วิธีทำ IELTS LISTENING 9.0/9.0 แบบครูเม FMCP English

IELTS Listening ถาฝึกถูกทาง...จะงายกวาทีคิด

บทความนีจะมาพูดถึงแนวทางการฝึกฟังและเทคนิคในการทำขอสอบ IELTS Listening เพือใหสามารถเลือกคำตอบไดถูกตองและรวดเรว ซึงกอนอืนเราตองมาเขาใจกอนวาโครงสรางของขอสอบ IETLS Listening เปนอยางไร

ในการสอบ IELTS Listening คุณจะไดฟังทังหมด 4 คลิป

- คลิปแรก จะเปนบทสนทนาระหวางคน 2 คนเกียวกับหัวขอทัวไป

- คลิปทีสอง จะเปนบทพูด Monolog หรือการพูดคนเดียวเกียวกับหัวขอทัวไป

- คลิปทีสาม จะเปนการพูดเปนกลุม ซึงบางทีอาจจะมีถึง 4 คน โดยจะเปนเรืองเกียวกับหัวขอ เกียวกับการเรียน การพูดคุยเกียวกับ Project ทีจะตองเสนอในหองเรียน

- คลิปที 4 กคือเปนบทพูดของคนคนนึงใน Topic เชิงวิชาการ หรืออาจจะเปนบทเลคเชอรจากอาจารยทานหนึงกเปนได 

ขอสอบจะมีทังหมด 40 ขอและใหทำภายในเวลา 30 นาที โดยหากเปนการสอบ Paper จะไดเวลาเพิมอีก 10 นาทีเพือเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ และเมือรูถึงโครงสรางของขอสอบ IELTS แลว เรากมาดูกันในเรืองของวิธีการฝึกฟัง

 

ทักษะการฟัง คือสิงทีขอสอบ IELTS Listening ตองการ

ทักษะการฟังเปนทักษะทีพัฒนาไดงายทีสุดในทัง 4 ทักษะ โดยการฝึกฟังทีดีคือการเอาตัวเองไปฟังในสิงที...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.