เพิ่มคะแนน IELTS LISTENING ด้วย 8 วิธีนี้

ielts listening May 15, 2019
 

อยากได BAND 9.0 ใน IELTS LISTENING?

ถาครูทำได--นักเรียนกสามารถทำไดเชนกันนะ กอนอืนนักเรียนตองเขาใจวา BAND 9.0 นันคือทักษะลวนๆ หมายถึงวาเทคนิคขอสอบอยางเดียวนันไมพอในการทำ BAND ระดับนีได  ถานักเรียนอยากทำคะแนนสวนนีใหมากทีสุด ครูแนะนำใหฝึกตาม 8 วิธีนี :

  1. พัฒนาทักษะการฟังอยางแทจริง  อยางทีครูไดบอกไปแลว วาการติวโจทยขอสอบจะทำใหนักเรียนสรางความคุนเคยกับตัวขอสอบของ IELTS แตจะไมไดชวยใหนักเรียนฟังเขาในมากขึนแตอยางใด การทีนักเรียนจะสามารถทำคะแนนระดับนีได นักเรียนตองเรียนรูทีจะฝึกพัฒนาทักษะการฟังทุกวัน ฟังในเรืองทีตัวเองชอบ และยิงมี English Subtitles ใหดูดวยยิงดีเลย  ถาตองการแนวทางการพัฒนาการฟังอยางชัดเจน ครูแนะนำใหดูคอรสพัฒนาการฟังชือวา [email protected] 
  2. เรียนรูประเภทของคำ กอนเริมฟัง ครูจะสอนใหนักเรียนในคอรส [email protected] ดูโจทยกอน ถาคำถามเปนเชิงการเติมคำ ใหดูทีประโยครอบชองวางเพือเอามาตัดสินใจวาคำตอบทีนักเรียนตองคอยฟังนันเปนคำประเภทใด NOUN, ADJ, VERB, ADV ซึงจะชวยใหนักเรียนจับคำตอบตอนฟังไดงายขึน
  3. ทำความเขาใจกับสถานการณของคนพูด ขอมูลเกียวกับบทสนทนาจะมีใหกอนทีจะมีการเริมพูด...
Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.