IELTS Speaking : วิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษเองที่บ้าน

พืนฐานทีสำคัญของ Speaking กคือ Listening

 สิงแรกทีคุณไมควรทีจะละเลยไป หากตองการทีจะพัฒนาทักษะการพูดกคือเรืองของการฟังนันเอง เพราะทักษะการฟังเปนพืนฐานทีสำคัญมาก ๆ ของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ดังนันการฟังซีรียภาษาอังกฤษบอย ๆ โดยเฉพาะทีมี Subtitle ภาษาอังกฤษจะสามารถชวยคุณไดมาก ๆ โดยจะทำใหคุณสามารถจับไดทังคำศัพท ทังการออกเสียง รูปแบบการพูด รวมถึงการใชเสียงขึน-ลงของเจาของภาษา และคุณสามารถทีจะเอาตรงนีมาพยายามออกเสียงเลียนแบบและพูดใหเหมือนเจาของภาษาใหมากทีสุด และเมือใดทีคุณสามารถออกเสียงเหมือนเคาได คุณกจะสามารถฟังเคาออกและสามารถสือสารกับคนอืน ๆ เปนภาษาอังกฤษไดอยางเขาใจ

 

ศึกษาการพูดของตัวเองใน IELTS Speaking Part 2

วิธีที 2 คือการอัดคลิปตัวเองเวลาทีตอบคำถามหรือพูดภาษาอังกฤษ วิธีนีมีความสำคัญอยางยิงโดยเฉพาะในพารทที 2 ของการสอบ IELTS Speaking เพราะในพารทที 2 นี คุณจะตองพูดอยูคนเดียวนานอยางนอย 2 นาที ดังนันจึงแนะนำใหอัดคลิปวีดีโอตอนพูดภาษาอังกฤษในหัวขอตาง ๆ ไว เสรจแลวใหมายอนดูและสังเกตตัวเองในจุดดังตอไปนี

- พูดถึง 2 นาทีหรือไม ?

- พูดไดครอบคลุมหัวขอทีระบุหรือไม ?

- ทาทางในการพูด...

Continue Reading...

อัพคะแนน IELTS Writing Paper Test ด้วย 3 เทคนิคนี้

IELTS Writing Planning เปนสิงทีสำคัญมากๆ

สำหรับการสอบ IELTS Writing หากคุณมีความกังวัลในเรืองของการบริหารเวลาในการทำ Task 1 กับ Task 2 ตองบอกเลยวาสิงทีจะสามารถชวยคุณไดดีทีสุดกคือการวางแผนการเขียนกอนทีจะเริมทำ เพราะหากอานโจทยเสรจแลวคุณทำการเริมเขียนเลย จะทำใหการเขียนของคุณเวินเวอ มีนำเยอะมาก แตแทบไมมีเนือหาเลย อีกทังจะทำใหไมสามารถแบงยอหนาไดตรงตามทีจุดประสงคของ IELTS ตองการ ดังนันกอนทีจะเริมเขียน ใหทำการวางแผนกอนวาในสวนของ Task 1 หรือ Task 2 ทีกำลังทำอยูนันจะแบงเปนกียอหนา Introduction จะพูดเกียวกับเรืองใด แลว Body จะมีกียอหนา แลวแตละยอหนาจะพูดถึงเรืองใด และสุดทายกจบดวย Conclusion โดยการทีวางแผนเปนกิจจะลักษณะแบบนีจะทำใหคุณเขียนไดลืนไหลขึน สมูทขึนและสามารถจับใจความไดดี ซึงจะทำใหคนทีตรวจ Essay ของคุณสามารถเขาใจและใหคะแนนคุณไดงายขึน นอกจากการวางแผนแลว ยังมีอีก 3 เทคนิคงาย ๆ ทีจะชวยใหคนทีตรวจงานเขียนของคุณใหคะแนนคุณไดงายยิงขึน ดังนี

 

ฝึกคัดลายมือใหอานงาน--เขียนไดเรว

สิงสำคัญประการแรกคือผูตรวจจะตองอานลายมือของคุณออก บางคนอาจจะใชการพิมพจนเคยชินและไมคอยไดเขียน ทำให...

Continue Reading...

IELTS Reading และ IELTS Listening แบบเติมคำ : ควรตอบกี่คำถึงจะปลอดภัย?

ควรเขียนคำตอบตรงในชองวางทีคำ..จะไดไมโดนหักคะแนน?

ในโจทยของ IELTS Reading และ IELTS Listening บางครังจะมีการใหเติมคำและจะมีการระบุวา Write NO MORE THAN TWO WORDS หรือ Write NO MORE THAN THREE WORDS คือหามเขียนเกิน 2 หรือ 3 คำ ซึงเปนสิงสำคัญประการแรกทีผูสอบจะตองอานโจทยใหชัดเจนวาโจทยตองการใหเขียนกีคำ เพราะหากเขียนเกินกอาจทำใหโดนหักคะแนนหรือไมไดคะแนนเลยสำหรับขอนัน สวนหากตองการเขียนนอยกวาทีระบุไวหรือเขียนแคคำเดียวกสามารถทำไดเชนกัน แตการเขียนคำเดียวจะทำใหคำตอบของเราคอนขางกวางและการใหคะแนนกจะยากยิงขึน ดังนันหากใหแนะนำคือถาขอสอบใหโควตาเขียน 2 คำกควรทีจะเขียนใหครบทัง 2 คำ เพราะวาการทีเขียน 2 คำคือการทีผูสอบจะตองหารายละเอียดมาเขียนทัง 2 คำใหตรงกับสิงทีโจทยตองการ กจะทำใหการคะแนนงายขึนและทำใหโอกาสผิดมีนอยลง ดังนันเขียนตามโควตาทีโจทยตองการจะดีทีสุด เนืองจากขอสอบไดทำการออกแบบมาแลววาสวนนีควรจะตองใชคำตอบกีคำถึงจะเพียงพอและถูกตองทีสุด

 

หลักการบริหารเวลาในการอานบทความ IELTS Reading

     สำหรับเรืองการบริหารเวลาโดยเฉพาะในสวนของ Reading ซึงถาใครเคยเหนตัวอยางขอสอบกจะเหนว...

Continue Reading...

เกือบไม่ได้ IELTS 7.0 เพราะเจอ Examiner แบบนี้!

ielts 7 ieltsexaminer Aug 19, 2021

FEEDACK จาก IELTS Examiner นันสำคัญ

กอนทีเราจะรับ Feedback Speaking จากใคร เราควรจะมันใจกอนวาผูให Feedback หรือ Examiner คนนัน ๆ มีความรูความเขาใจเกียวกับการสอบ IELTS เปนอยางดี ไมอยางนันอาจจะตองเสียความรูสึกจนเกือบหมดกำลังใจในการไปสอบ เหมือนอยางกรณีนักเรียนคนนี

เรืองมันมีอยูวา....

    มีนักเรียนคนหนึงไดไปทำ Mock Test Speaking และไดรับ Feedback จาก Examiner ทีคอนขางแรงจนทำใหหมดกำลังใจในการสอบ IELTS และอยากทีจะลมเลิกแผนการไปเรียนตอตางประเทศเลยทีเดียว นักเรียนคนนีมาเลาเหตุการณทีเกิดขึนใหฟังวาในการทำ Mock Test ครังนัน นักเรียนไดโจทยเปนหัวขอ Celebration หรือการเฉลิมฉลอง ซึงนักเรียนคนนีกไดเลาไปถึงการเรียนจบปริญญาตรี รวมถึงบรรยากาศงานรับปริญญาทีมีเพือนพีนองมาแสดงความยินดี แต Feedback ทีไดรับจาก Examiner ในครังนันคือการบอกวาคำตอบทีนักเรียนตอบเปนคำตอบทีผิด เพียงเพราะวาคำวา Celebration ในความคิดของ Examiner ควรจะตองมีไวน มีเคกและมีปารตี แตในเมือนักเรียนไมไดตอบตามนันเลย ดังนันคำตอบจึงไมถูกตองและไดบอกนักเรียนวานักเรียนคงจะไดคะแนนไมดีเวลาไปสอบจริง ซึงทำใหนักเรียนเสียความรูสึกเปนอย...

Continue Reading...

ฟังภาษาอังกฤษ เข้าใจใน 1 อาทิตย์ (สำหรับคนพื้นฐานน้อย)

ฟังภาษาอังกฤษ เขาใจใน 1 อาทิตย 

ทักษะการฟังเปนทักษะทีหลาย ๆ คนเปนกังวล แตอันทีจริงแลวทักษะการฟังเปนทักษะทีสามารถฝึกและพัฒนาไดงายทีสุดและรวดเรวทีสุดจากทัง 4 ทักษะ เพียงแคคุณเอาตัวเองมาฝึกฟังแบบจริงๆ เพราะไมวาจะมีเทคนิคเทพขนาดไหน แตถาคุณไมเขาใจหรือจับใจความไมไดวาผูพูดตองการสือความหมายอะไร ไมวาอยางไรคุณกตอบผิดอยูดี ดังนันจำไววาไมมีทางลัดในเรืองของการฟัง ตองอาศัยการฝึกฝนทุกวัน วันละนิด ซึงจะทำใหคุณเกงขึนไดในเวลาอันรวดเรว

 การฝึกฟังเพือเตรียมสอบ IELTS Listening

     ขอสอบ IELTS Listening ตองการคนทีมีทักษะการฟัง คนทีสามารถฟัง เขาใจและจับใจความ สือความหมายไดจริง ๆ ซึงวิธีการฝึก 3 รูปแบบนีจะชวยใหคุณมีทักษะการฟังแบบทีขอสอบ IELTS ตองการ โดยเปนวิธีการฝึกทีสามารถเริมตนฝึกไดทันทีถึงแมวาจะมีพืนฐานนอยกตาม

  1. เริมตนจากการฟังเพลง ยุคไหนกได ใครรองกได เพียงแคเปนภาษาอังกฤษ พรอมทังเปิดเนือเพลงดูประกอบไปดวย จะทำใหคุณรูวาเวลาเขารองประโยคนี เขาพูดถึงคำไหนหรือพูดถึงอะไร คุณสามารถทีจะไดอะไรหลาย ๆ จากการฟังเพลง ไมวาจะเปนการออกเสียงของคำ รวมถึงความหมายของคำศัพทตาง ๆ และถ...
Continue Reading...

คุณควรไปสอบ TOEIC ก่อนไป สอบ IELTS มั้ย : ครูเมเข้าตอบคำถามคาใจนักเรียนไอเอลหลายๆคน

ควรสอบ TOEIC  กอน IELTS มัย?

TOEIC เปนขอสอบทีใชสำหรับการสมัครเขาทำงาน โดยทีเมืองไทยจะมีสอบอยู 2 ทักษะคือ Reading และ Listening โดยจะเนนในหมวดหมูของธุรกิจเทานัน จะไมรวมถึงชีวะ การเมืองหรือสิงแวดลอมใด ๆ ทังสิน สวน IELTS จะเปนขอสอบทีใชสำหรับการสมัครงานตางประเทศหรือการไปเรียนตอตางประเทศ  มีทังหมด 4 ทักษะดวยกันคือ ฟัง พูด อาน เขียน โดยจะพูดถึงในทุก ๆ หัวขอ ไมใชแคเพียงหัวขอเกียวกับธุรกิจเทานัน ซึงการจะเขาใจความแตกตางของความสำคัญในการสอบ TOEIC และการสอบ IELTS นัน กอนอืนเราจะตองทำความเขาใจกอนวาการใชภาษาอังกฤษในการทำงานทีเมืองไทยกับการใชภาษาอังกฤษในการทำงานทีตางประเทศมีความแตกตางกันอยางไร ?

 

ขอสอบ TOEIC เพียงพอในไทย...

     การทำงานทีเมืองไทย เพียงเรามีทักษะการฟังและการอานภาษาอังกฤษกอาจจะเพียงพอตอการทำงานแลว อยางการมีทักษะการฟังภาษาอังกฤษในการประชุมตาง ๆ กจะทำใหสามารถนำสิงทีหัวหนาพูดหรือสิงทีปรึกษากัน รวมถึงสิงทีลูกคาตองการมาใชในการทำงานตอได รวมถึงการมีทักษะการอานภาษาอังกฤษกจะทำใหเราสามารถอานอีเมลหรือรายงานตาง ๆ เพือนำขอมูลมาทำงานตอไดแลว จะเหนไดว...

Continue Reading...

เตรียมสอบ IELTS Speaking : ถ้าเจอคำถามที่ไม่คุ้นเคย ตอบแบบไหนจะเจ็บน้อยกว่ากัน?

ควรตอบผิดๆ หรือไมตอบเลย?

ในการสอบ IELTS Speaking หากผูสอบตกอยูในสถานการณทีไมคุนเคยหรือไมเขาใจคำถาม ไมรูวาจะตอบอยางไรดี ในกรณีนีแนะนำใหผูสอบถามไปตรง ๆ โดยไมตองกลัวทีจะโดนหักคะแนน เพราะการทีเราถามเพือใหสามารถเขาใจคำถามไดอยางถูกตองและชัดเจน จะทำใหเราตอบคำถามไดอยางถูกตอง ซึงแนนอนวายอมดีกวาการทีเราคิดสรุปคำถามเอาเองและตอบไปแบบผิดๆ

 

อยากให IELTS Examiner ทวนคำถาม.

     โดยในกรณีทีไมเขาใจคำถามนี ผูสอบควรใชคำถามวา

" Can you explain the question ? "

แทนการบอกวา " Please repeat the question " เนืองจาก " Please repeat the question " จะใชในกรณีฟังไมชัดเจนหรือไดยินไมชัดเพือใหกรรมการทวนคำถาม แตการใช " Can you explain the question ? " จะทำใหกรรมการคิดหาคำศัพทอืนมาใชในการอธิบายใหเราเขาใจมากยิงขีน

 

แตถาไมรูจะตอบอยางไร..จนมุมจริงๆ

     แตหากตกอยูในสถานการณทีตองเลือกจริง ๆ ระหวางตอบไปเลยถึงแมวาจะผิด กับ ไมตอบเลย ในกรณีดังกลาวนี การพูดไปเลยจะทำใหมีโอกาสไดคะแนนทีดีมากกวา เพราะหากไมพูดเลย คณะกรรมการจะไมสามารถใหคะแนนจากจุดไหนไดเลย...

Continue Reading...

IELTS VOCAB : วิธีจำคำศัพท์ IELTS ให้ได้มากกว่านี้ และติดตัวไปอีกนาน

จำคำศัพท IELTS ใหไดมากกวานี..

สิงทีสำคัญทีสุดของขอสอบ IELTS คงหนีไมพนเรืองของ Vocab หรือคำศัพท ไมวาจะเปนเรืองของการพูด การเขียน การอานหรือการฟัง เพราะหากไมรูคำศัพทคงไมสามารถพูดอธิบายเลาเรืองราวตาง ๆ ไดอยางเขาใจ ไมสามารถเขียนบทความไดถึง 250 คำ ไมสามารถทีจะเขาใจวาบทความทีอานสือสารอะไรจนไมสามารถหาคำตอบได และคงไมสามารถทีจะเขาใจสิงทีไดฟังได ดังนันจะเหนไดวาเรืองคำศัพทเปนเรืองทีสำคัญมาก ๆ ในการสอบ IELTS

 

วิธีฝึกคำศัพท IELTS ใหไดจำนวนมาก และติดตัวไปอีกนาน

สำหรับวิธีในการฝึกใหจำคำศัพทใหไดมากทีสุดและสามารถนำไปใชในการทำขอสอบและเอาไปเรียนตอตางประเทศไดดวยกจะมีดังตอไปนี

  1. IELTS Vocab Daily Practice หรือการฝึกทุกวัน วันละนอย ๆ คือใหฝึกคำศัพทแคเพียงวันละ 10 คำเทานัน แตสำคัญคือตองฝึกทุกวัน ไมจำเปนตองฝึกวันละเยอะ ๆ การทำขอสอบ IELTS สามารถผิดได ไมจำเปนตองเพอรเฟคทุกอยาง ดังนันไมตองกดดันแตใหคอย ๆ เกบสะสมคำศัพทไปเรือย ๆ ในชวงเตรียมตัวสอบ
  2. Make Vocab Practice Fun นำคำศัพททีออกขอสอบบอยมาลงเปนแอพหรือทำใหเปนเกมส เพือไมใหเกิดความจำเจและนาเบือ เปนการเลือกหาวิธีทีทำใหการทองศัพทสนุก เพลิดเพลินและกระตุ...
Continue Reading...

สอบ IELTS SPEAKING ไม่ผ่าน...ถ้าทำ 3 อย่างนี้!

 

สวัสดีคะครูเมยเองนะคะ จากสถาบันออนไลน  FMCP English เมยเปนครูผูสอนนะคะ คอรสติว IELTS@HOME ซึงเปนคอรส IELTS แหงเดียวทีการันตีผล 7.0 หรือคืนคาเรียนให 100% ในครังนีนะ

เมยจะมาพูดถึงนะคะ 3 อยางทีจะทำใหคุณเนีย ไดคะแนนสวนของ IELTS Speaking เนีย นอยเลย มีอะไรบางมาดูกันเลยนะคะ

ขอแรก กังวลเรือง Grammar มากไป
กคือคิดวาเวลาพูดภาษาอังกฤษ Grammar จะตองเปะ นะคะ และเวลาทีเรากังวลตรงเนียมันจะโชวเวลาทีเราพูดภาษาอังกฤษ มีหลายคนเลยนะเวลาทีฝึกกับเมยเนีย เขาจะแก Grammar ของตัวเอง เปลียน Tense เปลียนคำ อยูอยางนี แลวการสือสารมันกไมราบรืนใชไหม แลวคนทีตรวจการ speaking ของเราเนีย เขาจะเหนเลยวา คนนีมีปัญหาในดานของ Grammar เพราะเขาแกใหเลย ดังนันเนียอยาไปทำใหงานของเขางายกวา ปกตินะคะ เรือง Grammar ไมตองกังวลมาก เพราะสาเหตุสิงทีขอสอบ ielts speaking เขาตองการเนียกคืออยากทีจะรูวาคุณสามารถทีจะเขาใจคำถาม ตอบไดไหม แลวกหาเหตุผลในการอธิบายไดไหมกเทานันเองนะ

ขอ 2 ใชคำศัพทใหญๆทีไมคุนเคย
อันนีเปนแบบเดียวกับ writing เลยนะคะ การใชคำศัพทใหญๆมาพูด ครูเมยถานีเปนการสอบแบบ ACADEMIC  ใชไหม คำศัพทกตองใหญ ไมใชเลยคะ...

Continue Reading...

IELTS เพื่อเรียนหมอ ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

 

สำหรับนักเรียนม.ปลายทีอยากสอบเขาหมอ

วันนีจะมาพูดถึงการทำคะแนน IELTS เพือเรียนหมอตองเตรียมตัวยังไง พักนีมีผูปกครองหลายทานโทรมาขอคำปรึกษาจากเมยวาลูกของเขามีความตังใจจะไปเรียนตอในสายของหมอ ปัญหาคือมหาวิทยาลัยสวนใหญตองการคะแนน IELTS อยางนอย 6.5 overall ถึงจะสามารถยืนใบสมัครได มีโทรมาสอบถามใหนักเรียนตังแตชัน ม.4 จนกระทังถึง ม.6 เทอมสุดทายเลย เมยจึงอยากจะแนะนำผูปกครองทานอืนทีลูกอยากเรียนหมอเหมือนกันแตไมรูจะเริมยังไง หรือสำหรับนักเรียนม.ปลายทีอยากเรียนหมอ แลวรูสึกวามีขอสอบเยอะมากทีจะตองสอบทีไมใชแคสอบ IELTS อยางเดียว นักเรียนควรแบงเวลามาเตรียมสอบ IELTS ยังไงและเริมจากตรงไหนดี 

ตองรูกอนวาจะยืนใบคะแนน IELTS เมือไหร?

ใบคะแนน IELTS มีอายุถึง 2 ปี นักเรียนจะตองวางแผนวา ถานักเรียนจะใชคะแนนตัวนีเปนเอกสารประกอบในการยืนเขาเรียนหมอใบคะแนนจะตองไมหมดอายุ อยาสอบลวงหนาเกินไป เพราะสอบไปกเสียคาสอบไปฟรีๆ แนะนำใหสอบชวงม.หาตนปีจะดีทีสุด เพราะชวงม.5 นักเรียนยังไมตองเครียดเรืองของการเตรียมสอบเอนทรานซ  นักเรียนยังมีเวลาในการเตรียมความพรอมไปสอบ IELTS เมยจึงแนะนำวาในชวงมัธยมหาต...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.