ตอบ IELTS SPEAKING แบบนี้ การันตีว่าต้อง "เสียคะแนน" แน่นอน!

สิงทีจะทำใหคุณเสียคะแนนใน IELTS SPEAKING

หากคุณตองการสอบ IELTS Speaking ใหไดคะแนนระดับสูง นีคือ 2 สิงทีคุณหามทำเดดขาดในการสอบ IELTS Speaking เพราะสิงเหลานีจะดึงคะแนนคุณลงมาคอนขางเยอะเลยทีเดียว

 

อยาเสียเวลามานังเขียนบทพูดทังหมด

อยางแรกคือการเขียนทุกคำทีตังใจจะพูดในการสอบพารท 2 ซึงเวลาไดหัวขอมาแลว คุณจะมีเวลาแค 1 นาทีเทานันในการทีจะเรียบเรียงความคิด เรียบเรียงคำตอบกอนทีพูดถึง 2 นาที ในเวลา 1 นาทีนี คุณจะไมมีเวลาทีจะเขียนทุกคำทีจะพูดอยางแนนอน ดังนันแนะนำใหคุณดูคำถามวาถามเกียวกับเรืองอะไรและเขียนคียเวิรดทีเปนคำตอบของตัวเอง เพราะวาคียเวิรดจะคอยเตือนสติและเปนแนวทางหลักในการตอบของคุณ โดยคุณจะตองสามารถทีจะอธิบายเปนเรืองเปนราวและเปนประโยคทีสมบูรณไดจากการมองคียเวิรดนัน ซึงสิงนีเปนทักษะการพูดทีคุณควรจะตองฝึกกอนทีจะเขาสอบในสวนของ IELTS Speaking

 

อยาตอบเชิงกวาง อยากลัวทีจะลงรายละเอียดในการพูด

อยางทีสองกคือการตอบกวางเกินไป เชน โจทยบอกวาใหพูดถึงรูปภาพทีตัวเองประทับใจ คือโจทยตองการใหเราพูดถึงรูปภาพนัน ๆ เพียงรูปภาพเดียว แตมีนักเรียนบางคนพูดถึงการถายรูปหลายรูปแบบวารูปทีเคาชอบถายเกี...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.