วิธีเตรียมสอบ IELTS Listening สำหรับคนพื้นฐานน้อย

คนทีมีพืนฐานนอย ตองเตรียมสอบ IELTS Listening อยางไร?

หากคุณเปนคนนึงทีกำลังกังวลกับการสอบ IELTS Listening รวมถึงเปนคนทีมีพืนฐานนอย ฟังไมเขาใจและไมคอยไดฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ บทความนีจะมาชวยแนะนำแนวทางในการ   เตรียมทักษะการสอบ IELTS Listening เพือใหผูทีมีพืนฐานนอยทุกคนไดนำไปใชกัน ดังตอไปนี

 

ประการแรก คืออยาเริมจากการอานหนังสือ IELTS หรือฝึกทำตัวอยางขอสอบ เพราะหากเราเปนคนทีมีพืนฐานนอยการเริมจากการฝึกทำขอสอบจะทำใหเสียเวลา ทำใหรูสึกวาขอสอบยากเกินจริง และอาจทำใหรูสึกทอได ดังนันใหเราเกบตัวอยางขอสอบไวกอน และคอยยอนกลับไปทำหลังจากผานชวงปรับพืนฐานไปแลวจะใหผลทีดีมากกวา

 

ประการทีสอง ใหเริมตนพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากการฟังสิงงายๆ กอน เชน ฟังจากการตูนหรือนิทานทีเราพอเขาใจประมาณ 50 เปอรเซนต เพือใหเราไมทอ ไมเบือและสามารถฝึกฟังไดจนเปนนิสัย เปนกิจจะลักษณะ โดยใหเราฝึกจากระดับงายไลไปจนถึงระดับทียากขึนเรือยๆ และพยายามฝึกออกเสียงตามสิงทีเราฟังในแตละประโยคใหไดใกลเคียงตนฉบับมากทีสุด การฝึกแบบนีจะชวยปูพืนฐานและพัฒนาทักษะไดทังในเรืองคำศัพท การออกเสียง และความเขาใจ

 

ประการทีสาม...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.