนวาเปนอยางไร

โครงสรางขอสอบ IELTS Reading

ในการสอบ IELTS Reading คุณจะมีเวลาในการอานและตอบทังหมด 60 นาที ในขอสอบนีจะมี 40 ขอ 40 คะแนน โดยในรูปแบบของการสอบ IELTS Academic จะเปนเนือหาเชิงวิชาการ เชน ขอความใน Text Book หรือหนังสือเรียนทีมหาวิทยาลัย สวนในระดับของ IELTS General เนือหากจะเปนการใชภาษาอังกฤษในหัวขอทัวไป ซึงการสอบในสวน Reading นีจะไมมีเวลาใหคุณโอนคำตอบลงในกระดาษคำตอบเหมือนในสวนของ Listening ดังนันในเวลา 60 นาที คุณจะตองอานบทความ เลือกคำตอบทีถูกตอง และเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบกอนทีจะหมดเวลา 

แนวทางการทำขอสอบแบบครูเม FMCP English

หลังจากทีพูดถึงโครงสรางของขอสอบ IELTS Reading กันไปแลว กมาถึงเรืองของหลักการฝึกและเทคนิคแนวทางในการควาคะแนน IELTS Reading ระดับสูง ซึงจะมีเทคนิตตาง ๆ ดังตอไปนี

 1. Learn as many new words as you can. เรืองแรกกคงหนีไมพนเรืองของคำศัพท ถารูตัววาตัวเองมีพืนฐานคำศัพททีคอนขางนอยกจะตองสะสมตรงนีเพิมขึนใหเยอะที...
Continue Reading...

อัพ IELTS Writing ด้วย 4 เทคนิคนี้

เทคนิค 4 อยางทีจะอัพคะแนน IELTS Writing อยางเรว!

หากคุณตองการคะแนน IETLS Writing ระดับ 6 7  8 ขึนไป คุณจะตองมีพืนฐาน Grammar ทีแขงแรง มีความรูคำศัพททีหลากหลาย และทีสำคัญคือตองรูจักโครงสรางของการเขียน Essay  แตนอกเหนือจากนีแลวยังมีอีก 4 เทคนิคซึงเปนสิงทีขอสอบ IELTS Writing ตองการจากตัวคุณ เทคนิคเหลานีจะชวยใหคุณพัฒนาทักษะการเขียนของคุณไดอยางรวดเรวและชวยดันใหคุณไปถึงคะแนนทีตองการ

 1. หามใช Contractions หรือพวกทีเปนตัวยอ อยางคำวา don't, won't, aren't โดยในการสอบเขียน Academic Paper คุณควรทีจะเขียนเปนตัวเตม เพราะการยอจะเปนลักษณะของการพูดและไมนิยมใชกันในภาษาเขียน
 2. หลีกเลียงการใชคำวา "Very"  เพราะวาการทีเราเอา Very มาขยาย Adjective มันเปนการใชภาษาอังกฤษระดับพืนฐาน แตถาคุณตองการคะแนนระดับสูงกควรทีจะโชวทักษะวาสามารถเขียนประโยคทีซับซอนไดเชน แทนทีจะเขียนประโยควา A very nice house กควรเขียนวา A beautiful house ซึงกเปนการแสดงทักษะการใช Adjective ทีหลากหลายมากขึน ดังนันคำศัพทจึงเปนสิงทีสำคัญสำหรับพารท Writing และรวมถึงพารทอืน ๆ ดวยเขนกัน
 3. หลีกเลียงการใชกริยาทีมัน Simple หรือมันงายเกินไป...
Continue Reading...

ตอบ IELTS SPEAKING แบบนี้ การันตีว่าต้อง "เสียคะแนน" แน่นอน!

สิงทีจะทำใหคุณเสียคะแนนใน IELTS SPEAKING

หากคุณตองการสอบ IELTS Speaking ใหไดคะแนนระดับสูง นีคือ 2 สิงทีคุณหามทำเดดขาดในการสอบ IELTS Speaking เพราะสิงเหลานีจะดึงคะแนนคุณลงมาคอนขางเยอะเลยทีเดียว

 

อยาเสียเวลามานังเขียนบทพูดทังหมด

อยางแรกคือการเขียนทุกคำทีตังใจจะพูดในการสอบพารท 2 ซึงเวลาไดหัวขอมาแลว คุณจะมีเวลาแค 1 นาทีเทานันในการทีจะเรียบเรียงความคิด เรียบเรียงคำตอบกอนทีพูดถึง 2 นาที ในเวลา 1 นาทีนี คุณจะไมมีเวลาทีจะเขียนทุกคำทีจะพูดอยางแนนอน ดังนันแนะนำใหคุณดูคำถามวาถามเกียวกับเรืองอะไรและเขียนคียเวิรดทีเปนคำตอบของตัวเอง เพราะวาคียเวิรดจะคอยเตือนสติและเปนแนวทางหลักในการตอบของคุณ โดยคุณจะตองสามารถทีจะอธิบายเปนเรืองเปนราวและเปนประโยคทีสมบูรณไดจากการมองคียเวิรดนัน ซึงสิงนีเปนทักษะการพูดทีคุณควรจะตองฝึกกอนทีจะเขาสอบในสวนของ IELTS Speaking

 

อยาตอบเชิงกวาง อยากลัวทีจะลงรายละเอียดในการพูด

อยางทีสองกคือการตอบกวางเกินไป เชน โจทยบอกวาใหพูดถึงรูปภาพทีตัวเองประทับใจ คือโจทยตองการใหเราพูดถึงรูปภาพนัน ๆ เพียงรูปภาพเดียว แตมีนักเรียนบางคนพูดถึงการถายรูปหลายรูปแบบวารูปทีเคาชอบถายเกี...

Continue Reading...

วิธีคว้า IELTS 7.0 ภายใน 7 วัน (สำหรับคนที่รีบใช้คะแนน)

IELTS BAND 7 ใน 7 วันนันเปนไปไดถา...

สำหรับวิธีการเตรียมตัวเพือทำคะแนน IELTS 7.0 ภายใน 7 วัน ตองบอกกอนวาคนทีจะสามารถทำไดนันจะตองมีพืนฐานทักษะทัง 4 ทีแนนอยูแลวและมีการใชทักษะทัง 4 นีอยูเปนประจำ เชนนันแลวสิงทีจะแนะนำในบทความนีกจะชวย Boost คะแนนและทำใหสามารถควาคะแนนระดับ 7.0 ตามทีตองการไดภายในระยะเวลา 7 วัน โดยหากคุณเปนคนหนึงทีมีพืนฐานทัง 4 ทักษะนีแนนอยูแลวกจะสามารถทำคะแนนดังกลาวไดดวยวิธีดังตอไปนี

 

สิงทีตองโฟกัสใน IELTS Listening 

สำหรับทักษะแรกซึงกคือ Listening Skill หากคุณมีพืนฐานทักษะการฟังทีดีอยูแลว คือสามารถฟังหนัง ฟังเพลง ฟังคนตางชาติพูดไดเขาใจมากกวา 80 เปอรเซนต สิงทีจะชวยไดกคือจำไววาแนวขอสอบของ IELTS Speaking การถามของโจทยและการเรียงของบทพูด ขอสอบจะเรียงตามกันมา หมายความวานอยครังทีจะมีการกระโดดขามไปขามมา ฉะนันเวลาทีบทพูดพูดถึงสวนไหน คำถามหรือคำตอบของสวนนันกจะอยูทีเดียวกัน ดังนันเวลาทีทำขอสอบใหมองโจทยและคอยฟังไว และใหฟังไป ทำไป ฟังไป ตอบไป การทำแบบนีจะสามารถจับคำทีนักเรียนตองการไดงายขึน แตถาในกรณีทีมันมีการกาวกระโดดจริง ๆ และไมสามารถจับคำได กใหปลอยมันไป เพราะวาคะแนน...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.