ความแตกต่างระหว่าง There และ It

 
I was woken up by a bell ___.
 
คำตอบคือ D. ringing
 
สังเกตจากโจทยทีใหมามีประโยคหลักอยูแลว ฉะนันทีหายไปคือ clause สวนทีเพิมเติมเสริมประโยคไดคะ จะมีหนาตา v + ing คำตอบ คือ ringing นันเอง

Topic of the Day: There...  and  It... 

คุณเคยใช there และ it สลับกันไหมคะ รูหรือไมวามันมีความแตกตางในการใชอยู ดูผานๆมันกใชแทนกันได แตจะดีกวาไหม หากคุณรูการใชทีถูกตองและลึกซึงกวานี มันจะทำใหคุณดูเกงในการใชภาษาอังกฤษมากขึนไปอีก มาเริมกันเลยคะ
 
เราใช there เมือพูดถึงบางอยางในครังแรก
 
ตัวอยาง
 
There’s a new restaurant in the Ari area.
มีรานอาหารใหมเปิดแถวอารีย
 
Things are costly now. There has been a significant rise in the cost of living.
ขาวของแพงเดียวนี คาใชจายกเพิมแบบเหนไดชัด
 
หากใช it จะเปนการเจาะจงสถานที สิงของ สถานการณนันๆ
 
ตัวอยาง
 
We went to the new restaurant. It’s very good.
เราไปรานอาหารใหมมา มันดีมากตองไปตำ
เราใช it แทน the new restaurant
 
I...
Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.