เพิ่มคะแนน IELTS LISTENING ด้วย 8 วิธีนี้

ielts listening May 15, 2019
 

อยากได BAND 9.0 ใน IELTS LISTENING?

ถาครูทำได--คุณกสามารถทำไดเชนกันนะ กอนอืนคุณตองเขาใจวา BAND 9.0 นันคือทักษะลวนๆ หมายถึงวาเทคนิคขอสอบอยางเดียวนันไมพอในการทำ BAND ระดับนีได  ถาคุณอยากทำคะแนนสวนนีใหมากทีสุด ครูแนะนำใหฝึกตาม 8 วิธีนี :

  1. พัฒนาทักษะการฟังอยางแทจริง  อยางทีครูไดบอกไปแลว วาการติวโจทยขอสอบจะทำใหคุณสรางความคุนเคยกับตัวขอสอบของ IELTS แตจะไมไดชวยใหคุณฟังเขาในมากขึนแตอยางใด การทีคุณจะสามารถทำคะแนนระดับนีได คุณตองเรียนรูทีจะฝึกพัฒนาทักษะการฟังทุกวัน ฟังในเรืองทีตัวเองชอบ และยิงมี English Subtitles ใหดูดวยยิงดีเลย  
  2. เรียนรูประเภทของคำ กอนเริมฟัง ครูจะสอนใหนักเรียนในคอรส [email protected] ดูโจทยกอน ถาคำถามเปนเชิงการเติมคำ ใหดูทีประโยครอบชองวางเพือเอามาตัดสินใจวาคำตอบทีคุณตองคอยฟังนันเปนคำประเภทใด NOUN, ADJ, VERB, ADV ซึงจะชวยใหคุณจับคำตอบตอนฟังไดงายขึน
  3. ทำความเขาใจกับสถานการณของคนพูด ขอมูลเกียวกับบทสนทนาจะมีใหกอนทีจะมีการเริมพูด เชน "Now, you will hear a dialogue between..." หรือ " you will hear a lecture on..." คุณควรคอยฟังสวนนี เพราะจะทำให...
Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.