หลักการใช้ would rather ในการเตรียมสอบ IELTS

ielts rather would Jun 09, 2022
ความรูเรืองนี ครูเมยไดนำมาสอนเพิมเนืองจากมีนักเรียนสอบถามเขามา
แสดงวาตองมีนักเรียนบางคนสับสนการใชแนนอน เริมกันเลย
 
Would rather (’d rather …)
เราใชพูดถึงเวลาทีใครสักคนตองการในสถานการณเจาะจง ไมใชทัวไป
 
รูปแบบประโยค : I’d rather do something
 
ตัวอยาง
‘Shall we go by train?’ ไปรถไฟไหม
‘I’d rather drive.’ อยากขับรถไปมากกวา
 
ประโยคปฏิเสธใช I’d rather not …
📌I’m tired. I’d rather not go out this evening if you don’t mind.
ฉันเหนือย ฉันไมออกไปขางนอกตอนเยนนะถาไมวาอะไร
📌‘Do you want to go out this evening?’ ‘I’d rather not.’
อยากออกไปขางนอกดวยกันเยนนีไหม ? ไมคอยอยากเทาไร
📌‘I’d rather somebody did something เมือเราตองการบอกวาอยากใหใครทำมากกวา
📌‘Who’s going to drive, you or me?’ ‘I’d rather you drove.’ 😊 I would prefer this)
ใครจะขับรถ คุณหรือฉัน ฉันอยากใหคุณขับมากกวา
 
เราใชรูปอดีตกจริง แต...
Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.