เกือบไม่ได้ IELTS 7.0 เพราะเจอ Examiner แบบนี้!

ielts 7 ieltsexaminer Aug 19, 2021

FEEDACK จาก IELTS Examiner นันสำคัญ

กอนทีเราจะรับ Feedback Speaking จากใคร เราควรจะมันใจกอนวาผูให Feedback หรือ Examiner คนนัน ๆ มีความรูความเขาใจเกียวกับการสอบ IELTS เปนอยางดี ไมอยางนันอาจจะตองเสียความรูสึกจนเกือบหมดกำลังใจในการไปสอบ เหมือนอยางกรณีนักเรียนคนนี

เรืองมันมีอยูวา....

    มีนักเรียนคนหนึงไดไปทำ Mock Test Speaking และไดรับ Feedback จาก Examiner ทีคอนขางแรงจนทำใหหมดกำลังใจในการสอบ IELTS และอยากทีจะลมเลิกแผนการไปเรียนตอตางประเทศเลยทีเดียว นักเรียนคนนีมาเลาเหตุการณทีเกิดขึนใหฟังวาในการทำ Mock Test ครังนัน นักเรียนไดโจทยเปนหัวขอ Celebration หรือการเฉลิมฉลอง ซึงนักเรียนคนนีกไดเลาไปถึงการเรียนจบปริญญาตรี รวมถึงบรรยากาศงานรับปริญญาทีมีเพือนพีนองมาแสดงความยินดี แต Feedback ทีไดรับจาก Examiner ในครังนันคือการบอกวาคำตอบทีนักเรียนตอบเปนคำตอบทีผิด เพียงเพราะวาคำวา Celebration ในความคิดของ Examiner ควรจะตองมีไวน มีเคกและมีปารตี แตในเมือนักเรียนไมไดตอบตามนันเลย ดังนันคำตอบจึงไมถูกตองและไดบอกนักเรียนวานักเรียนคงจะไดคะแนนไมดีเวลาไปสอบจริง ซึงทำใหนักเรียนเสียความรูสึกเปนอย...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.