IELTS เพื่อเรียนหมอ ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

 

สำหรับนักเรียนม.ปลายทีอยากสอบเขาหมอ

วันนีจะมาพูดถึงการทำคะแนน IELTS เพือเรียนหมอตองเตรียมตัวยังไง พักนีมีผูปกครองหลายทานโทรมาขอคำปรึกษาจากเมยวาลูกของเขามีความตังใจจะไปเรียนตอในสายของหมอ ปัญหาคือมหาวิทยาลัยสวนใหญตองการคะแนน IELTS อยางนอย 6.5 overall ถึงจะสามารถยืนใบสมัครได มีโทรมาสอบถามใหนักเรียนตังแตชัน ม.4 จนกระทังถึง ม.6 เทอมสุดทายเลย เมยจึงอยากจะแนะนำผูปกครองทานอืนทีลูกอยากเรียนหมอเหมือนกันแตไมรูจะเริมยังไง หรือสำหรับนักเรียนม.ปลายทีอยากเรียนหมอ แลวรูสึกวามีขอสอบเยอะมากทีจะตองสอบทีไมใชแคสอบ IELTS อยางเดียว นักเรียนควรแบงเวลามาเตรียมสอบ IELTS ยังไงและเริมจากตรงไหนดี 

ตองรูกอนวาจะยืนใบคะแนน IELTS เมือไหร?

ใบคะแนน IELTS มีอายุถึง 2 ปี นักเรียนจะตองวางแผนวา ถานักเรียนจะใชคะแนนตัวนีเปนเอกสารประกอบในการยืนเขาเรียนหมอใบคะแนนจะตองไมหมดอายุ อยาสอบลวงหนาเกินไป เพราะสอบไปกเสียคาสอบไปฟรีๆ แนะนำใหสอบชวงม.หาตนปีจะดีทีสุด เพราะชวงม.5 นักเรียนยังไมตองเครียดเรืองของการเตรียมสอบเอนทรานซ  นักเรียนยังมีเวลาในการเตรียมความพรอมไปสอบ IELTS เมยจึงแนะนำวาในชวงมัธยมหาต...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.