เตรียมสอบ IELTS Speaking : ถ้าเจอคำถามที่ไม่คุ้นเคย ตอบแบบไหนจะเจ็บน้อยกว่ากัน?

ควรตอบผิดๆ หรือไมตอบเลย?

ในการสอบ IELTS Speaking หากผูสอบตกอยูในสถานการณทีไมคุนเคยหรือไมเขาใจคำถาม ไมรูวาจะตอบอยางไรดี ในกรณีนีแนะนำใหผูสอบถามไปตรง ๆ โดยไมตองกลัวทีจะโดนหักคะแนน เพราะการทีเราถามเพือใหสามารถเขาใจคำถามไดอยางถูกตองและชัดเจน จะทำใหเราตอบคำถามไดอยางถูกตอง ซึงแนนอนวายอมดีกวาการทีเราคิดสรุปคำถามเอาเองและตอบไปแบบผิดๆ

 

อยากให IELTS Examiner ทวนคำถาม.

     โดยในกรณีทีไมเขาใจคำถามนี ผูสอบควรใชคำถามวา

" Can you explain the question ? "

แทนการบอกวา " Please repeat the question " เนืองจาก " Please repeat the question " จะใชในกรณีฟังไมชัดเจนหรือไดยินไมชัดเพือใหกรรมการทวนคำถาม แตการใช " Can you explain the question ? " จะทำใหกรรมการคิดหาคำศัพทอืนมาใชในการอธิบายใหเราเขาใจมากยิงขีน

 

แตถาไมรูจะตอบอยางไร..จนมุมจริงๆ

     แตหากตกอยูในสถานการณทีตองเลือกจริง ๆ ระหวางตอบไปเลยถึงแมวาจะผิด กับ ไมตอบเลย ในกรณีดังกลาวนี การพูดไปเลยจะทำใหมีโอกาสไดคะแนนทีดีมากกวา เพราะหากไมพูดเลย คณะกรรมการจะไมสามารถใหคะแนนจากจุดไหนไดเลย...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.