หลักการใช้ Relative Clause ในการเตรียมสอบ IELTS

ielts relative clause Jun 10, 2022
Relative Clause คือ การใหขอมูลเพิมเติมเกียวกับคน สถานทีหรือสิงของ โดยมี Relative Pronoun มาชวย Relative Clause คะ
 
📌เราใช who ขยายคน
📌that หรือ which ขยายสิงของ
📌when ขยายเวลา
📌whose แสดงความเปนเจาของ
 
Relative Clause มีอยู 2 ประเภท คือ
1. Defining Relative Clauses ใหขอมูลทีเปนประโยชนของรูปประโยค หากเราตัดทิงไปจะทำใหประโยคไมสมเหตุสมผล
 
📌The woman who found my wallet handed it to reception.
ผูหญิงทีเจอกระเปาตังคของฉันเอาไปฝากไวทีประชาสัมพันธ
 
📌The student whose dog has run away has gone to look for it.
นักเรียนทีเปนเจาของสุนัขตัวทีหนีไปไดกำลังตามหามันอยู
 
2. Non-defining Relative Clauses เปนการใสขอมูลเพิมเติมลงไป เราสามารถละขอความออกได โดยประโยคยังคงสมเหตุสมผลอยู
 
📌My friend’s birthday, which was last weekend, was great fun.
วันเกิดเพือนเมือสัปดาหทีแลวสนุกมาก
 
📌My current girlfriend, who I love very much, calls me every night.
แฟนสาวของฉันคนลาสุดรักฉันมาก โทรหาทุกคืนเลย
 
วิธีสังเกตวาเปน Relative Clause แบบไหนงายๆ : ถาเป...
Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.