วิธีทำ IELTS READING 8.5 แบบครูเม FMCP English

สำหรับบทความนีจะมาแชรเรืองของหลักการฝึกและเทคนิคแนวทางในการควาคะแนน IELTS Reading 8.5 ซึงกอนอืนคุณจะตองรูจักกับตัวรูปแบบและโครงสรางของ IELTS Reading กอนวาเปนอยางไร

โครงสรางขอสอบ IELTS Reading

ในการสอบ IELTS Reading คุณจะมีเวลาในการอานและตอบทังหมด 60 นาที ในขอสอบนีจะมี 40 ขอ 40 คะแนน โดยในรูปแบบของการสอบ IELTS Academic จะเปนเนือหาเชิงวิชาการ เชน ขอความใน Text Book หรือหนังสือเรียนทีมหาวิทยาลัย สวนในระดับของ IELTS General เนือหากจะเปนการใชภาษาอังกฤษในหัวขอทัวไป ซึงการสอบในสวน Reading นีจะไมมีเวลาใหคุณโอนคำตอบลงในกระดาษคำตอบเหมือนในสวนของ Listening ดังนันในเวลา 60 นาที คุณจะตองอานบทความ เลือกคำตอบทีถูกตอง และเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบกอนทีจะหมดเวลา 

แนวทางการทำขอสอบแบบครูเม FMCP English

หลังจากทีพูดถึงโครงสรางของขอสอบ IELTS Reading กันไปแลว กมาถึงเรืองของหลักการฝึกและเทคนิคแนวทางในการควาคะแนน IELTS Reading ระดับสูง ซึงจะมีเทคนิตตาง ๆ ดังตอไปนี

  1. Learn as many new words as you can. เรืองแรกกคงหนีไมพนเรืองของคำศัพท ถารูตัววาตัวเองมีพืนฐานคำศัพททีคอนขางนอยกจะตองสะสมตรงนีเพิมขึนใหเยอะที...
Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.