อัพ IELTS Writing ด้วย 4 เทคนิคนี้

เทคนิค 4 อยางทีจะอัพคะแนน IELTS Writing อยางเรว!

หากคุณตองการคะแนน IETLS Writing ระดับ 6 7  8 ขึนไป คุณจะตองมีพืนฐาน Grammar ทีแขงแรง มีความรูคำศัพททีหลากหลาย และทีสำคัญคือตองรูจักโครงสรางของการเขียน Essay  แตนอกเหนือจากนีแลวยังมีอีก 4 เทคนิคซึงเปนสิงทีขอสอบ IELTS Writing ตองการจากตัวคุณ เทคนิคเหลานีจะชวยใหคุณพัฒนาทักษะการเขียนของคุณไดอยางรวดเรวและชวยดันใหคุณไปถึงคะแนนทีตองการ

  1. หามใช Contractions หรือพวกทีเปนตัวยอ อยางคำวา don't, won't, aren't โดยในการสอบเขียน Academic Paper คุณควรทีจะเขียนเปนตัวเตม เพราะการยอจะเปนลักษณะของการพูดและไมนิยมใชกันในภาษาเขียน
  2. หลีกเลียงการใชคำวา "Very"  เพราะวาการทีเราเอา Very มาขยาย Adjective มันเปนการใชภาษาอังกฤษระดับพืนฐาน แตถาคุณตองการคะแนนระดับสูงกควรทีจะโชวทักษะวาสามารถเขียนประโยคทีซับซอนไดเชน แทนทีจะเขียนประโยควา A very nice house กควรเขียนวา A beautiful house ซึงกเปนการแสดงทักษะการใช Adjective ทีหลากหลายมากขึน ดังนันคำศัพทจึงเปนสิงทีสำคัญสำหรับพารท Writing และรวมถึงพารทอืน ๆ ดวยเขนกัน
  3. หลีกเลียงการใชกริยาทีมัน Simple หรือมันงายเกินไป...
Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.