หลักการใช้ in, on, at ในการเตรียมสอบ IELTS

at ielts in on Jun 08, 2022
Topic of the Day: in, on, at with time expression
 
เคยสับสนการใช in, on, at กันหรือเปลาคะ ครูเมยเองกยังสับสนเลยคะ
เราลองมาทบทวนการใชกับ time เวลากันนะคะ เริมเลย!
 
เราใช in เมือ :
☑ ชวงเวลาของวัน - in the morning / in the afternoon / in the evening
☑ ฤดูกาล - in spring / in summer / in autumn / in winter
☑ ปี - in 1996
 
เราใช on เมือ : 
☑ วันทีเฉพาะจาะจง - on 3rd May
☑ วันเฉพาะเจาะจง - on Christmas Day / on New Year's Eve
☑ วันทังหมดใน 1 สัปดาห - on Monday / on Mondays
 
เราใช at เมือ :
☑ เวลาเฉพาะเจาะจง - at one o’clock / at 2:30 pm
☑ ชวงเวลาชวงหนึงของวัน - at noon / at night / at midnight
☑ ชวงเวลาชวงหนึงของวันทีบางสิงเกิดขึน - at breakfast / at dinner / at lunchtime
☑ เทศกาลหรือวันพิเศษ- at Easter, at Eid
☑ เสาร อาทิตย - at the weekend
 
การทำโจทยบอยจะเพิมทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในระยะยาวคะ ทำบอยๆและสมำเสมอ เกงภาษาอังกฤษขึนแนนอน 🙂

เขาสอบ IELTS Speaking อยางมันใจดวยคลาสฟรีนี!

ครูไดจัดคลาสฟรีทีชือวา IELTS Speaking ไวชวยให...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.