IELTS Speaking Part 1 : วิธีตอบคำถาม How are you?

มองขาม IELTS Speaking Part 1 ไมไดเลย!

หลังจากเดินเขาไปในหองสอบ IELTS Speaking กอนทีจะเริมทำการทดสอบใดๆ Examiner มักจะเริมตนดวยการถามคำถามงายๆ อยาง How are you? ซึงเปนคำถามทีสามารถตอบกลับไดหลากหลายรูปแบบดวยกัน ซึงนอกเหนือไปจากการตอบวา I'm fine, thank you and you? ทีเราคุนเคยกันตังแตเดก เราสามารถตอบอยางงายๆ สันๆ และนาประทับใจได ดังตอไปนี

 

 1. I'm fine thanks. how about you?
 • คอนขางใกลเคียงกับ I'm fine, thank you and you? แตจะคอนขางใชบอยกวาในชีวิตจริง

 

 1. Pretty good, How about you?
 • เปนการตอบวาคอนขางดีและถามกลับวา แลวคุณละ?

 

 1. Same as always, How about you?
 • เปนการตอบวา เหมือนกับปกติทัวไปในทุกๆ วัน และถามกลับวา แลวคุณละ?

 

 1. I've never been better, How about you?
 • เปนการตอบวา รูสึกดีมากๆ คงไมมีอะไรดีไปกวานี และถามกลับวา แลวคุณละ?

 

 1. I can't complain, How about you?
 • เปนการตอบวา กโอเคนะ ไมมีอะไรจะตองบน และถามกลับวา แลวคุณละ?

 

 1. I'm doing well, thanks for asking. how about you?
 • เปนการตอบวา ฉันโอเค ขอบคุณทีถามและถามกลับวา แลวคุณละ?

 

...

Continue Reading...

วิธีแนะนำตัวเองตอนสอบ IELTS Speaking Part 1 ให้น่าประทับใจ--จนต้องเทคะแนนให้!

กาวเขาสูหองสอบ IELTS Speaking อยางมันใจ!

การแนะนำตัวเองเปนสิงแรกทีผูสอบทุกๆ คนจะตองทำหลังจากเขาไปในหองสอบ IELTS Speaking และนีคือแนวทางการแนะนำตัวเองทีจะเพิมโอกาสทำคะแนนใหถึงระดับทีตองการในสวนของ IELTS Speaking โดยจะไลไปตามคำถามดังตอไปนี

 

What's your name ?

สำหรับการตอบในสวนนี เราจะตอบแบบชิลลๆ ไมตองกังวล Grammar เหมือน Writing อยางคำถามวา What's your name กไมจำเปนตองตอบวา My name is ... แตสามารถตอบแบบทีคนตางชาติตอบกันอยางงายๆ กคือ I am ...

 

What should I call you ?

คนตางชาติจะถามประโยคนีกตอเมือเปนชือทีออกเสียงยากอยางชือของคนไทย กใหเราตอบชืองายๆ ไปไดเลย หรือตอบวา You can call me ตามดวยชือทีจะใหเขาเรียก

 

Where are you from ?

กตอบไปงายๆ เลยวาคุณมาจากไหน เชน I'm from Bangkok.

 

Can I see your ID ?

Examiner อาจจะขอดูบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวผูสอบ ซึงเรากสามารถตอบไปไดงายๆ เลยวา Sure

 

Where is your hometown ?

ขอนีถามถึงบานเกิด ถากรณีบางคนยายบานบอยหรือเกิดทีหนึง โตอีกทีหนึง กใหเลือกเพียงทีเดียวมาตอบคำถาม

 

ตอบคำถามใหไดใจความ ไมตองบรรยาย--ถาไมจำเปน

...

Continue Reading...

ตอบ IELTS SPEAKING แบบนี้ การันตีว่าต้อง "เสียคะแนน" แน่นอน!

สิงทีจะทำใหคุณเสียคะแนนใน IELTS SPEAKING

หากคุณตองการสอบ IELTS Speaking ใหไดคะแนนระดับสูง นีคือ 2 สิงทีคุณหามทำเดดขาดในการสอบ IELTS Speaking เพราะสิงเหลานีจะดึงคะแนนคุณลงมาคอนขางเยอะเลยทีเดียว

 

อยาเสียเวลามานังเขียนบทพูดทังหมด

อยางแรกคือการเขียนทุกคำทีตังใจจะพูดในการสอบพารท 2 ซึงเวลาไดหัวขอมาแลว คุณจะมีเวลาแค 1 นาทีเทานันในการทีจะเรียบเรียงความคิด เรียบเรียงคำตอบกอนทีพูดถึง 2 นาที ในเวลา 1 นาทีนี คุณจะไมมีเวลาทีจะเขียนทุกคำทีจะพูดอยางแนนอน ดังนันแนะนำใหคุณดูคำถามวาถามเกียวกับเรืองอะไรและเขียนคียเวิรดทีเปนคำตอบของตัวเอง เพราะวาคียเวิรดจะคอยเตือนสติและเปนแนวทางหลักในการตอบของคุณ โดยคุณจะตองสามารถทีจะอธิบายเปนเรืองเปนราวและเปนประโยคทีสมบูรณไดจากการมองคียเวิรดนัน ซึงสิงนีเปนทักษะการพูดทีคุณควรจะตองฝึกกอนทีจะเขาสอบในสวนของ IELTS Speaking

 

อยาตอบเชิงกวาง อยากลัวทีจะลงรายละเอียดในการพูด

อยางทีสองกคือการตอบกวางเกินไป เชน โจทยบอกวาใหพูดถึงรูปภาพทีตัวเองประทับใจ คือโจทยตองการใหเราพูดถึงรูปภาพนัน ๆ เพียงรูปภาพเดียว แตมีนักเรียนบางคนพูดถึงการถายรูปหลายรูปแบบวารูปทีเคาชอบถายเกี...

Continue Reading...

IELTS Speaking : วิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษเองที่บ้าน

พืนฐานทีสำคัญของ Speaking กคือ Listening

 สิงแรกทีคุณไมควรทีจะละเลยไป หากตองการทีจะพัฒนาทักษะการพูดกคือเรืองของการฟังนันเอง เพราะทักษะการฟังเปนพืนฐานทีสำคัญมาก ๆ ของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ดังนันการฟังซีรียภาษาอังกฤษบอย ๆ โดยเฉพาะทีมี Subtitle ภาษาอังกฤษจะสามารถชวยคุณไดมาก ๆ โดยจะทำใหคุณสามารถจับไดทังคำศัพท ทังการออกเสียง รูปแบบการพูด รวมถึงการใชเสียงขึน-ลงของเจาของภาษา และคุณสามารถทีจะเอาตรงนีมาพยายามออกเสียงเลียนแบบและพูดใหเหมือนเจาของภาษาใหมากทีสุด และเมือใดทีคุณสามารถออกเสียงเหมือนเคาได คุณกจะสามารถฟังเคาออกและสามารถสือสารกับคนอืน ๆ เปนภาษาอังกฤษไดอยางเขาใจ

 

ศึกษาการพูดของตัวเองใน IELTS Speaking Part 2

วิธีที 2 คือการอัดคลิปตัวเองเวลาทีตอบคำถามหรือพูดภาษาอังกฤษ วิธีนีมีความสำคัญอยางยิงโดยเฉพาะในพารทที 2 ของการสอบ IELTS Speaking เพราะในพารทที 2 นี คุณจะตองพูดอยูคนเดียวนานอยางนอย 2 นาที ดังนันจึงแนะนำใหอัดคลิปวีดีโอตอนพูดภาษาอังกฤษในหัวขอตาง ๆ ไว เสรจแลวใหมายอนดูและสังเกตตัวเองในจุดดังตอไปนี

- พูดถึง 2 นาทีหรือไม ?

- พูดไดครอบคลุมหัวขอทีระบุหรือไม ?

- ทาทางในการพูด...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.