วิธีเตรียมสอบ IELTS Writing สำหรับคนที่มีพื้นฐานน้อย

หลักการเตรียมสอบ IELTS สำหรับคนทีไมเกงภาษาอังกฤษ

ถาคุณกำลังเตรียมสอบ IELTS Writing แตมีพืนฐานภาษาอังกฤษนอย หรือไมคอยไดฝึกการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ในบทความนีจะมาพูดถึงหลักการวางแผนการเตรียมสอบของคนมีพืนฐานนอยและอยากไดคะแนน IELTS Writing ระดับ 6.0 ขึนไปวาจะตองทำอยางไรบาง

ใหเวลาตัวเองในการปรับพืนฐานใหเตมที

อยางแรกคือถารูตัววาตัวเองมีพืนฐานนอยหรือไมคอยไดใชภาษาอังกฤษในเชิงของการเขียนจริงๆ กควรจะตองจัดการใหตัวเองมีเวลาเตรียมตัว 3-6 เดือนกอนทีจะเขาสอบ IETLS โดยทีตองใชเวลานานกเพราะวาในการสอบ IELTS ผูสอบจะตองมีความสามารถในการเอา Tense ตางๆ มาเขียนเปนประโยคทีซับซอน ตองใชตัวเชือมเปน และตองเขียนในโครงสราง Essay ทีทาง IELTS ตองการไดดวย ดังนันถาพืนฐานนอย กควรจะตองใหเวลาตัวเองในการฝึกฝนอยางเตมที

 

 ปรับพืนฐานแกรมมา--โดยการฝึกเขียนรูปประโยค

หัวใจสำคัญของการทำขอสอบ IELTS Writing กคงไมพนในเรืองของหลัก Grammar และคำศัพท ซึง Grammar กเปนโครงสรางของประโยคทีคุณจำเปนตองรูวาเขียนเกียวกับเรืองใด ใช Tense ใด พูดแบบนีจะเขียนอยางไร และตองมีการใชคำศัพททีหลากหลาย ไมใชคำเดิมซำๆ กันตลอดชวงของ Essay ดังนั...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.