วิธีเตรียมสอบ IELTS Reading ของคนที่มีพื้นฐานน้อย

ความกังวลในการสอบ IELTS Reading นันมีจริง!

ขอสอบ IELTS Reading เปนขอสอบทีหลายๆ คนคอนขางกังวล เพราะจะตองเจอบทความทีคอนขางยาวมากและมักมีหัวขอทีซับซอนกวาขอสอบ Reading ทัวไป เปนบทความทีมียอหนาเยอะ และมีเวลาจำกัดในการอานและเลือกคำตอบทีถูกตอง ดังนันการเตรียมสอบเปนสิงทีสำคัญ ซึงถารูตัววาตัวเองมีพืนฐานนอยและไมคอยไดฝึกในสวนของ Reading กควรจะตองใหเวลาตัวเองอยางนอย 3-6 เดือนเพือทีจะสามารถทำคะแนนระดับ 6-7-8 ได

 

"หัวใจ" ของการสอบ IELTS Reading 

หัวใจสำคัญของการสอบ Reading กหนีไมพนเรืองของคำศัพทและสมาธิ ซึงทัง 2 เรืองนีกเปนสิงทีควรตองฝึกทุกวัน การฝึกทุกวันจะทำใหเรามีสมาธิ สามารถโฟกัสไดรวดเรว และสามารถอานสิงทีเจอในบทความไดอยางเขาใจ

 

วิธีเตรียมสอบ IELTS Reading ของคนทีมีพืนฐานนอย

ในการเตรียมตัวสอบสำหรับผูทีมีพืนฐานนอย จะแนะนำใหเริมฝึกจากการอานสิงงายๆ โดยใหเลือกหนังสือทีลองอานแลวพออานเขาใจหรือเขาใจประมาณ 50 เปอรเซนต เพราะวาในชวงปรับพืนฐาน 1-2 เดือนแรก เราควรจะตองฝึกตัวเองใหชินกับการอานอะไรยาวๆ สวนเรืองของคำศัพทกไมจำเปนตองกังวล เพราะคำศัพททีอานเจอในนิทานกับคำศัพททีเจอใน IELTS ไม...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.