IELTS READING : จับคำตอบได้เร็วกว่าเดิม ด้วยเทคนิคนี้!

หัวใจของ IELTS READING กคงไมพนคำศัพท

ในการทำคะแนน IELTS Reading ใหไดสูงๆ จะประกอบไปดวยสวนของทักษะ 80% โดยเฉพาะทักษะในเรืองคำศัพท ยิงรูคำศัพทหลากหลายเทาไหร กจะยิงเขาใจบทความไดมากยิงขึน สำหรับอีก 20% ทีเหลือกจะเปนในสวนของเทคนิค แนวทางในการทีจะทำขอสอบ IELTS Reading ใหตรงตามทีขอสอบ IELTS ตองการ ซึงในบทความนีกไดรวบรวมเทคนิคทังหมด 7 เทคนิคทีจะชวยอัพคะแนน IELTS Reading อยางรวดเรวมาใหทุกคน ดังตอไปนี

 

เทคนิคที 1 : ฝึกหา Main Idea

ถาใครเคยไปสอบ IETLS Reading แลวจะเหนวาขอสอบ Reading คอนขางยาว มีหลายยอหนา และใหเวลานอยมากในการอานและหาคำตอบในแตละขอ ดังนันถาตองอานทังหมด บอกเลยวาเปนไปไมได ดังนันจึงจำเปนจะตองฝึกหา Main Idea หรือใจความสำคัญของแตละยอหนา ซึงโดยสวนใหญจะเปนประโยคแรกของแตละยอหนา และสาเหตุทีควรหา Main Idea กอนกเพราะวาเมือเรารูวาแตละยอหนาพูดถึงเรืองอะไร พอเราอานโจทยและรูวาโจทยถามเรืองอะไรกจะทำใหเรารูทันทีวาตองไปหาคำตอบทียอหนาไหนโดยไมจำเปนตองไลอานตังแตยอหนาแรกใหเสียเวลา

 

เทคนิคที 2 : Scanning Reading

เมือหายอหนาทีนาจะมีคำตอบไดแลว ใหอานแบบสแกนซึงจะชากวาการอานแบบ Skim เปนการอานเพื...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.