IELTS Reading และ IELTS Listening แบบเติมคำ : ควรตอบกี่คำถึงจะปลอดภัย?

ควรเขียนคำตอบตรงในชองวางทีคำ..จะไดไมโดนหักคะแนน?

ในโจทยของ IELTS Reading และ IELTS Listening บางครังจะมีการใหเติมคำและจะมีการระบุวา Write NO MORE THAN TWO WORDS หรือ Write NO MORE THAN THREE WORDS คือหามเขียนเกิน 2 หรือ 3 คำ ซึงเปนสิงสำคัญประการแรกทีผูสอบจะตองอานโจทยใหชัดเจนวาโจทยตองการใหเขียนกีคำ เพราะหากเขียนเกินกอาจทำใหโดนหักคะแนนหรือไมไดคะแนนเลยสำหรับขอนัน สวนหากตองการเขียนนอยกวาทีระบุไวหรือเขียนแคคำเดียวกสามารถทำไดเชนกัน แตการเขียนคำเดียวจะทำใหคำตอบของเราคอนขางกวางและการใหคะแนนกจะยากยิงขึน ดังนันหากใหแนะนำคือถาขอสอบใหโควตาเขียน 2 คำกควรทีจะเขียนใหครบทัง 2 คำ เพราะวาการทีเขียน 2 คำคือการทีผูสอบจะตองหารายละเอียดมาเขียนทัง 2 คำใหตรงกับสิงทีโจทยตองการ กจะทำใหการคะแนนงายขึนและทำใหโอกาสผิดมีนอยลง ดังนันเขียนตามโควตาทีโจทยตองการจะดีทีสุด เนืองจากขอสอบไดทำการออกแบบมาแลววาสวนนีควรจะตองใชคำตอบกีคำถึงจะเพียงพอและถูกตองทีสุด

 

หลักการบริหารเวลาในการอานบทความ IELTS Reading

     สำหรับเรืองการบริหารเวลาโดยเฉพาะในสวนของ Reading ซึงถาใครเคยเหนตัวอยางขอสอบกจะเหนว...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.