อยากได้ IELTS ACADEMIC Writing 7.0 ต้องหลีกเลี่ยง 7 คำนี้

ใชคำศัพทผิด..มีผลมากมายกับคะแนน IELTS WRITING

ในการสอบ IETLS Writing Academic คุณจะตองรูจักการเขียนในเชิงวิชาการทีมีโครงสรางการแบงยอหนาทีเปนสากล รวมถึงควรรูจักใชคำศัพททีเปนทางการและไม Casual หรือเปนกันเองมากเกินไปดวยเชนกัน ดังนันในบทความนีจะมาพูดถึง 7 คำศัพททีคุณควรเลียงหากคุณตองการคะแนน IELTS Writing 7.0 ซึงมีดังตอไปนี

 

 1. " Kids " ทีแปลวาเดก ๆ เปนคำศัพททีคอนขาง Casual ถาจะใชคำทีมีความหมายนีใน Academic Writing แนะนำใหเขียนคำเหลานีแทน
 • Children
 • Youth
 • Youngster
 • Teenager

หรือถาจะสือความหมายถึงเดกทารก แทนทีจะใชคำวา Babies กใหใชคำวา Infants แทน

 

 1. " More and More " ภาษาไทยแปลวามากขึนเรือย ๆ ซึงเปนภาษาพูด ถาจะใชเปนภาษาเขียนใหใชแค more เพียงคำเดียวกพอ

 

 1. " So-So " เปนภาษาพูดแปลวางัน ๆ ถาจะใชความหมายนีในการเขียน Academic Writing ควรใชคำดังตอไปนี
 • Average
 • Ordinary
 • Mediocre
 • Uninspiring

 

 1. " Crazy " แปลวาบา ถาจะใชคำนีในการเขียน ควรใชคำตอไปนีแทน
 • Absurd
 • Questionable
 • Misguided

 

 1. " Literally " ซึงแปลวา ชัดเจน, แท, แนนอน ควรใชคำวา Exactly หรือ Precisely

...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.