10 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับกล่าวขอบคุณแทน Thank you

วิธีการกลาวขอบคุณแบบเจาของภาษา

 การกลาวขอบคุณสามารถใชไดหลากหลายประโยคนอกเหนือจาก Thank you และ 10 ประโยคตอไปนีกเปนประโยคทีสามารถใชแทน Thank you ไดตามแบบฉบับของเจาของภาษา

 

  1. I really appreciate it.

          แปลวา ฉันตืนตัน ฉันขอบคุณมากๆ นะ

          (Appreciate กเปนอีกคำนึงทีมักใชแทน Thank you)

 

  1. That's so kind of you.

          แปลวา คุณใจดีจังเลย

 

  1. Thank you for your time.

          แปลวา ขอบคุณทีสละเวลา

          (ถึงจะใชคำวา Thank you แตกมีการใสรายละเอียดไปดวยวาขอบคุณสำหรับอะไร ไมใช  Thank you เฉยๆ)

 

  1. I appreciate you taking the time.

          แปลวา ฉันขอบคุณทีคุณใหเวลากับฉัน

 

  1. I very much appreciate your help.

...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.