หลักการใช้ used to ในการเตรียมสอบ IELTS

ielts Jul 07, 2022
เราใช used to เมือพูดถึงเหตุการณทีเกิดขึนในอดีตเทานัน ปัจจุบันไมเกิดขึนแลวคะ
 
รูปแบบการใช
 
บอกเลา Subject + used to + infinitive
ปฏิเสธ Subject + didn't use to + infinitive
คำถาม Did + subject + use to + infinitive?
 
สามารถใช used to ได 4 แบบ คือ
 
แบบที 1 พูดถึงสิงทีเราทำเปนประจำ
I used to smoke a lot. ฉันเคยสูบบุหรีหนัก
I used to wake up late. ฉันเคยตืนสาย
 
แบบที 2 พูดถึงสถานะ
I used to be single. ฉันเคยโสด
I didn't use to be very happy. ฉันไมเคยมีความสุขขนาดนีมากอนเลย
 
แบบที 3 พูดถึงรูปลักษณภายนอก
I used to have long hair. ฉันเคยไวผมยาว
Did you use to wear glasses? คุณเคยใสแวนตาไหม
 
แบบที 4 พูดถึงการทำงานหรืองานอดิเรก
I used to work in the entertainment industry. ฉันเคยทำงานในวงการบันเทิง
I used to play computer games a lot.ฉันเคยติดเลนเกมสคอมพิวเตอร
 
เราสามารถเรียนรูและนำไปใชในการสอบหรือชีวิตประจำวันไดแลวคะ มาลองทำโจทยกันเลยดีกวาคะ

เขาสอบ IELTS Speaking อยางมันใจดวยคลาสฟรีนี!

ครูไดจัดคลาสฟรีที...

Continue Reading...

ความแตกต่างของ too กับ very ในการเตรียมสอบ IELTS

ielts too very Jun 15, 2022
เรามาเรียนรูอะไรทีพืนฐานกันบางคะ มีนักเรียนหลายคนเคยพลาดของายๆมาแลว บทนีมาแบบสบายๆ ทบทวนแลวนำไปใชไดเลย
 
ครูเมยอธิบายกอนนะคะ ทัง Too and Very เปน intensifiers หมายความวามันถูกใชเพิมความแรงของ adjective และ adverb
 
👉Too เราใชเมือมัน แสดงวา มีอะไรไมดี มีปัญหาแลว
The building is too old.
อาคารนีเกาไปแลว
เหนประโยคนีลางไมดีแลวละ อาคารมันเกาอาจจะรวงหลนมาเมือไรกได
 
👉Very เราใชเมืออธิบายแลวไมไดบอกวามันดีหรือมันไมดี คือไมชัดเจนคะ
The building is very old.
อาคารนีเกามาก
เหนประโยคขางบนแลวเรายังตอบไมไดถูกไหมคะ สรุปวาอาคารเกามันดีหรือไมดี
ถาคิดแงดี อาคารเกาแตสวยมากกเปนไปได คิดแงรายอาคารเกาตองถลมลงมา
 
เหนไหมคะ มันแตกตางกันนิดเดียวจริงๆ เพราะมันงายมาก แตกยังมีคนพลาดได
 
ครูเมยไมอยากใหนักเรียนเสียคะแนนในจุดทีไมควรพลาดนะคะ เสียดายคะแนนแทนเลยคะ คาสอบกราคาสูง นักเรียนตองพยายามทบทวนและเนนทำแบบฝึกหัด เมือเรารูวาเราออนตรงไหน กไปเนนตรงนัน จะไดไมเสียเวลาคะ ❤️

เขาสอบ IELTS Speaking อยางมันใจดวยคลาสฟรีนี!

ครูไดจัดคลาสฟรีทีชือวา IELTS Speaking ไวชวยให...

Continue Reading...

ความแตกต่างของการใช้ less และ fewer ในการสอบ IELTS

fewer ielts less Jun 14, 2022
ในบทความนีครูเมยจะมาสอนการใช Less และ Fewer กันนะคะ ทัง Less และ Fewer เปน quantifier บอกปริมาณทีมีของสิงนัน
 
เราใช Less กับคำนามทีนับไมได เชน pollution, traffic, news และ information ตัวอยาง :
🔷There is less traffic and less pollution.
ทีนีมีการจราจรและมลภาวะเปนพิษนอย
🔷We've been receiving a lot less news since we switched TV providers.
เราไดรับขาวสารนอยลงตังแตเปลียนชองสัญญาณทีวี
🔷In more conservative societies, women have less freedom than they do here.
ยิงสังคมมีความอนุรักษนิยม(ผูชายเปนใหญ)มากเทาไร ผูหญิงยิงขาดอิสระทีจะตามสิงทีพวกเธอตองการ
 
เราใช Fewer กับคำนามทีนับได เชน restaurants, cafes, people and bags
ตัวอยาง
🔷There are fewer restaurants and fewer cafes.
แถวนีมีรานอาหารและคาเฟนอย
🔷Fewer people came to the opening than we had expected so there's more food for everyone!
มีคนมางานเปิดตัวนอยกวาทีเราคิด เลยเหลืออาหารเยอะเพียงพอสำหรับแจกทุกคน
🔷I'm sorry, Sir. But you need to take fewer bags on the plane. Can we put one on hold?
ขอโทษนะครับ คุณผู...
Continue Reading...

ความแตกต่างในการใช้ like และ as ในการสอบ IELTS

as ielts like Jun 13, 2022
ในบทนี ครูเมยจะมาสอนการใช Like และ As กันนะคะ
 
เราใช like ตามดวย noun หรือ pronoun มีความหมายวา similar to เปรียบเทียบความคลายคลึงกัน
 
ตัวอยาง
📌He ran like the wind. เขาวิงเรวเหมือนลม
📌This house looks like a castle. บานหลังนีเหมือนปราสาทเลย
 
เราใช as ตามดวย noun มีความหมายเดียวกับ in the role of ในสถานะหรือตำแหนงหนาทีการงาน
 
ตัวอยาง
📌As your friend, I have to say you're not a good singer.
ในฐานะเพือน ฉันตองพูดวานายไมใชนักรองทีดีเทาไร
📌I work as a police officer. ฉันทำงานเปนเจาหนาทีตำรวจ
 
นักเรียนสามารถไปปรับใชในการสนทนาทีดูดียิงขึนไดพรอมกับการทำขอสอบ IELTS เชนเดียวกัน อยาลืมมาทบทวนและทำโจทยกันอีกนะคะ ลองทำดูนะ

เขาสอบ IELTS Speaking อยางมันใจดวยคลาสฟรีนี!

ครูไดจัดคลาสฟรีทีชือวา IELTS Speaking ไวชวยใหนักเรียนทีกำลังเตรียมสอบ IELTS เขาใจถึงความตองการจริงของขอสอบนี และวิธีฝึกภาษาอังกฤษเพือทีจะมีพืนฐานเพียงพอในการทำระดับคะแนนทีตนเองตองการ

นอกจากนัน ครูจะสอนเทคนิค 3 ขันตอนในการพิชิต IELTS Speaking Part 2 ซึงเปนพารททียากทีสุดของการสอบ Speaking...

Continue Reading...

หลักการใช้ Relative Clause ในการเตรียมสอบ IELTS

ielts relative clause Jun 10, 2022
Relative Clause คือ การใหขอมูลเพิมเติมเกียวกับคน สถานทีหรือสิงของ โดยมี Relative Pronoun มาชวย Relative Clause คะ
 
📌เราใช who ขยายคน
📌that หรือ which ขยายสิงของ
📌when ขยายเวลา
📌whose แสดงความเปนเจาของ
 
Relative Clause มีอยู 2 ประเภท คือ
1. Defining Relative Clauses ใหขอมูลทีเปนประโยชนของรูปประโยค หากเราตัดทิงไปจะทำใหประโยคไมสมเหตุสมผล
 
📌The woman who found my wallet handed it to reception.
ผูหญิงทีเจอกระเปาตังคของฉันเอาไปฝากไวทีประชาสัมพันธ
 
📌The student whose dog has run away has gone to look for it.
นักเรียนทีเปนเจาของสุนัขตัวทีหนีไปไดกำลังตามหามันอยู
 
2. Non-defining Relative Clauses เปนการใสขอมูลเพิมเติมลงไป เราสามารถละขอความออกได โดยประโยคยังคงสมเหตุสมผลอยู
 
📌My friend’s birthday, which was last weekend, was great fun.
วันเกิดเพือนเมือสัปดาหทีแลวสนุกมาก
 
📌My current girlfriend, who I love very much, calls me every night.
แฟนสาวของฉันคนลาสุดรักฉันมาก โทรหาทุกคืนเลย
 
วิธีสังเกตวาเปน Relative Clause แบบไหนงายๆ : ถาเป...
Continue Reading...

หลักการใช้ would rather ในการเตรียมสอบ IELTS

ielts rather would Jun 09, 2022
ความรูเรืองนี ครูเมยไดนำมาสอนเพิมเนืองจากมีนักเรียนสอบถามเขามา
แสดงวาตองมีนักเรียนบางคนสับสนการใชแนนอน เริมกันเลย
 
Would rather (’d rather …)
เราใชพูดถึงเวลาทีใครสักคนตองการในสถานการณเจาะจง ไมใชทัวไป
 
รูปแบบประโยค : I’d rather do something
 
ตัวอยาง
‘Shall we go by train?’ ไปรถไฟไหม
‘I’d rather drive.’ อยากขับรถไปมากกวา
 
ประโยคปฏิเสธใช I’d rather not …
📌I’m tired. I’d rather not go out this evening if you don’t mind.
ฉันเหนือย ฉันไมออกไปขางนอกตอนเยนนะถาไมวาอะไร
📌‘Do you want to go out this evening?’ ‘I’d rather not.’
อยากออกไปขางนอกดวยกันเยนนีไหม ? ไมคอยอยากเทาไร
📌‘I’d rather somebody did something เมือเราตองการบอกวาอยากใหใครทำมากกวา
📌‘Who’s going to drive, you or me?’ ‘I’d rather you drove.’ 😊 I would prefer this)
ใครจะขับรถ คุณหรือฉัน ฉันอยากใหคุณขับมากกวา
 
เราใชรูปอดีตกจริง แต...
Continue Reading...

หลักการใช้ in, on, at ในการเตรียมสอบ IELTS

at ielts in on Jun 08, 2022
Topic of the Day: in, on, at with time expression
 
เคยสับสนการใช in, on, at กันหรือเปลาคะ ครูเมยเองกยังสับสนเลยคะ
เราลองมาทบทวนการใชกับ time เวลากันนะคะ เริมเลย!
 
เราใช in เมือ :
☑ ชวงเวลาของวัน - in the morning / in the afternoon / in the evening
☑ ฤดูกาล - in spring / in summer / in autumn / in winter
☑ ปี - in 1996
 
เราใช on เมือ : 
☑ วันทีเฉพาะจาะจง - on 3rd May
☑ วันเฉพาะเจาะจง - on Christmas Day / on New Year's Eve
☑ วันทังหมดใน 1 สัปดาห - on Monday / on Mondays
 
เราใช at เมือ :
☑ เวลาเฉพาะเจาะจง - at one o’clock / at 2:30 pm
☑ ชวงเวลาชวงหนึงของวัน - at noon / at night / at midnight
☑ ชวงเวลาชวงหนึงของวันทีบางสิงเกิดขึน - at breakfast / at dinner / at lunchtime
☑ เทศกาลหรือวันพิเศษ- at Easter, at Eid
☑ เสาร อาทิตย - at the weekend
 
การทำโจทยบอยจะเพิมทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในระยะยาวคะ ทำบอยๆและสมำเสมอ เกงภาษาอังกฤษขึนแนนอน 🙂

เขาสอบ IELTS Speaking อยางมันใจดวยคลาสฟรีนี!

ครูไดจัดคลาสฟรีทีชือวา IELTS Speaking ไวชวยให...

Continue Reading...

หลักการใช้ must และ have to ในการเตรียมสอบ IELTS

have to ielts must Jun 04, 2022
ทัง Must และ Have to ใชเกียวกับขอบังคับตางๆ
 
รูปแบบ Subject + must / have to + infinitive
 
ถาประธานเปน He, She, It ใช has to แทนนะคะ
 
ความแตกตางในการใช Must และ Have to
 
Have to เปนขอบังคับทีคนอืนตัดสินแทนเรา เชน กฏหมาย กฏระเบียบ ทีเราไมสามารถเปลียนได ตัวอยาง :
At FMCP ENGLISH, we have to sign in to enter your online courses.
ทีสถาบัน FMCP เราตองเขาสูระบบเรียนคอรสออนไลนของคุณ
(นีเปนกฏระเบียบการเรียนที FMCP นะคะ)
 
She has to get a visa if you want to go to Russia.
เธอตองไปทำวีซา ถาอยากจะไปรัสเซีย
 
Must เปนขอบังคับทีเราตัดสินใจเพือตัวเองหรือคนอืน ตัวอยาง :
I must exercise more often.
ฉันตองออกกำลังกายบอยกวานีแลวละ
 
You must drive more carefully or you will have an accident.
คุณควรจะขับรถระมัดระวังมากกวานี ไมงันจะเกิดอุบัติเหตุได
 
ลองทำดูเลยคะ 🙂

เขาสอบ IELTS Speaking อยางมันใจดวยคลาสฟรีนี!

ครูไดจัดคลาสฟรีทีชือวา IELTS Speaking ไวชวยใหนักเรียนทีกำลังเตรียมสอบ IELTS เขาใจถึงความตองการจริงของขอสอบนี...

Continue Reading...

หลักการใช้ ed-clause ในการเขียนประโยคตอนสอบ IELTS

grammar ielts Jun 03, 2022
Topic of the Day:  -ed clause
 
คราวทีแลวครูเมยสอน -ing clause ไปนะคะ ครูเมยจะมาสอน clause
อีกแบบคือ -ed clause เพิมเติม เพือใหคุณทบทวนและฝึกใชไดในบริบทตางๆ
เชน การใชในชีวิตประจำวัน การทำงาน เสริมทักษะการอานไดมากขึนอีกดวย
 
กอนทีจะสอน ขอทบทวนกอนวา clause คือ สวนหนึงของประโยค
มาดูการใช -ed clause กันเลย
 
-ed clause มีความหมายเหมือน passive เลย คือ ประธานเปนผูโดนกระทำ ลองดูตัวอยางเพือเพิมความเขาใจกันคะ
 
The boy injured in the accident was taken to hospital.
เดกผูชายทีไดรับบาดเจบจากอุบัติเหตุถูกนำตัวสงโรงพยาบาลเรียบรอยแลว
 
ประโยคหลักคือ The boy was taken to hospital.
สวน -ed clause คือ The boy injured in the accident.
 
George showed me some pictures painted by his father
จอรจโชวรูปบางสวนทีพอเขาระบายสีใหฉันดู
 
ประโยคหลักคือ George showed me some pictures.
สวน -ed clause คือ Some pictures painted by his father.
 
วิธีแยกวาอันไหนประโยคหลัก อันไหน -ed clause
 
ประโยคทีตัดแลว ใจความสำคัญของประโยคหายไป คือ ประโยคหลัก
ไม...
Continue Reading...

ความแตกต่างระหว่าง Steal vs. Rob ในการเขียนประโยค

Topic of the Day:  Steal vs. Rob
 
ในหัวขอนีครูเมยพาคุณมาเรียนรูคำศัพทแบบงายๆกันคะ อาจมีความหมายทีเหมือนกัน แตบอกเลยวาใหความสำคัญคนละแบบเมือถูกนำมาเติมในประโยค
 
โดยทัวไป steal และ rob มีความหมาย คือ  การนำบางสิงไปโดยไมไดรับอนุญาต งายๆทีคุณรูจักกัน แปลวา ขโมย
 
ความแตกตาง
 
Steal เนนความสำคัญไปทีสิงทีถูกขโมยไป
 
Hey! Somebody just stole my phone.
เฮ ! มีคนขโมยมือถือฉันไป
 
She has completely stolen my heart.
เธอนีขโมยหัวใจฉันไปเตมๆเลยเพือน
 
Rob เนนความสำคัญไปทีคนทีโดนขโมยของ
 
The men robbed a bank last night.
มีกลุมชายฉกรรจปลนธนาคารแหงหนึงเมือคืนนี
 
She has been robbed three times this year.
เธอไดขโมยของไป 3 ครังแลวในปีนี
 
ลองทำดูนะ

 

เขาสอบ IELTS Speaking อยางมันใจดวยคลาสฟรีนี!

ครูไดจัดคลาสฟรีทีชือวา IELTS Speaking ไวชวยใหนักเรียนทีกำลังเตรียมสอบ IELTS เขาใจถึงความตองการจริงของขอสอบนี และวิธีฝึกภาษาอังกฤษเพือทีจะมีพืนฐานเพียงพอในการทำระดับคะแนนทีตนเองตองการ

นอกจากนัน...

Continue Reading...
1 2 3 4 5
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.