วิธีคว้า IELTS 7.0 ภายใน 7 วัน (สำหรับคนที่รีบใช้คะแนน)

IELTS BAND 7 ใน 7 วันนันเปนไปไดถา...

สำหรับวิธีการเตรียมตัวเพือทำคะแนน IELTS 7.0 ภายใน 7 วัน ตองบอกกอนวาคนทีจะสามารถทำไดนันจะตองมีพืนฐานทักษะทัง 4 ทีแนนอยูแลวและมีการใชทักษะทัง 4 นีอยูเปนประจำ เชนนันแลวสิงทีจะแนะนำในบทความนีกจะชวย Boost คะแนนและทำใหสามารถควาคะแนนระดับ 7.0 ตามทีตองการไดภายในระยะเวลา 7 วัน โดยหากคุณเปนคนหนึงทีมีพืนฐานทัง 4 ทักษะนีแนนอยูแลวกจะสามารถทำคะแนนดังกลาวไดดวยวิธีดังตอไปนี

 

สิงทีตองโฟกัสใน IELTS Listening 

สำหรับทักษะแรกซึงกคือ Listening Skill หากคุณมีพืนฐานทักษะการฟังทีดีอยูแลว คือสามารถฟังหนัง ฟังเพลง ฟังคนตางชาติพูดไดเขาใจมากกวา 80 เปอรเซนต สิงทีจะชวยไดกคือจำไววาแนวขอสอบของ IELTS Speaking การถามของโจทยและการเรียงของบทพูด ขอสอบจะเรียงตามกันมา หมายความวานอยครังทีจะมีการกระโดดขามไปขามมา ฉะนันเวลาทีบทพูดพูดถึงสวนไหน คำถามหรือคำตอบของสวนนันกจะอยูทีเดียวกัน ดังนันเวลาทีทำขอสอบใหมองโจทยและคอยฟังไว และใหฟังไป ทำไป ฟังไป ตอบไป การทำแบบนีจะสามารถจับคำทีนักเรียนตองการไดงายขึน แตถาในกรณีทีมันมีการกาวกระโดดจริง ๆ และไมสามารถจับคำได กใหปลอยมันไป เพราะวาคะแนน...

Continue Reading...

เกือบไม่ได้ IELTS 7.0 เพราะเจอ Examiner แบบนี้!

ielts 7 ieltsexaminer Aug 19, 2021

FEEDACK จาก IELTS Examiner นันสำคัญ

กอนทีเราจะรับ Feedback Speaking จากใคร เราควรจะมันใจกอนวาผูให Feedback หรือ Examiner คนนัน ๆ มีความรูความเขาใจเกียวกับการสอบ IELTS เปนอยางดี ไมอยางนันอาจจะตองเสียความรูสึกจนเกือบหมดกำลังใจในการไปสอบ เหมือนอยางกรณีนักเรียนคนนี

เรืองมันมีอยูวา....

    มีนักเรียนคนหนึงไดไปทำ Mock Test Speaking และไดรับ Feedback จาก Examiner ทีคอนขางแรงจนทำใหหมดกำลังใจในการสอบ IELTS และอยากทีจะลมเลิกแผนการไปเรียนตอตางประเทศเลยทีเดียว นักเรียนคนนีมาเลาเหตุการณทีเกิดขึนใหฟังวาในการทำ Mock Test ครังนัน นักเรียนไดโจทยเปนหัวขอ Celebration หรือการเฉลิมฉลอง ซึงนักเรียนคนนีกไดเลาไปถึงการเรียนจบปริญญาตรี รวมถึงบรรยากาศงานรับปริญญาทีมีเพือนพีนองมาแสดงความยินดี แต Feedback ทีไดรับจาก Examiner ในครังนันคือการบอกวาคำตอบทีนักเรียนตอบเปนคำตอบทีผิด เพียงเพราะวาคำวา Celebration ในความคิดของ Examiner ควรจะตองมีไวน มีเคกและมีปารตี แตในเมือนักเรียนไมไดตอบตามนันเลย ดังนันคำตอบจึงไมถูกตองและไดบอกนักเรียนวานักเรียนคงจะไดคะแนนไมดีเวลาไปสอบจริง ซึงทำใหนักเรียนเสียความรูสึกเปนอย...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.