ความแตกต่างของการใช้ less และ fewer ในการสอบ IELTS

fewer ielts less Jun 14, 2022
ในบทความนีครูเมยจะมาสอนการใช Less และ Fewer กันนะคะ ทัง Less และ Fewer เปน quantifier บอกปริมาณทีมีของสิงนัน
 
เราใช Less กับคำนามทีนับไมได เชน pollution, traffic, news และ information ตัวอยาง :
🔷There is less traffic and less pollution.
ทีนีมีการจราจรและมลภาวะเปนพิษนอย
🔷We've been receiving a lot less news since we switched TV providers.
เราไดรับขาวสารนอยลงตังแตเปลียนชองสัญญาณทีวี
🔷In more conservative societies, women have less freedom than they do here.
ยิงสังคมมีความอนุรักษนิยม(ผูชายเปนใหญ)มากเทาไร ผูหญิงยิงขาดอิสระทีจะตามสิงทีพวกเธอตองการ
 
เราใช Fewer กับคำนามทีนับได เชน restaurants, cafes, people and bags
ตัวอยาง
🔷There are fewer restaurants and fewer cafes.
แถวนีมีรานอาหารและคาเฟนอย
🔷Fewer people came to the opening than we had expected so there's more food for everyone!
มีคนมางานเปิดตัวนอยกวาทีเราคิด เลยเหลืออาหารเยอะเพียงพอสำหรับแจกทุกคน
🔷I'm sorry, Sir. But you need to take fewer bags on the plane. Can we put one on hold?
ขอโทษนะครับ คุณผู...
Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.