อยากได้ IELTS ACADEMIC Writing 7.0 ต้องหลีกเลี่ยง 7 คำนี้

ใชคำศัพทผิด..มีผลมากมายกับคะแนน IELTS WRITING

ในการสอบ IETLS Writing Academic คุณจะตองรูจักการเขียนในเชิงวิชาการทีมีโครงสรางการแบงยอหนาทีเปนสากล รวมถึงควรรูจักใชคำศัพททีเปนทางการและไม Casual หรือเปนกันเองมากเกินไปดวยเชนกัน ดังนันในบทความนีจะมาพูดถึง 7 คำศัพททีคุณควรเลียงหากคุณตองการคะแนน IELTS Writing 7.0 ซึงมีดังตอไปนี

 

 1. " Kids " ทีแปลวาเดก ๆ เปนคำศัพททีคอนขาง Casual ถาจะใชคำทีมีความหมายนีใน Academic Writing แนะนำใหเขียนคำเหลานีแทน
 • Children
 • Youth
 • Youngster
 • Teenager

หรือถาจะสือความหมายถึงเดกทารก แทนทีจะใชคำวา Babies กใหใชคำวา Infants แทน

 

 1. " More and More " ภาษาไทยแปลวามากขึนเรือย ๆ ซึงเปนภาษาพูด ถาจะใชเปนภาษาเขียนใหใชแค more เพียงคำเดียวกพอ

 

 1. " So-So " เปนภาษาพูดแปลวางัน ๆ ถาจะใชความหมายนีในการเขียน Academic Writing ควรใชคำดังตอไปนี
 • Average
 • Ordinary
 • Mediocre
 • Uninspiring

 

 1. " Crazy " แปลวาบา ถาจะใชคำนีในการเขียน ควรใชคำตอไปนีแทน
 • Absurd
 • Questionable
 • Misguided

 

 1. " Literally " ซึงแปลวา ชัดเจน, แท, แนนอน ควรใชคำวา Exactly หรือ Precisely

...

Continue Reading...

วิธีทำ IELTS READING 8.5 แบบครูเม FMCP English

สำหรับบทความนีจะมาแชรเรืองของหลักการฝึกและเทคนิคแนวทางในการควาคะแนน IELTS Reading 8.5 ซึงกอนอืนคุณจะตองรูจักกับตัวรูปแบบและโครงสรางของ IELTS Reading กอนวาเปนอยางไร

โครงสรางขอสอบ IELTS Reading

ในการสอบ IELTS Reading คุณจะมีเวลาในการอานและตอบทังหมด 60 นาที ในขอสอบนีจะมี 40 ขอ 40 คะแนน โดยในรูปแบบของการสอบ IELTS Academic จะเปนเนือหาเชิงวิชาการ เชน ขอความใน Text Book หรือหนังสือเรียนทีมหาวิทยาลัย สวนในระดับของ IELTS General เนือหากจะเปนการใชภาษาอังกฤษในหัวขอทัวไป ซึงการสอบในสวน Reading นีจะไมมีเวลาใหคุณโอนคำตอบลงในกระดาษคำตอบเหมือนในสวนของ Listening ดังนันในเวลา 60 นาที คุณจะตองอานบทความ เลือกคำตอบทีถูกตอง และเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบกอนทีจะหมดเวลา 

แนวทางการทำขอสอบแบบครูเม FMCP English

หลังจากทีพูดถึงโครงสรางของขอสอบ IELTS Reading กันไปแลว กมาถึงเรืองของหลักการฝึกและเทคนิคแนวทางในการควาคะแนน IELTS Reading ระดับสูง ซึงจะมีเทคนิตตาง ๆ ดังตอไปนี

 1. Learn as many new words as you can. เรืองแรกกคงหนีไมพนเรืองของคำศัพท ถารูตัววาตัวเองมีพืนฐานคำศัพททีคอนขางนอยกจะตองสะสมตรงนีเพิมขึนใหเยอะที...
Continue Reading...

อัพ IELTS Writing ด้วย 4 เทคนิคนี้

เทคนิค 4 อยางทีจะอัพคะแนน IELTS Writing อยางเรว!

หากคุณตองการคะแนน IETLS Writing ระดับ 6 7  8 ขึนไป คุณจะตองมีพืนฐาน Grammar ทีแขงแรง มีความรูคำศัพททีหลากหลาย และทีสำคัญคือตองรูจักโครงสรางของการเขียน Essay  แตนอกเหนือจากนีแลวยังมีอีก 4 เทคนิคซึงเปนสิงทีขอสอบ IELTS Writing ตองการจากตัวคุณ เทคนิคเหลานีจะชวยใหคุณพัฒนาทักษะการเขียนของคุณไดอยางรวดเรวและชวยดันใหคุณไปถึงคะแนนทีตองการ

 1. หามใช Contractions หรือพวกทีเปนตัวยอ อยางคำวา don't, won't, aren't โดยในการสอบเขียน Academic Paper คุณควรทีจะเขียนเปนตัวเตม เพราะการยอจะเปนลักษณะของการพูดและไมนิยมใชกันในภาษาเขียน
 2. หลีกเลียงการใชคำวา "Very"  เพราะวาการทีเราเอา Very มาขยาย Adjective มันเปนการใชภาษาอังกฤษระดับพืนฐาน แตถาคุณตองการคะแนนระดับสูงกควรทีจะโชวทักษะวาสามารถเขียนประโยคทีซับซอนไดเชน แทนทีจะเขียนประโยควา A very nice house กควรเขียนวา A beautiful house ซึงกเปนการแสดงทักษะการใช Adjective ทีหลากหลายมากขึน ดังนันคำศัพทจึงเปนสิงทีสำคัญสำหรับพารท Writing และรวมถึงพารทอืน ๆ ดวยเขนกัน
 3. หลีกเลียงการใชกริยาทีมัน Simple หรือมันงายเกินไป...
Continue Reading...

ตอบ IELTS SPEAKING แบบนี้ การันตีว่าต้อง "เสียคะแนน" แน่นอน!

สิงทีจะทำใหคุณเสียคะแนนใน IELTS SPEAKING

หากคุณตองการสอบ IELTS Speaking ใหไดคะแนนระดับสูง นีคือ 2 สิงทีคุณหามทำเดดขาดในการสอบ IELTS Speaking เพราะสิงเหลานีจะดึงคะแนนคุณลงมาคอนขางเยอะเลยทีเดียว

 

อยาเสียเวลามานังเขียนบทพูดทังหมด

อยางแรกคือการเขียนทุกคำทีตังใจจะพูดในการสอบพารท 2 ซึงเวลาไดหัวขอมาแลว คุณจะมีเวลาแค 1 นาทีเทานันในการทีจะเรียบเรียงความคิด เรียบเรียงคำตอบกอนทีพูดถึง 2 นาที ในเวลา 1 นาทีนี คุณจะไมมีเวลาทีจะเขียนทุกคำทีจะพูดอยางแนนอน ดังนันแนะนำใหคุณดูคำถามวาถามเกียวกับเรืองอะไรและเขียนคียเวิรดทีเปนคำตอบของตัวเอง เพราะวาคียเวิรดจะคอยเตือนสติและเปนแนวทางหลักในการตอบของคุณ โดยคุณจะตองสามารถทีจะอธิบายเปนเรืองเปนราวและเปนประโยคทีสมบูรณไดจากการมองคียเวิรดนัน ซึงสิงนีเปนทักษะการพูดทีคุณควรจะตองฝึกกอนทีจะเขาสอบในสวนของ IELTS Speaking

 

อยาตอบเชิงกวาง อยากลัวทีจะลงรายละเอียดในการพูด

อยางทีสองกคือการตอบกวางเกินไป เชน โจทยบอกวาใหพูดถึงรูปภาพทีตัวเองประทับใจ คือโจทยตองการใหเราพูดถึงรูปภาพนัน ๆ เพียงรูปภาพเดียว แตมีนักเรียนบางคนพูดถึงการถายรูปหลายรูปแบบวารูปทีเคาชอบถายเกี...

Continue Reading...

วิธีคว้า IELTS 7.0 ภายใน 7 วัน (สำหรับคนที่รีบใช้คะแนน)

IELTS BAND 7 ใน 7 วันนันเปนไปไดถา...

สำหรับวิธีการเตรียมตัวเพือทำคะแนน IELTS 7.0 ภายใน 7 วัน ตองบอกกอนวาคนทีจะสามารถทำไดนันจะตองมีพืนฐานทักษะทัง 4 ทีแนนอยูแลวและมีการใชทักษะทัง 4 นีอยูเปนประจำ เชนนันแลวสิงทีจะแนะนำในบทความนีกจะชวย Boost คะแนนและทำใหสามารถควาคะแนนระดับ 7.0 ตามทีตองการไดภายในระยะเวลา 7 วัน โดยหากคุณเปนคนหนึงทีมีพืนฐานทัง 4 ทักษะนีแนนอยูแลวกจะสามารถทำคะแนนดังกลาวไดดวยวิธีดังตอไปนี

 

สิงทีตองโฟกัสใน IELTS Listening 

สำหรับทักษะแรกซึงกคือ Listening Skill หากคุณมีพืนฐานทักษะการฟังทีดีอยูแลว คือสามารถฟังหนัง ฟังเพลง ฟังคนตางชาติพูดไดเขาใจมากกวา 80 เปอรเซนต สิงทีจะชวยไดกคือจำไววาแนวขอสอบของ IELTS Speaking การถามของโจทยและการเรียงของบทพูด ขอสอบจะเรียงตามกันมา หมายความวานอยครังทีจะมีการกระโดดขามไปขามมา ฉะนันเวลาทีบทพูดพูดถึงสวนไหน คำถามหรือคำตอบของสวนนันกจะอยูทีเดียวกัน ดังนันเวลาทีทำขอสอบใหมองโจทยและคอยฟังไว และใหฟังไป ทำไป ฟังไป ตอบไป การทำแบบนีจะสามารถจับคำทีนักเรียนตองการไดงายขึน แตถาในกรณีทีมันมีการกาวกระโดดจริง ๆ และไมสามารถจับคำได กใหปลอยมันไป เพราะวาคะแนน...

Continue Reading...

IELTS Speaking : วิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษเองที่บ้าน

พืนฐานทีสำคัญของ Speaking กคือ Listening

 สิงแรกทีคุณไมควรทีจะละเลยไป หากตองการทีจะพัฒนาทักษะการพูดกคือเรืองของการฟังนันเอง เพราะทักษะการฟังเปนพืนฐานทีสำคัญมาก ๆ ของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ดังนันการฟังซีรียภาษาอังกฤษบอย ๆ โดยเฉพาะทีมี Subtitle ภาษาอังกฤษจะสามารถชวยคุณไดมาก ๆ โดยจะทำใหคุณสามารถจับไดทังคำศัพท ทังการออกเสียง รูปแบบการพูด รวมถึงการใชเสียงขึน-ลงของเจาของภาษา และคุณสามารถทีจะเอาตรงนีมาพยายามออกเสียงเลียนแบบและพูดใหเหมือนเจาของภาษาใหมากทีสุด และเมือใดทีคุณสามารถออกเสียงเหมือนเคาได คุณกจะสามารถฟังเคาออกและสามารถสือสารกับคนอืน ๆ เปนภาษาอังกฤษไดอยางเขาใจ

 

ศึกษาการพูดของตัวเองใน IELTS Speaking Part 2

วิธีที 2 คือการอัดคลิปตัวเองเวลาทีตอบคำถามหรือพูดภาษาอังกฤษ วิธีนีมีความสำคัญอยางยิงโดยเฉพาะในพารทที 2 ของการสอบ IELTS Speaking เพราะในพารทที 2 นี คุณจะตองพูดอยูคนเดียวนานอยางนอย 2 นาที ดังนันจึงแนะนำใหอัดคลิปวีดีโอตอนพูดภาษาอังกฤษในหัวขอตาง ๆ ไว เสรจแลวใหมายอนดูและสังเกตตัวเองในจุดดังตอไปนี

- พูดถึง 2 นาทีหรือไม ?

- พูดไดครอบคลุมหัวขอทีระบุหรือไม ?

- ทาทางในการพูด...

Continue Reading...

อัพคะแนน IELTS Writing Paper Test ด้วย 3 เทคนิคนี้

IELTS Writing Planning เปนสิงทีสำคัญมากๆ

สำหรับการสอบ IELTS Writing หากคุณมีความกังวัลในเรืองของการบริหารเวลาในการทำ Task 1 กับ Task 2 ตองบอกเลยวาสิงทีจะสามารถชวยคุณไดดีทีสุดกคือการวางแผนการเขียนกอนทีจะเริมทำ เพราะหากอานโจทยเสรจแลวคุณทำการเริมเขียนเลย จะทำใหการเขียนของคุณเวินเวอ มีนำเยอะมาก แตแทบไมมีเนือหาเลย อีกทังจะทำใหไมสามารถแบงยอหนาไดตรงตามทีจุดประสงคของ IELTS ตองการ ดังนันกอนทีจะเริมเขียน ใหทำการวางแผนกอนวาในสวนของ Task 1 หรือ Task 2 ทีกำลังทำอยูนันจะแบงเปนกียอหนา Introduction จะพูดเกียวกับเรืองใด แลว Body จะมีกียอหนา แลวแตละยอหนาจะพูดถึงเรืองใด และสุดทายกจบดวย Conclusion โดยการทีวางแผนเปนกิจจะลักษณะแบบนีจะทำใหคุณเขียนไดลืนไหลขึน สมูทขึนและสามารถจับใจความไดดี ซึงจะทำใหคนทีตรวจ Essay ของคุณสามารถเขาใจและใหคะแนนคุณไดงายขึน นอกจากการวางแผนแลว ยังมีอีก 3 เทคนิคงาย ๆ ทีจะชวยใหคนทีตรวจงานเขียนของคุณใหคะแนนคุณไดงายยิงขึน ดังนี

 

ฝึกคัดลายมือใหอานงาน--เขียนไดเรว

สิงสำคัญประการแรกคือผูตรวจจะตองอานลายมือของคุณออก บางคนอาจจะใชการพิมพจนเคยชินและไมคอยไดเขียน ทำให...

Continue Reading...

IELTS Reading และ IELTS Listening แบบเติมคำ : ควรตอบกี่คำถึงจะปลอดภัย?

ควรเขียนคำตอบตรงในชองวางทีคำ..จะไดไมโดนหักคะแนน?

ในโจทยของ IELTS Reading และ IELTS Listening บางครังจะมีการใหเติมคำและจะมีการระบุวา Write NO MORE THAN TWO WORDS หรือ Write NO MORE THAN THREE WORDS คือหามเขียนเกิน 2 หรือ 3 คำ ซึงเปนสิงสำคัญประการแรกทีผูสอบจะตองอานโจทยใหชัดเจนวาโจทยตองการใหเขียนกีคำ เพราะหากเขียนเกินกอาจทำใหโดนหักคะแนนหรือไมไดคะแนนเลยสำหรับขอนัน สวนหากตองการเขียนนอยกวาทีระบุไวหรือเขียนแคคำเดียวกสามารถทำไดเชนกัน แตการเขียนคำเดียวจะทำใหคำตอบของเราคอนขางกวางและการใหคะแนนกจะยากยิงขึน ดังนันหากใหแนะนำคือถาขอสอบใหโควตาเขียน 2 คำกควรทีจะเขียนใหครบทัง 2 คำ เพราะวาการทีเขียน 2 คำคือการทีผูสอบจะตองหารายละเอียดมาเขียนทัง 2 คำใหตรงกับสิงทีโจทยตองการ กจะทำใหการคะแนนงายขึนและทำใหโอกาสผิดมีนอยลง ดังนันเขียนตามโควตาทีโจทยตองการจะดีทีสุด เนืองจากขอสอบไดทำการออกแบบมาแลววาสวนนีควรจะตองใชคำตอบกีคำถึงจะเพียงพอและถูกตองทีสุด

 

หลักการบริหารเวลาในการอานบทความ IELTS Reading

     สำหรับเรืองการบริหารเวลาโดยเฉพาะในสวนของ Reading ซึงถาใครเคยเหนตัวอยางขอสอบกจะเหนว...

Continue Reading...

เกือบไม่ได้ IELTS 7.0 เพราะเจอ Examiner แบบนี้!

ielts 7 ieltsexaminer Aug 19, 2021

FEEDACK จาก IELTS Examiner นันสำคัญ

กอนทีเราจะรับ Feedback Speaking จากใคร เราควรจะมันใจกอนวาผูให Feedback หรือ Examiner คนนัน ๆ มีความรูความเขาใจเกียวกับการสอบ IELTS เปนอยางดี ไมอยางนันอาจจะตองเสียความรูสึกจนเกือบหมดกำลังใจในการไปสอบ เหมือนอยางกรณีนักเรียนคนนี

เรืองมันมีอยูวา....

    มีนักเรียนคนหนึงไดไปทำ Mock Test Speaking และไดรับ Feedback จาก Examiner ทีคอนขางแรงจนทำใหหมดกำลังใจในการสอบ IELTS และอยากทีจะลมเลิกแผนการไปเรียนตอตางประเทศเลยทีเดียว นักเรียนคนนีมาเลาเหตุการณทีเกิดขึนใหฟังวาในการทำ Mock Test ครังนัน นักเรียนไดโจทยเปนหัวขอ Celebration หรือการเฉลิมฉลอง ซึงนักเรียนคนนีกไดเลาไปถึงการเรียนจบปริญญาตรี รวมถึงบรรยากาศงานรับปริญญาทีมีเพือนพีนองมาแสดงความยินดี แต Feedback ทีไดรับจาก Examiner ในครังนันคือการบอกวาคำตอบทีนักเรียนตอบเปนคำตอบทีผิด เพียงเพราะวาคำวา Celebration ในความคิดของ Examiner ควรจะตองมีไวน มีเคกและมีปารตี แตในเมือนักเรียนไมไดตอบตามนันเลย ดังนันคำตอบจึงไมถูกตองและไดบอกนักเรียนวานักเรียนคงจะไดคะแนนไมดีเวลาไปสอบจริง ซึงทำใหนักเรียนเสียความรูสึกเปนอย...

Continue Reading...

ฟังภาษาอังกฤษ เข้าใจใน 1 อาทิตย์ (สำหรับคนพื้นฐานน้อย)

ฟังภาษาอังกฤษ เขาใจใน 1 อาทิตย 

ทักษะการฟังเปนทักษะทีหลาย ๆ คนเปนกังวล แตอันทีจริงแลวทักษะการฟังเปนทักษะทีสามารถฝึกและพัฒนาไดงายทีสุดและรวดเรวทีสุดจากทัง 4 ทักษะ เพียงแคคุณเอาตัวเองมาฝึกฟังแบบจริงๆ เพราะไมวาจะมีเทคนิคเทพขนาดไหน แตถาคุณไมเขาใจหรือจับใจความไมไดวาผูพูดตองการสือความหมายอะไร ไมวาอยางไรคุณกตอบผิดอยูดี ดังนันจำไววาไมมีทางลัดในเรืองของการฟัง ตองอาศัยการฝึกฝนทุกวัน วันละนิด ซึงจะทำใหคุณเกงขึนไดในเวลาอันรวดเรว

 การฝึกฟังเพือเตรียมสอบ IELTS Listening

     ขอสอบ IELTS Listening ตองการคนทีมีทักษะการฟัง คนทีสามารถฟัง เขาใจและจับใจความ สือความหมายไดจริง ๆ ซึงวิธีการฝึก 3 รูปแบบนีจะชวยใหคุณมีทักษะการฟังแบบทีขอสอบ IELTS ตองการ โดยเปนวิธีการฝึกทีสามารถเริมตนฝึกไดทันทีถึงแมวาจะมีพืนฐานนอยกตาม

 1. เริมตนจากการฟังเพลง ยุคไหนกได ใครรองกได เพียงแคเปนภาษาอังกฤษ พรอมทังเปิดเนือเพลงดูประกอบไปดวย จะทำใหคุณรูวาเวลาเขารองประโยคนี เขาพูดถึงคำไหนหรือพูดถึงอะไร คุณสามารถทีจะไดอะไรหลาย ๆ จากการฟังเพลง ไมวาจะเปนการออกเสียงของคำ รวมถึงความหมายของคำศัพทตาง ๆ และถ...
Continue Reading...
1 2
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.