อยากได้ IELTS ACADEMIC Writing 7.0 ต้องหลีกเลี่ยง 7 คำนี้

ใชคำศัพทผิด..มีผลมากมายกับคะแนน IELTS WRITING

ในการสอบ IETLS Writing Academic คุณจะตองรูจักการเขียนในเชิงวิชาการทีมีโครงสรางการแบงยอหนาทีเปนสากล รวมถึงควรรูจักใชคำศัพททีเปนทางการและไม Casual หรือเปนกันเองมากเกินไปดวยเชนกัน ดังนันในบทความนีจะมาพูดถึง 7 คำศัพททีคุณควรเลียงหากคุณตองการคะแนน IELTS Writing 7.0 ซึงมีดังตอไปนี

 

 1. " Kids " ทีแปลวาเดก ๆ เปนคำศัพททีคอนขาง Casual ถาจะใชคำทีมีความหมายนีใน Academic Writing แนะนำใหเขียนคำเหลานีแทน
 • Children
 • Youth
 • Youngster
 • Teenager

หรือถาจะสือความหมายถึงเดกทารก แทนทีจะใชคำวา Babies กใหใชคำวา Infants แทน

 

 1. " More and More " ภาษาไทยแปลวามากขึนเรือย ๆ ซึงเปนภาษาพูด ถาจะใชเปนภาษาเขียนใหใชแค more เพียงคำเดียวกพอ

 

 1. " So-So " เปนภาษาพูดแปลวางัน ๆ ถาจะใชความหมายนีในการเขียน Academic Writing ควรใชคำดังตอไปนี
 • Average
 • Ordinary
 • Mediocre
 • Uninspiring

 

 1. " Crazy " แปลวาบา ถาจะใชคำนีในการเขียน ควรใชคำตอไปนีแทน
 • Absurd
 • Questionable
 • Misguided

 

 1. " Literally " ซึงแปลวา ชัดเจน, แท, แนนอน ควรใชคำวา Exactly หรือ Precisely

...

Continue Reading...

วิธีการฝึก Paraphrasing เพื่อใช้สอบ IELTS (แจกฟรี! 50 คำที่ใช้บ่อยในข้อสอบ IELTS)

 

Paraphrasing กคือการทีเราเขียนในทำนองความหมายเดียวกัน แตไมไดลอกใชคำเดียวกันแบบเปะๆ นีเปนรูปแบบการเขียนทีสำคัญสำหรับขอสอบ IELTS โดยเฉพาะดาน Writing ใน Task 1 เพราะคุณจะตองเอยถึงตัวโจทย และภาพตารางทีเขาใหมา แตถาลอกมาทังประโยคกจะเสียคะแนนฟรีๆ  มาดู แนวทางการการฝึก Paraphrasing เพือใชสอบ IELTS ในครังตอไป

 1. ทำความเขาใจกับโจทย/ประโยคจริงๆ คุณสามารถฝึกโดยใชประโยคสันๆงายๆกอน สิงแรกทีตองทำคือคุณตองทำเขาใจความหมาย และสิงทีประโยคนันกำลังสือใหคุณ เชน 

Some people likes to have big houses. บางคนชอบบานหลังใหญ

 

      2.  นึกถึงคำทีเปนรูป Synonyms ทีหนาตาไมเหมือนกัน แตมีความหมายเดียวกัน  อยางเชนตัวอยางประโยคดานบน คุณลองนึกถึงคำใดทีสามารถมาแทน people, like, have, big, house ไดบาง  เวลาทีคุณทำ IELTS WRITING มันไมจำเปนทีจะตองหาคำแทนทีทุกคำในประโยค เพียงแคแทน 2-3 คำกเพียงพอแลวละ

People = Individuals

Like = Prefer

Have = Acquire

Big = Large

Houses = Property

ลองเอาคำพวกนีมาใสในประโยค กจะไดวา

Some individuals prefer having large properties....

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.