วิธีแนะนำตัวเองตอนสอบ IELTS Speaking Part 1 ให้น่าประทับใจ--จนต้องเทคะแนนให้!

กาวเขาสูหองสอบ IELTS Speaking อยางมันใจ!

การแนะนำตัวเองเปนสิงแรกทีผูสอบทุกๆ คนจะตองทำหลังจากเขาไปในหองสอบ IELTS Speaking และนีคือแนวทางการแนะนำตัวเองทีจะเพิมโอกาสทำคะแนนใหถึงระดับทีตองการในสวนของ IELTS Speaking โดยจะไลไปตามคำถามดังตอไปนี

 

What's your name ?

สำหรับการตอบในสวนนี เราจะตอบแบบชิลลๆ ไมตองกังวล Grammar เหมือน Writing อยางคำถามวา What's your name กไมจำเปนตองตอบวา My name is ... แตสามารถตอบแบบทีคนตางชาติตอบกันอยางงายๆ กคือ I am ...

 

What should I call you ?

คนตางชาติจะถามประโยคนีกตอเมือเปนชือทีออกเสียงยากอยางชือของคนไทย กใหเราตอบชืองายๆ ไปไดเลย หรือตอบวา You can call me ตามดวยชือทีจะใหเขาเรียก

 

Where are you from ?

กตอบไปงายๆ เลยวาคุณมาจากไหน เชน I'm from Bangkok.

 

Can I see your ID ?

Examiner อาจจะขอดูบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวผูสอบ ซึงเรากสามารถตอบไปไดงายๆ เลยวา Sure

 

Where is your hometown ?

ขอนีถามถึงบานเกิด ถากรณีบางคนยายบานบอยหรือเกิดทีหนึง โตอีกทีหนึง กใหเลือกเพียงทีเดียวมาตอบคำถาม

 

ตอบคำถามใหไดใจความ ไมตองบรรยาย--ถาไมจำเปน

...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.