หลักการใช้ must และ have to ในการเตรียมสอบ IELTS

have to ielts must Jun 04, 2022
ทัง Must และ Have to ใชเกียวกับขอบังคับตางๆ
 
รูปแบบ Subject + must / have to + infinitive
 
ถาประธานเปน He, She, It ใช has to แทนนะคะ
 
ความแตกตางในการใช Must และ Have to
 
Have to เปนขอบังคับทีคนอืนตัดสินแทนเรา เชน กฏหมาย กฏระเบียบ ทีเราไมสามารถเปลียนได ตัวอยาง :
At FMCP ENGLISH, we have to sign in to enter your online courses.
ทีสถาบัน FMCP เราตองเขาสูระบบเรียนคอรสออนไลนของคุณ
(นีเปนกฏระเบียบการเรียนที FMCP นะคะ)
 
She has to get a visa if you want to go to Russia.
เธอตองไปทำวีซา ถาอยากจะไปรัสเซีย
 
Must เปนขอบังคับทีเราตัดสินใจเพือตัวเองหรือคนอืน ตัวอยาง :
I must exercise more often.
ฉันตองออกกำลังกายบอยกวานีแลวละ
 
You must drive more carefully or you will have an accident.
คุณควรจะขับรถระมัดระวังมากกวานี ไมงันจะเกิดอุบัติเหตุได
 
ลองทำดูเลยคะ 🙂

เขาสอบ IELTS Speaking อยางมันใจดวยคลาสฟรีนี!

ครูไดจัดคลาสฟรีทีชือวา IELTS Speaking ไวชวยใหนักเรียนทีกำลังเตรียมสอบ IELTS เขาใจถึงความตองการจริงของขอสอบนี...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.