ความแตกต่างในการใช้ like และ as ในการสอบ IELTS

as ielts like Jun 13, 2022
ในบทนี ครูเมยจะมาสอนการใช Like และ As กันนะคะ
 
เราใช like ตามดวย noun หรือ pronoun มีความหมายวา similar to เปรียบเทียบความคลายคลึงกัน
 
ตัวอยาง
📌He ran like the wind. เขาวิงเรวเหมือนลม
📌This house looks like a castle. บานหลังนีเหมือนปราสาทเลย
 
เราใช as ตามดวย noun มีความหมายเดียวกับ in the role of ในสถานะหรือตำแหนงหนาทีการงาน
 
ตัวอยาง
📌As your friend, I have to say you're not a good singer.
ในฐานะเพือน ฉันตองพูดวานายไมใชนักรองทีดีเทาไร
📌I work as a police officer. ฉันทำงานเปนเจาหนาทีตำรวจ
 
นักเรียนสามารถไปปรับใชในการสนทนาทีดูดียิงขึนไดพรอมกับการทำขอสอบ IELTS เชนเดียวกัน อยาลืมมาทบทวนและทำโจทยกันอีกนะคะ ลองทำดูนะ

เขาสอบ IELTS Speaking อยางมันใจดวยคลาสฟรีนี!

ครูไดจัดคลาสฟรีทีชือวา IELTS Speaking ไวชวยใหนักเรียนทีกำลังเตรียมสอบ IELTS เขาใจถึงความตองการจริงของขอสอบนี และวิธีฝึกภาษาอังกฤษเพือทีจะมีพืนฐานเพียงพอในการทำระดับคะแนนทีตนเองตองการ

นอกจากนัน ครูจะสอนเทคนิค 3 ขันตอนในการพิชิต IELTS Speaking Part 2 ซึงเปนพารททียากทีสุดของการสอบ Speaking...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.