ฝึกฟัง/พูดภาษาอังกฤษจากหนัง Aladdin 2019

 

 ครังนีครูเมและ Teacher Fred จะสอนสำนวน หรือ slang ทีใชในคลิป trailer ของหนัง Aladdin 2019 อยากใหนักเรียนเตรียมสมุดจดคำศัพทใหม ๆและฝึกใชสำนวนทีเรียนมาในวันนีใหทันทีนะ ดูคลิป YouTube ไดทีนี

I can make you rich.  ประโยคนีจาฟารไดกลาวถึง Aladdin วาจะสามารถชวยให Aladdin รวยได  จริงๆแลว Aladdin กเปนคนจนคนหนึง แตไดตกหลุมรักเจาหญิงของเมืองกคือเจาหญิง Jasmine นันเอง

Rich enough to impress the princess.  ถาอยากแตงกับเจาหญิง กตองมีฐานะคูควรกับเจาหญิง Jafar เลยบอกวาจะทำให Aladdin รวยมากมาย ถึงกับทำใหเจาหญิงประทับใจ IMPRESS เลยทีเดียว

What would I have to do?  Aladdin อยากรูวาจะตองทำอะไร ในคลิปนักแสดงคนนีพูดเรวและรัวมาก อยากใหนักเรียนลองฟังอีกรอบและฝึกพูดตามใหทัน เพราะนีเปนระดับความเรวทีเจาของภาษามักใชในการพูดในแตละวัน

There's a cave of wonders...bring me the lamp.  Cave คือถำ Jafar บอกให Aladdin เขาไปในถำนันเพือไปเอา lamp หรือตะเกียงมาใหที  แนนอนเลยวาในถำนีตองไมธรรมดา เพราะถาเปนทีเกบของมีคาระดับนี กจะตองมีอันตรายแอบแฝง Jafar ถึงอยากจางใหคนอืนไปเอาแทน

Oh great...

Continue Reading...

พูดภาษาอังกฤษเก่งใน 5 ขั้นตอน!

 

พูดภาษาอังกฤษได โอกาสมาเพียบ!

ทักษะ การพูดภาษาอังกฤษ เปนทักษะทีทุกคนอยากไดเพราะจะสามารถเอาไปใชประโยชนไดมากมาย..

  • ชวยใหไดงานทีตองการ
  • ชวยใหสือสารกับบอสไดรูเรือง
  • เขาหองประชุมกไมนังงง
  • ไปเทียวกไมตองไปพึงไกด
  • ดูแลความปลอดภัยของตัวเองทีตางประเทศได
  • ตอรองราคาสินคาเปน
  • ใชในการขอไปเรียนตอได
  • ขยายกิจการใหโตนอกประเทศ
  • และ ....อีกมากมาย!

ไดประโยชนเยอะ..แลวทำไมถึงยังไมเริม?

 นันสิ! เรียนกันมา 10 กวาปี แถมเรียนพิเศษอีกดวย แตนักเรียนสวนใหญกยังมีปัญหาในการใชทักษะนี สาเหตุหลักของปัญหากคงไมพนโรงเรียนทีสอนกันมา เพราะเราเรียนทักษะการเขียนกอนการฟัง--ทำใหภาษาอังกฤษดูยากเกินจริง นักเรียนสวนใหญจึงพอเขาใจการใชเทนส แตถาเอามาพูดหรือเขียนกงงเลย ยิงถาเหนคนตางชาติทีไร ตองวิงหนีไปอีกทาง!!  

ครูเมจะแนะนำวิธี พูดภาษาอังกฤษเกงใน 5 ขันตอน--ทีทำตามงาย ไดผลจริง!

  1. ความกลัวเปนเรืองธรรมดา สิงใดทีเราไมเคยทำ. ทำไมบอย หรือทำไมเกง เรากจะกังวลกับเมเปนธรรมดา อยาคิดวาสิงนันไมดี--เราแคยังไมชำนาญกเทานัน  ใช! เวลาคุยกับคนตางชาติกมีการตืนเตนหนอย หรือไมกเวลาตองใชภาษาอังกฤษในทีประชุม หรือหนาหองเรียนกรูสึกประหม...
Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.