อัพคะแนน IELTS Writing Paper Test ด้วย 3 เทคนิคนี้

IELTS Writing Planning เปนสิงทีสำคัญมากๆ

สำหรับการสอบ IELTS Writing หากคุณมีความกังวัลในเรืองของการบริหารเวลาในการทำ Task 1 กับ Task 2 ตองบอกเลยวาสิงทีจะสามารถชวยคุณไดดีทีสุดกคือการวางแผนการเขียนกอนทีจะเริมทำ เพราะหากอานโจทยเสรจแลวคุณทำการเริมเขียนเลย จะทำใหการเขียนของคุณเวินเวอ มีนำเยอะมาก แตแทบไมมีเนือหาเลย อีกทังจะทำใหไมสามารถแบงยอหนาไดตรงตามทีจุดประสงคของ IELTS ตองการ ดังนันกอนทีจะเริมเขียน ใหทำการวางแผนกอนวาในสวนของ Task 1 หรือ Task 2 ทีกำลังทำอยูนันจะแบงเปนกียอหนา Introduction จะพูดเกียวกับเรืองใด แลว Body จะมีกียอหนา แลวแตละยอหนาจะพูดถึงเรืองใด และสุดทายกจบดวย Conclusion โดยการทีวางแผนเปนกิจจะลักษณะแบบนีจะทำใหคุณเขียนไดลืนไหลขึน สมูทขึนและสามารถจับใจความไดดี ซึงจะทำใหคนทีตรวจ Essay ของคุณสามารถเขาใจและใหคะแนนคุณไดงายขึน นอกจากการวางแผนแลว ยังมีอีก 3 เทคนิคงาย ๆ ทีจะชวยใหคนทีตรวจงานเขียนของคุณใหคะแนนคุณไดงายยิงขึน ดังนี

 

ฝึกคัดลายมือใหอานงาน--เขียนไดเรว

สิงสำคัญประการแรกคือผูตรวจจะตองอานลายมือของคุณออก บางคนอาจจะใชการพิมพจนเคยชินและไมคอยไดเขียน ทำให...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.