IELTS READING : จับคำตอบได้เร็วกว่าเดิม ด้วยเทคนิคนี้!

หัวใจของ IELTS READING กคงไมพนคำศัพท

ในการทำคะแนน IELTS Reading ใหไดสูงๆ จะประกอบไปดวยสวนของทักษะ 80% โดยเฉพาะทักษะในเรืองคำศัพท ยิงรูคำศัพทหลากหลายเทาไหร กจะยิงเขาใจบทความไดมากยิงขึน สำหรับอีก 20% ทีเหลือกจะเปนในสวนของเทคนิค แนวทางในการทีจะทำขอสอบ IELTS Reading ใหตรงตามทีขอสอบ IELTS ตองการ ซึงในบทความนีกไดรวบรวมเทคนิคทังหมด 7 เทคนิคทีจะชวยอัพคะแนน IELTS Reading อยางรวดเรวมาใหทุกคน ดังตอไปนี

 

เทคนิคที 1 : ฝึกหา Main Idea

ถาใครเคยไปสอบ IETLS Reading แลวจะเหนวาขอสอบ Reading คอนขางยาว มีหลายยอหนา และใหเวลานอยมากในการอานและหาคำตอบในแตละขอ ดังนันถาตองอานทังหมด บอกเลยวาเปนไปไมได ดังนันจึงจำเปนจะตองฝึกหา Main Idea หรือใจความสำคัญของแตละยอหนา ซึงโดยสวนใหญจะเปนประโยคแรกของแตละยอหนา และสาเหตุทีควรหา Main Idea กอนกเพราะวาเมือเรารูวาแตละยอหนาพูดถึงเรืองอะไร พอเราอานโจทยและรูวาโจทยถามเรืองอะไรกจะทำใหเรารูทันทีวาตองไปหาคำตอบทียอหนาไหนโดยไมจำเปนตองไลอานตังแตยอหนาแรกใหเสียเวลา

 

เทคนิคที 2 : Scanning Reading

เมือหายอหนาทีนาจะมีคำตอบไดแลว ใหอานแบบสแกนซึงจะชากวาการอานแบบ Skim เปนการอานเพื...

Continue Reading...

วิธีทำ IELTS READING 8.5 แบบครูเม FMCP English

สำหรับบทความนีจะมาแชรเรืองของหลักการฝึกและเทคนิคแนวทางในการควาคะแนน IELTS Reading 8.5 ซึงกอนอืนคุณจะตองรูจักกับตัวรูปแบบและโครงสรางของ IELTS Reading กอนวาเปนอยางไร

โครงสรางขอสอบ IELTS Reading

ในการสอบ IELTS Reading คุณจะมีเวลาในการอานและตอบทังหมด 60 นาที ในขอสอบนีจะมี 40 ขอ 40 คะแนน โดยในรูปแบบของการสอบ IELTS Academic จะเปนเนือหาเชิงวิชาการ เชน ขอความใน Text Book หรือหนังสือเรียนทีมหาวิทยาลัย สวนในระดับของ IELTS General เนือหากจะเปนการใชภาษาอังกฤษในหัวขอทัวไป ซึงการสอบในสวน Reading นีจะไมมีเวลาใหคุณโอนคำตอบลงในกระดาษคำตอบเหมือนในสวนของ Listening ดังนันในเวลา 60 นาที คุณจะตองอานบทความ เลือกคำตอบทีถูกตอง และเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบกอนทีจะหมดเวลา 

แนวทางการทำขอสอบแบบครูเม FMCP English

หลังจากทีพูดถึงโครงสรางของขอสอบ IELTS Reading กันไปแลว กมาถึงเรืองของหลักการฝึกและเทคนิคแนวทางในการควาคะแนน IELTS Reading ระดับสูง ซึงจะมีเทคนิตตาง ๆ ดังตอไปนี

  1. Learn as many new words as you can. เรืองแรกกคงหนีไมพนเรืองของคำศัพท ถารูตัววาตัวเองมีพืนฐานคำศัพททีคอนขางนอยกจะตองสะสมตรงนีเพิมขึนใหเยอะที...
Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.