ความแตกต่างของ too กับ very ในการเตรียมสอบ IELTS

ielts too very Jun 15, 2022
เรามาเรียนรูอะไรทีพืนฐานกันบางคะ มีนักเรียนหลายคนเคยพลาดของายๆมาแลว บทนีมาแบบสบายๆ ทบทวนแลวนำไปใชไดเลย
 
ครูเมยอธิบายกอนนะคะ ทัง Too and Very เปน intensifiers หมายความวามันถูกใชเพิมความแรงของ adjective และ adverb
 
👉Too เราใชเมือมัน แสดงวา มีอะไรไมดี มีปัญหาแลว
The building is too old.
อาคารนีเกาไปแลว
เหนประโยคนีลางไมดีแลวละ อาคารมันเกาอาจจะรวงหลนมาเมือไรกได
 
👉Very เราใชเมืออธิบายแลวไมไดบอกวามันดีหรือมันไมดี คือไมชัดเจนคะ
The building is very old.
อาคารนีเกามาก
เหนประโยคขางบนแลวเรายังตอบไมไดถูกไหมคะ สรุปวาอาคารเกามันดีหรือไมดี
ถาคิดแงดี อาคารเกาแตสวยมากกเปนไปได คิดแงรายอาคารเกาตองถลมลงมา
 
เหนไหมคะ มันแตกตางกันนิดเดียวจริงๆ เพราะมันงายมาก แตกยังมีคนพลาดได
 
ครูเมยไมอยากใหนักเรียนเสียคะแนนในจุดทีไมควรพลาดนะคะ เสียดายคะแนนแทนเลยคะ คาสอบกราคาสูง นักเรียนตองพยายามทบทวนและเนนทำแบบฝึกหัด เมือเรารูวาเราออนตรงไหน กไปเนนตรงนัน จะไดไมเสียเวลาคะ ❤️

เขาสอบ IELTS Speaking อยางมันใจดวยคลาสฟรีนี!

ครูไดจัดคลาสฟรีทีชือวา IELTS Speaking ไวชวยให...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.